Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за неналагането при някои престъпления по транспорта на кумулативно предвиденото в чл. 343г от НК наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № 1/2022 г. за приемане от Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на ВКС на тълкувателно решение по въпроса:

​ „Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулативно предвиденото наказание лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК изключва ли приложението на чл. 55, ал. 3 от НК в случаите, в които основното наказание за извършено престъпление по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в, ал. 1 от НК е определено при условията на чл. 55 от НК?“

​ Тълкувателното дело е образувано след постъпило искане от главния прокурор, в което се обосновава наличието на противоречива съдебна практика.

​ Според чл. 343г от НК във всички случаи на чл. 343, 343а, 343б и чл. 343в, ал. 1 съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 (да се упражнява определена професия или дейност).

​ Съгласно разпоредбата на чл. 55 от НК, при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-лекото, предвидено в закона наказание се окаже несъразмерно тежко, съдът определя наказанието под най-ниския предел или го заменя. В ал. 3 се казва, че в тези случаи съдът може да не наложи по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

​ В искането се посочва, че според една част от съдебните състави под „всички случаи“ нормата на чл. 343г от НК визира всички престъпления по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в, ал. 1 от НК, като изброяването им в една обща разпоредба е законодателен похват, целящ законодателна икономия. Целта е да се обхванат всички възможни хипотези на изброените престъпни състави на транспортни престъпления, но не и да се дерогира общото правило на чл. 55, ал. 3 от НК. Предвид това, според тази група съдебни актове „всички случаи“ не изключва възможността разпоредбата на чл. 343г от НК да не бъде приложена на основание чл. 55, ал. 3 от НК, когато наказанието се определя при условията на чл. 55 от НК. Аргументите в защита на тази теза произтичат и от обстоятелството, че нормата на чл. 55 от НК е общо правило за индивидуализиране на наказателната отговорност, намиращо приложение във всички случаи, при които са налице предпоставките ѝ, освен ако не е изрично изключено по преценка на законодателя.

​ Други съдебни състави застъпват противоположната теза. Според тях разпоредбата на чл. 343г от НК е специална по отношение на чл. 55, ал. 3 от НК, поради което я дерогира. Предвид това, приложението на чл. 55, ал. 3 от НК е изключено във всички случаи, в които е извършено някое от престъпленията, посочени в чл. 343г от НК. Това се обосновава и от обществената необходимост да бъде осигурена безопасността на движението по пътищата, като задължително се отстрани за определен срок всеки, който е извършил транспортно престъпление с оценена от законодателя висока степен на обществена опасност.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура