Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с необходимостта от доказване на пропуснати ползи, причинени от деликт

С разпореждане на и. ф. председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 3/2021 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на ВКС на тълкувателно решение по въпроса:

Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурност, както трябва да бъдат доказани със сигурност пропуснатите ползи, причинени от неизпълнение на договорно задължение?

Образуването на тълкувателното дело се налага, след като с Определение № 60150 от 08.10.2021 г. по гр. д. № 3533/2020 г. състав на Първо гражданско отделение на ВКС, на основание чл. 292 от ГПК, е спрял производството по делото и е предложил на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии да постанови тълкувателно решение по въпроса, поради наличието на противоречива практика на състави на Върховния касационен съд.

С решенията по гр. д. № 34/2017 г. на IV г. о. на ВКС и по гр. д. № 1202/2015 г. на III г. о. на ВКС е даден положителен отговор на въпроса подлежи ли на доказване настъпването на имуществена вреда в хипотезата на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите, съставляваща пропусната полза, както и нейният размер, или тя се предполага. Съставите на ВКС приемат, че Тълкувателно решение № 3/12.12.2012 г. по Тълкувателно дело № 3/2012 г. на ОСГТК на ВКС е постановено във връзка с обезщетение за пропусната полза от неизпълнение на договорно задължение, но принципните му постановки, свързани с характера на вредата и начина на установяването ú, са приложими във всички случаи на имуществено увреждане.

Обратно – в решенията по гр. д. № 6423/2013 г. на I г. о. на ВКС и по гр. д. № 1520/2015 г. на IV г. о. на ВКС, е прието, че фактическият състав на отговорността за обезщетяване на непозволено увреждане не предвижда като предпоставка собствениците да са изразили намерение и да са положили усилия да отдадат обекта под наем.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура