Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Внедряването на Единната информационна система на съдилищата ще наруши процесуалните права на гражданите, категорични са върховните съдии – членове на работната група за оптимизацията на ЕИСС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) внесе във Висшия съдебен съвет (ВСС) за обсъждане в заседанието на Пленума, свикано за 22.10.2020 г., становище, изготвено от съдиите от ВКС Тотка Калчева, Мими Фурнаджиева и Бисер Троянов – членове на работната група за изготвяне на предложения за всички необходими промени в Единната информационна система на съдилищата.

„Внедряването на ЕИСС и работата на членовете на работната група за изготвяне на препоръки относно липсващи функционалности и несъвършенства на системата, постави пред нас въпроси, които от една страна, имат значение за преценката на съответствието на изработката с възлагането по договора и техническото задание към него, но от друга страна, са основополагащи за работата в електронна среда на съдиите и съдебните служители при спазване на действащите процесуални норми и уредбата в ЗСВ, както и с оглед бъдещи законодателни промени с цел защита на правата и законните интереси на страните при упражняване на материалните и процесуалните си права“, се казва в документа. В становището следват и конкретни предложения до Висшия съдебен съвет и правни съображения за разрешаването на поставените въпроси.

Два са основните акцента в него:

  1. Внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) в този вид и сега ще наруши процесуалните права на страните по съдебни дела.

Уредбата в Глава 18 „а“ на ЗСВ за образуването на електронни дела от 01.01.2021 г. противоречи не само на процесуалните закони в частта относно изготвянето на съдебните актове по начина, разработен в ЕИСС, но дори и след тяхното евентуално изменение, противоречи на основните начала на гражданския и наказателния процес. Разписаните в ЗСВ норми относно образуването на електронни дела и ако същите се тълкуват, че изцяло следва да се преустанови създаването на дела на хартиен носител, нарушават принципа на състезателното начало съгласно чл. 8, ал. 3 ГПК относно задължението на съда да осигури възможност на страните да се запознаят с исканията и доводите на насрещната страна, с предмета на делото и неговото движение, както и да изразят становище по тях. Нормите нарушават и принципа на равенството на страните в процеса по чл. 9 ГПК и чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 НПК относно осигуряването на равна възможност на страните да упражняват предоставените им права, както и нарушават принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз.

  1. Единната информационна система на съдилищата е неприложима при действащото в Република България законодателство.

За делата, образувани като първоинстанционни на хартиен носител до 01.01.2021 г., ЕИСС изисква подписването с електронен подпис на всички съдебни актове, но едновременно с това и изготвяне на актове на хартиен носител, които се прилагат в хартиеното дело с оригинални мастилени подписи на съдебния състав. „Създаването на два оригинала – писмен (хартиен) със саморъчни мастилени подписи и електронен с електронни подписи, противоречи на процесуалните закони. Това открива и възможности за спорове, включително и съдебни производства относно автентичния текст на постановения съдебния акт при различие между двата оригинала“, категорични са върховните съдии.

Законодателят предвижда извършването в електронна форма на всички процесуални действия от съда, но не предоставя идентичната възможност на страните. От становището става ясно, че поради тази причина ЕИСС изпълнява функциите само на деловодна система за съдилищата и на информационна за страните.

По отношение на законодателната уредба върховните съдии обобщават, че за решаването на посочените от тях въпроси са необходими изменения в подзаконовата нормативна база, включително издадените въз основа на ЗСВ от ВСС Правилник по чл. 360к ЗСВ и наредбите по Глава 18 „а“ на ЗСВ, както и евентуално да се предприемат действия по изменение на ЗСВ.

„Констатираните от нас проблеми в законодателната уредба, рефлектиращи и върху изготвянето на ЕИСС, както и множеството препоръки за създаване на липсващи функционалности в системата и за нейни доработки, направени от цялата работната група, налагат вземане на решение от ВСС за отлагане на цялостното използване от съдилищата на ЕИСС, както и предприемане на законодателни изменения относно срока на влизане в сила на разпоредбата на чл. 360з, ал. 1 ЗСВ“, пише в становището.

Пълният текст на документа е публикуван в страницата на ВКС в интернет.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура