Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС и ВАС отклониха искането за приемане на тълкувателно постановление по въпрос относно обжалваемостта на определението за спиране на производството поради отправено преюдициално запитване от друг съд

С протоколно определение от заседание, поведено на 17.05.2023 г., Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд отклонява искането за приемане на съвместно тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 1/2022 г. по описа на ВКС по въпроса:

„Подлежи ли на обжалване определение за спиране, постановено от първоинстанционен, въззивен или касационен съд, поради отправено по реда на чл. 628 и сл. ГПК преюдициално запитване от друг съд.“

Тъй като при проведените две поредни гласувания в закрити заседания на 15.02.2023 г. и на 17.05.2023 г. не е постигнато изискуемото мнозинство за приемане на решение, както и на основание т. 14.5 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от колегиите на съдиите от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд, със 104 гласа „за“ е прието предложението за отклоняване на разглежданото искане.

Според т. 13.2 от Правилата Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от две трети от съдиите от колегиите, в които се разглежда искането за приемане на тълкувателно постановление, и приема решения по него с мнозинство повече от половината от всички съдии в тези колегии, като не се допуска въздържане от гласуване. Съгласно т. 14.4 решение по искането се приема, ако при гласуването е постигнато изискуемото мнозинство от гласовете по т. 13.2 от Правилата. Точка 14.5 гласи, че ако по поставените въпроси не се постигне необходимото мнозинство по т. 13.2, по решение на Общото събрание обсъждането се отлага или искането се отклонява след гласуване от Общото събрание.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура