Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за развалянето на договор за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот

С разпореждане от 09.05.2019 г. бе образувано Тълкувателно дело № 1/2019 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) на тълкувателно решение по въпроса: „Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?“.

Тълкувателното дело е образувано, след като с определение по гр. д. № 1297/2018 г. съдебен състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС е спрял производството по делото и е предложил на ОСГТК да постанови тълкувателно решение по поставения въпрос. Това се налага поради констатирана противоречива практика на състави на ВКС, постановена в производство по чл. 290 от ГПК и по чл. 274, ал. 3 от ГПК, по въпроса за приложното поле на нормата на чл. 189, ал. 1 вр. чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в хипотеза на осъществена от трето лице евикция (отстраняване след влязло в сила съдебно решение) срещу купувача на недвижим имот.

Според разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗЗД, ако продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, купувачът може да развали продажбата по реда на чл. 87. Съгласно чл. 87, ал. 3 от ЗЗД развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред.

В определението по гр. д. № 1297/2018 г. се сочат две решения на състави на Гражданската колегия на ВКС, в които се приема, че законът не прави разлика между реализирана или предстояща евикция и купувачът и в двата случая може да развали договора за продажба по реда на чл. 87, ал. 3 от ЗЗД.

Противното становище е застъпено в определение на тричленен състав на Гражданската колегия на ВКС по частно гражданско дело. В него се приема, че когато купувачът е съдебно отстранен от имота, то договорът, въз основа на който го е придобил, се счита развален по право. Поради това и искът за развалянето на договора е недопустим, тъй като с факта на съдебно отстранение е настъпил и фактът на развалянето му.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура