Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС и ВАС решиха да бъде отклонено искането по тълкувателното дело по въпроса по кой процесуален ред и пред кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

На заседание по Тълкувателно дело № 2/2015 г., проведено на 06.02.2020 г., Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд (ВАС) реши да бъде отклонено искането на Висшия адвокатски съвет, по което е образувано тълкувателното дело.

Мотивите на върховните съдии за отклоняването на искането са влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.), които имат отношение към въпроса, предмет на тълкуването.

Тълкувателното дело бе образувано с разпореждане на председателите на ВКС и ВАС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС по въпроса: „По кой процесуален ред и пред кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз?“

На заседание по Тълкувателно дело № 1/2019 г., проведено днес, Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС реши да бъде отклонено и искането на главния прокурор, по което е образувано тълкувателното дело за постановяване на тълкувателно постановление по въпроса: „В хипотезите на чл. 10, ал. 2, респективно на чл. 10, ал. 3 от Закона за отговорността на държавата и общините дължи ли ищецът разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато юридическото лице – ответник по иска съгласно чл. 205 АПК е представлявано в съдебното производство от юрисконсулт?“

Мотивите на върховните съдии за отклоняването на искането и по това дело са влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Забележка: Когато бъдат приети окончателните актове по двете тълкувателни дела, те ще бъдат публикувани в уебсайтовете на ВКС и ВАС в секциите им „Тълкувателни дела“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура