Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с приложението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

С разпореждане на и. ф. председател на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 4/2021 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС на тълкувателно решение по въпросите:

1) Представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?

2) Следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?

Тълкувателното дело е образувано след постъпили искания от министъра на правосъдието и главния прокурор и предложение от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за постановяване на тълкувателно решение по поставените въпроси.

По отношение на първия въпрос в съдебната практика са формулирани различни становища относно съдържанието на понятието „имущество“ както като самостоятелно понятие по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), така и като елемент от понятието „значително несъответствие“ съгласно § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Формирани са две становища от съдебните състави относно това кое имущество се включва в съдържанието на понятието по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ. В част от съдебните решения се приема, че правната норма има предвид придобитото имущество през целия проверяван период, а не само незаконно придобитото налично имущество в края на периода. Според други съдебни състави незаконно придобито може да е само имуществото, влязло в патримониума на проверяваното и свързаните с него лица през изследвания период, което е налично в края на този период.

Две са становищата в съдебната практика и относно имуществото, което участва при формиране на несъответствието по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Според първото „значителното несъответствие“ е налице, когато разликата между стойността на наличното имущество в края на периода и това в началото надхвърля стойността, определена в закона, в случая 150 000 лв., а според второто становище при определяне на „значителното несъответствие“ се взема предвид цялото придобито през проверявания период имущество, а не само наличното в края на проверявания период.

По отношение на втория въпрос също е констатирана противоречива съдебна практика. Според едното становище имуществото, придобито през целия проверяван период, е релевантно дори когато не е налично, защото подлежи на отнемане паричната му равностойност, поради което следва да участва при изчисляването на „значителното несъответствие“. Според други съдебни състави не може да се отнеме равностойността на имущество, което е преминало през патримониума на проверяваното лице, т. е. не е в негово притежание в края на изследвания период.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура