Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Две тълкувателни дела са образувани пред ВКС и ВАС за приемане на съвместни тълкувателни постановления

С разпореждане на председателите на Върховния административен съд (ВАС) и Върховния касационен съд (ВКС) са образувани две тълкувателни дела за приемане на съвместни тълкувателни постановления на Общите събрания на съдиите от двете върховни съдилища.

Тълкувателно дело № 2/2022 г. e за приемане на тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на ВКС и от Първа и Втора колегия на ВАС по следния въпрос: „Кой е субектът на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове? 1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържатели, или 2. Всяко лице, независимо от регистрацията.“. Искането за тълкуване е направено от главния прокурор на Република България.

За докладчици по делото са определени съдия Весела Павлова от ВАС и Петя Колева-Рушанова от ВКС.

Въпросът е поставен за тълкуване, тъй като е налице противоречива съдебна практика в актовете на административните съдилища при разглеждането на дела, свързани с установяването на субекта на отговорност по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Една част от съдебните състави приемат, че субект е само регистрирано по закона лице, като аргументират тезата си с това, че чл. 126 от ЗАДС не е предназначен да санкционира нарушения, изразяващи се в неизпълнени задължения за начисляване, плащане или обезпечаване на акциз. С втората група съдебни решения се приема, че при предлагане на акцизна стока, за която няма документ за начисляване, заплащане или обезпечаване на акциз, се осъществява административно нарушение по чл. 126 от ЗАДС от всеки правен субект, без значение от регистрацията му като производител или складодържател. За изпълнителното деяние е достатъчно държане на акцизни стоки без съответен документ.

Тълкувателно дело № 3/2022 г. е образувано по искане на председателите на ВКС и ВАС за приемане на тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд и от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд по следния въпрос: „Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“.

За докладчици по делото са определени съдията от ВАС Павлина Найденова и Елена Каракашева от ВКС.

Поставеният въпрос касае правораздавателната дейност на районните и административните съдилища, които разглеждат дела с предмет оспорване на наказателно постановление за налагане на административно наказание за извършено нарушение по чл. 175, ал. 3 от Закона за движение по пътищата. Разпоредбата предвижда състав на административно нарушение – управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но без табели с регистрационен номер. В съдебната практика на районните и административните съдилища е оформена практика, която застъпва две противоположни становища и поради тази причина е внесено искането за тълкуване на този въпрос.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура