Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за приложението на норми от Закона за задълженията и договорите

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 5/2020 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на тълкувателно решение по въпроса:

„За приложението на чл. 26, ал. 2 пр. 2 и чл. 31, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) – нищожен поради липса на съгласие или унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си?“

Тълкувателното дело е образувано след като състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС с Определение № 94/05.05.2020 г. по гр. дело № 595/2020 г. на основание чл. 292 ГПК спира производството и предлага на ОСГТК да постанови тълкувателно решение поради наличието на противоречива съдебна практика.

С решението по гр. дело № 2729/2018 г. състав на Трето гражданско отделение на ВКС приема, че унищожаем на основание чл. 31, ал. 1 от ЗЗД е договорът, сключен от дееспособно лице, което към сключването му не е могло да разбира или ръководи действията си, а причината за това състояние е преходна, кратковременна. Нищожен на основание чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ЗЗД е договорът, сключен от дееспособно лице, което към сключването му не е могло да разбира или ръководи действията си, а причината за това състояние е трайна (душевна болест или старческо слабоумие). Правото на иск по чл. 31, ал. 1 от ЗЗД се погасява с тригодишна давност. Тя започва да тече от деня на сключване на договора, респективно на извършване на едностранната сделка (чл. 32, ал. 2 ЗЗД). Правото на иск по чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ЗЗД не се погасява по давност.

Различно е разрешението, дадено в решението по гр. дело № 252/2015 г. на Трето гражданско отделение на ВКС, с което е допуснато касационно обжалване по въпроса „От кой момент и за кого започва да тече срокът по чл. 32, ал. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1 ЗЗД, когато е установено, че психическото състояние на лицето, което не е могло да разбира и да ръководи действията си, се дължи на заболяване, попадащо сред изброените в чл. 146, ал. 1 от Закона за здравето, лицето е страдало от него преди и след сключване на сделката, но по надлежния ред е поставено под запрещение след извършване на сделката?“. Прието е, че съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗЗД правото да се иска унищожение се погасява с тригодишна давност. Дори и в случая, когато невъзможността на лицето да разбира и да ръководи действията си не е временна, а се дължи на заболяване, попадащо сред изброените в чл. 146, ал. 1 от Закона за здравето и от това заболяване лицето е страдало преди и след сключване на сделката, но по надлежния ред не е било поставено под запрещение, давностният срок по чл. 32, ал. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1 ЗЗД тече от сключване на сделката. Подобно разрешение е дадено и в решенията на състави на ВКС по гр. д. № 392/2012 г., гр. д. № 1764/2010 г., гр. д. № 1890/2010 г., гр. д. № 256/2010 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура