Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди наложеното от САС на Тайфи Мекльов наказание „лишаване от свобода“ за 4 г. и 6 м. за разпространение през 2015 г. в гр. Якоруда на ракия с метилов алкохол и причинена смърт на четири лица и телесни повреди на осем лица

С Решение № 50118/10.01.2023 г. по наказателно дело № 555/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменява решението на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 1389/2020 г., като намалява присъдените обезщетения, платими от подсъдимия на гражданските ищци, както следва: на Айше И. М., Хатидже М., Салих М., Айше С. М., Донка П. от по 150 000 лв. на по 75 000 лв., на Ангел К., Капка Х., Денис К. със съгласието на Капка Х. и на Капка Х. като законен представител на Севда К. от по 80 000 лв. на по 40 000 лв. и на Даниел К. от 10 000 лв. на 5000 лв. Намалява и присъдените обезщетения, платими на гражданските ищци: на Иван Н. от 30 000 лв. на 15 000 лв., на Младен Б., Николай Н. и Юсуф М. от по 20 000 лв. на 10 000 лв.; на Живко П. и Юри М. от по 10 000 лв. на по 5000 лв.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание, след което решението е публикувано.

Делото е образувано по касационни жалби на Тайфи Мекльов и на частните обвинители и граждански ищци срещу решението по в.н.о.х.д. № 1389/2020 г. на САС. С присъда на Окръжен съд – Благоевград подсъдимият е признат за виновен за това, че през 2015 г. в гр. Якоруда при условията на продължавано престъпление турил в обращение спиртни питиета, предназначени за общо ползване, в които са попаднали опасни за здравето вещества – метилов алкохол, от деянията са последвали смъртта на четири лица, средни телесни повреди на пет лица и леки телесни повреди на три лица, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. С решението на САС присъдата е изменена в частта относно наказанието, което е намалено на 4 г. и 6 м. „лишаване от свобода“, а в останалата част е потвърдена.

В жалбите на подсъдимия се иска оправдаването му или отмяна на решението на САС и връщане на делото за ново разглеждане. С жалбите на частните обвинители и граждански ищци се иска изменение на решението, увеличаване на размера на наказанието и уважаване изцяло на гражданските претенции. В съдебното заседание по делото прокурорът изразява становище, че жалбите са неоснователни. Намира решението на САС за правилно и законосъобразно.

Тричленният състав на ВКС приема касационните жалби на частните обвинители и граждански ищци за неоснователни, а тази на подсъдимия за частично основателна. Според върховните съдии са неоснователни оплакванията на защитата за наличие на съществени нарушения на процесуалните правила поради това, че не било работено по версията за друг извършител на деянието. В мотивите се казва също, че няма как да бъде споделено оплакването за незаконен състав, основано на твърдяна предубеденост на съдиите от апелативния съд по делото поради отхвърляне на някои доказателствени искания. Липсва и противоречие в мотивите към решението на апелативния съд.

По доводите за нарушение на материалния закон върховните съдии посочват, че всички елементи от обективната и субективната страна на престъплението за подсъдимия са налице. В мотивите пише: „Тъй като не е доказано подсъдимият Мекльов да е знаел или допускал към момента на деянието в алкохолната напитка да има вредни вещества, е неоснователна претенцията на частното обвинение за наличен у него умисъл за извършване на деянието. Безспорно е установена обаче втората основна форма на вината, а именно – непредпазливост, под формата на небрежност, откъдето и произтича отговорността на подсъдимия за престъплението по чл. 351, ал. 2 НК. Неглижирането на факта, че процесната течност е била наливна, небутилирана, доставена от неустановено лице, без гаранция за качество, тъй като е произведена в домашни условия и в този случай представлява опасност за здравето на консумиращия я, се доказва по несъмнен начин по делото. Доколкото подсъдимият не е бил наясно, че въпросната напитка е била със съдържание на метанол над допустимото, той е проявил не евентуален умисъл, а небрежност, като я е разпространил.“

По доводите за явна несправедливост на наказанието върховните съдии констатират, че въпреки продължителността на процеса от близо седем години, включващ досъдебната фаза и трите съдебни инстанции, процесуално-следствените действия по него са извършвани своевременно и компетентните органи не могат да бъдат упрекнати в бездействие, поради което срокът на разглеждане на делото не се явява неразумно дълъг.

Въззивният съд е взел предвид характеристичните данни за подсъдимия, които, както правилно е отбелязал в мотивите, са сравнително добри, отчитайки в обратния смисъл почти ежедневната употреба на алкохол на работното място. Тъкмо тя не очертава подсъдимия положително и в тази връзка липсва твърдяното несъобразяване в нужната степен на добрите характеристични данни за подсъдимия. Контролираният съд е отчел ниската степен на обществена опасност на личността на дееца, необремененото му съдебно минало, факта, че работи, здравословното му състояние и семейно положение, като последните две обстоятелства са основните фактори за редуциране на наложеното от първата инстанция наказание. „Точно вземайки предвид настъпилата промяна в семейното му положение и здравословното му състояние, апелативната инстанция правилно е отмерила санкцията, която той следва да понесе“, пишат върховните съдии. Според тях е неоснователно оплакването за явна несправедливост на наложеното наказание и от страна на частното обвинение. То не е подкрепено с аргументи извън коректно отчетените от въззивния съд отегчаващи отговорността обстоятелства, свързани с настъпила смърт на четири лица, нанесените средни телесни повреди на пет лица и три леки телесни повреди на други хора.

По отношение на гражданските искове в решението на ВКС се отбелязва, че при определянето на обезщетенията не е съобразено, че подсъдимият не е действал умишлено. Затова определените от съдилищата обезщетения на посочени в решението граждански ищци се явяват завишени и следва да бъдат редуцирани.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура