Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС и ВАС решиха да бъде отклонено искането по тълкувателното дело по въпроса по кой процесуален ред и пред кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

На заседание по Тълкувателно дело № 2/2015 г., проведено на 06.02.2020 г., Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд (ВАС) реши да бъде отклонено искането на Висшия адвокатски съвет, по което е образувано тълкувателното дело.

Мотивите на върховните съдии за отклоняването на искането са влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.), които имат отношение към въпроса, предмет на тълкуването.

Тълкувателното дело бе образувано с разпореждане на председателите на ВКС и ВАС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС по въпроса: „По кой процесуален ред и пред кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз?“

На заседание по Тълкувателно дело № 1/2019 г., проведено днес, Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС реши да бъде отклонено и искането на главния прокурор, по което е образувано тълкувателното дело за постановяване на тълкувателно постановление по въпроса: „В хипотезите на чл. 10, ал. 2, респективно на чл. 10, ал. 3 от Закона за отговорността на държавата и общините дължи ли ищецът разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато юридическото лице – ответник по иска съгласно чл. 205 АПК е представлявано в съдебното производство от юрисконсулт?“

Мотивите на върховните съдии за отклоняването на искането и по това дело са влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Забележка: Когато бъдат приети окончателните актове по двете тълкувателни дела, те ще бъдат публикувани в уебсайтовете на ВКС и ВАС в секциите им „Тълкувателни дела“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура