Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за развалянето на договор за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот

С разпореждане от 09.05.2019 г. бе образувано Тълкувателно дело № 1/2019 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) на тълкувателно решение по въпроса: „Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?“.

Тълкувателното дело е образувано, след като с определение по гр. д. № 1297/2018 г. съдебен състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС е спрял производството по делото и е предложил на ОСГТК да постанови тълкувателно решение по поставения въпрос. Това се налага поради констатирана противоречива практика на състави на ВКС, постановена в производство по чл. 290 от ГПК и по чл. 274, ал. 3 от ГПК, по въпроса за приложното поле на нормата на чл. 189, ал. 1 вр. чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в хипотеза на осъществена от трето лице евикция (отстраняване след влязло в сила съдебно решение) срещу купувача на недвижим имот.

Според разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗЗД, ако продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, купувачът може да развали продажбата по реда на чл. 87. Съгласно чл. 87, ал. 3 от ЗЗД развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред.

В определението по гр. д. № 1297/2018 г. се сочат две решения на състави на Гражданската колегия на ВКС, в които се приема, че законът не прави разлика между реализирана или предстояща евикция и купувачът и в двата случая може да развали договора за продажба по реда на чл. 87, ал. 3 от ЗЗД.

Противното становище е застъпено в определение на тричленен състав на Гражданската колегия на ВКС по частно гражданско дело. В него се приема, че когато купувачът е съдебно отстранен от имота, то договорът, въз основа на който го е придобил, се счита развален по право. Поради това и искът за развалянето на договора е недопустим, тъй като с факта на съдебно отстранение е настъпил и фактът на развалянето му.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура