Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заради законодателна промяна върховните съдии отклониха искане за приемане на тълкувателно постановление по въпрос за процесуалния ред за разглеждане на иск за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

С Определение № 1 от 25.03.2021 г., постановено по Тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на Върховния касационен съд (ВКС), Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегии на ВКС и на Първа и Втора колегии на Върховния административен съд (ВАС) отклонява искането на председателя на Висшия адвокатски съвет за приемане на съвместно тълкувателно постановление по въпроса: „По кой процесуален ред и пред кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз?“.

По тълкувателното дело са проведени едно открито и пет закрити заседания. На 09.03.2017 г. производството е спряно до приключване на дело С-517/2016 г. на Съда на Европейския съюз (СЕС), образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Варна, тъй като два от поставените въпроси засягат тълкувателното дело. На 31.01.2019 г. производството е възобновено поради произнасяне на СЕС по дело С-571/2016 г.

В хода на разглеждане на тълкувателното дело – на 29.11.2019 г., в бр. 94 на „Държавен вестник“ е обнародвано изменение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). С новоприетата норма на чл. 2в законодателят регламентира реда за разглеждане на исковете за вреди, причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз (ЕС), определя компетентния съд, надлежните ответници и дължимите такси и разноски. Съгласно разпоредбата исковете за вреди от достатъчно съществено нарушение на правото на ЕС се разглеждат от съдилищата по реда на Административнопроцесуалния кодекс – за вреди по чл. 1, ал. 1 от закона, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и на ВАС, и по реда на Гражданския процесуален кодекс – в останалите случаи, като ответникът се определя по реда на чл. 7 от ЗОДОВ. В алинея 2 законодателят регламентира, че когато искът е предявен срещу няколко ответници, се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако страна по делото е административен съд, ВАС или юридическо лице за вреди, причинени при или по повод на административна дейност. За дължимите такси и разноски законодателят определя приложимост на чл. 9а и 10 от ЗОДОВ. С новата алинея 2 на чл. 4 регламентира солидарната отговорност на ответниците, а с алинея 2 на чл. 7 – изключение от регламентираната в алинея 1 местната подсъдност и функционалната подсъдност на върховните съдилища.

В мотивите на постановеното определение по тълкувателното дело се казва, че с оглед на настъпилата законодателна промяна искането се явява недопустимо, поради което следва да бъде отклонено.

По тълкувателното дело е депозирано особено мнение.

Пълният текст на определението е публикуван в страницата на ВКС в интернет – секция „Тълкувателни дела“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура