Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември

16.09.2019 г., 9.00 ч., зала №24 – наказателно дело №579/2019 г. (срещу Иван И. за убийството през 2017 г. на 11-годишно момиче в асансьор в блок в бургаския квартал „Меден рудник“), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационна жалба на Иван И. срещу решението от 27.03.2019 г. по в.н.о.х.д. № 243/2018 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъда по н.о.х.д. № 255/2018 г. на Окръжен съд – Бургас.

С първоинстанционната присъда Иван И. е признат за виновен в извършването на престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 2 и т. 6, пр. 2 вр. чл. 115 вр. чл. 63, ал. 1, т. 1 НК (убийство на малолетно лице и по особено мъчителен начин), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 години. Подсъдимият е признат за невиновен в това, че убийството е извършено с особена жестокост. Иван И. е осъден да заплати на майката на убитото момиче, конституирана като граждански ищец, сумата от 150 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

В касационната жалба се посочват всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – т. 3 от НПК, като се иска признаване за невиновен и оправдаване на Иван И. или отмяна на присъдата и решението и връщане на делото за ново разглеждане. Алтернативно се иска присъдата да бъде изменена с прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или наказанието да бъде намалено, да бъде намалено и присъденото обезщетение за неимуществени вреди.

19.09.2019 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 244/2019 г. (срещу Юлия П. – бивш началник на Общинска служба „Земеделие и гори“ в Берковица, обвинена за бездействие, причинило щети на Министерството на земеделието и храните в особено големи размери), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Даниела Атанасова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимата и на нейния защитник срещу присъда от 17.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 1345/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС), с която е отменена в наказателната ú част присъдата от 24.11.2016 г. по н.о.х.д. № 140/2015 г. на Окръжен съд – Монтана.

С първоинстанционната присъда подсъдимата е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 219, ал. 4 вр. ал. 1 от НК (за това, че не е осъществила представителството на общинската служба пред съда по образувано гражданско дело, свързано с възстановяване на земеделски земи). Осъдена е на 6 месеца „лишаване от свобода“, като изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 3 години. Призната е за невиновна и е оправдана по обвинението за престъпление по чл. 219, ал. 4 вр. ал. 3 вр. ал. 1 от НК. Съдът отхвърля изцяло гражданския иск на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) като погасен по давност.

С въззивната присъда подсъдимата е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 219, ал. 4 вр. ал. 3 вр. ал. 1 от НК (длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за възложената му работа и от това са последвали значителни щети на стопанството – на МЗХ – Държавно лесничейство – Берковица и Община Берковица, като деянието е извършено умишлено, в особено големи размери и представлява особено тежък случай – 4 640 000 лева). САС осъжда подсъдимата Юлия П. на 6 месеца „лишаване от свобода“, отлага наказанието за срок от 3 години и потвърждава присъдата в останалата ú част.

В касационните жалби се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на подсъдимата или за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

20.09.2019 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 583/2019 г. (срещу Цветелина С., Снежина С. и Тотка Г. за участие в организирана престъпна група (ОПГ) с цел продажби на новородени бебета), І-во наказателно отделение, докладчик: Ружена Керанова

Делото е образувано по касационен протест на прокурор при Апелативната специализирана прокуратура и касационна жалба на подсъдимата Цветелина С. срещу решение от 19.04.2019 г. по в.н.о.х.д. № 97/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което е потвърдена присъдата на Специализирания наказателен съд (СНС) по н.о.х.д. № 1707/2015 г.

С присъдата на СНС Цветелина С. е призната за виновна в извършването на две престъпления по чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 1 и ал. 2 от НК (набиране чрез обещаване на облага на бременни жени с цел продажба на децата), за което са ú наложени наказания в размер на по три години и шест месеца „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на по 25 000 лева. Със същата присъда съдът признава подсъдимата за невиновна и я оправдава по повдигнатите ú обвинения за извършени престъпления по чл. 321, ал. 1 от НК (ръководене на ОПГ), по чл. 159г вр. чл. 20, ал. 2 от НК (да е осъществила в съучастие като съизвършител едното гореописано престъпление в изпълнение на решение на ОПГ) и по чл. 182а, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (в съучастие като съизвършител с цел имотна облага направила опит да склони родител чрез обещание за имотна облага да даде съгласие за осиновяване на детето му).

Със същата присъда Снежина С. и Тотка Г. са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите им обвинения за извършени престъпления по чл. 321, ал. 2 от НК (участие в ОПГ) и чл. 159г вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 1 и ал. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (осъществяване в съучастие като съизвършител на набиране чрез обещаване на облага и приемане, извършено спрямо бременна жена с цел продажба на детето), а за Тотка Г. и по чл. 182а, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (в съучастие като съизвършител с цел имотна облага направила опит да склони родител чрез обещание за имотна облага да даде съгласие за осиновяване на детето му).

Подаденият касационен протест е по отношение и на трите подсъдими, като с него се ангажират основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, като се иска отмяна на въззивното решение на апелативния съд и връщане на делото за ново разглеждане.

В касационната жалба на Цветелина С. се посочват всички касационни основания и се иска при условията на алтернативност отмяна на решението на АСНС и оправдаване на подсъдимата, връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд или намаляване на размера на наказанието и приложение на института на условното осъждане.

25.09.2019 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 522/2019 г. (срещу пловдивския адвокат Владимир Е., Мартин П., Милко Д., Петьо П., Светлин С. и Радослав К. за извършването на палежи на автомобили и сгради, повреждане на автомобил, приготовление за убийство, кражба и грабеж), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Биляна Чочева

Делото е образувано по касационни жалби, подадени лично от подсъдимите и защитниците им, срещу решение от 29.01.2019 г. по в.н.о.х.д. № 198/2018 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 520/2016 г. на Окръжен съд – Пловдив.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Мартин П. е признат за виновен в извършването на престъпления по: чл. 330, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НК (при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител със Светлин С. и Петьо П. и с подсъдимите Владимир Е. и Радослав К. като подбудители, запалил имущество със значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на пострадалите и е имало опасност пожарът да се разпростре и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди) и е осъден на 7 години и шест месеца лишаване от свобода; чл. 216, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (продължавано противозаконно повреждане на чужди движими вещи в съучастие като извършител със Светлин С.) и е осъден на 2 години лишаване от свобода; чл. 216, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (противозаконно повреждане на чужда движима вещ в съучастие като извършител със Светлин С. и с подсъдимия Владимир Е. като подбудител) и е осъден на 6 месеца лишаване от свобода; чл. 195, ал. 2 вр. ал. 1, т. 3 и т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (при условията на продължавано престъпление, като извършител в съучастие със Светлин С. и Петьо П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, и чрез използване на техническо средство е отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери) и е осъден на 4 години лишаване от свобода; чл. 199, ал. 1, т. 3 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 НК (в съучастие като извършител със Светлин С. извършил грабеж на чужди движими вещи с употреба на сила и придружен с причиняване на средна телесна повреда на пострадалия) и е осъден на 6 години лишаване от свобода. Съдът е определил едно общо най-тежко наказание за посочените престъпления в размер на 7 години и 6 месеца лишаване от свобода.

Със същата присъда подсъдимият Светлин С. е признат за виновен в извършването на престъпления по: чл. 330, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НК (при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с Мартин П. и с подсъдимите Владимир Е. и Радослав К. като подбудители, запалил имущество със значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на три лица и е имало опасност пожарът да се разпростре и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди) и е осъден на 6 години лишаване от свобода; чл. 216, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (продължавано противозаконно повреждане на чужди движими вещи в съучастие като извършител с Мартин П.) и е осъден на 2 години лишаване от свобода; чл. 216, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (противозаконно повреждане на чужда движима вещ в съучастие като извършител с Мартин П. и с подсъдимия Владимир Е. като подбудител) и е осъден на 6 месеца лишаване от свобода; чл. 195, ал. 2 вр. ал. 1, т. 3 и т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (при условията на продължавано престъпление, като извършител в съучастие с Мартин П. и Петьо П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, и чрез използване на техническо средство е отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери) и е осъден на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода; чл. 199, ал. 1, т. 3 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК (в съучастие като извършител с Мартин П. извършил грабеж на чужди движими вещи с употреба на сила и придружен с причиняване на средна телесна повреда на пострадалия) и е осъден на 6 години лишаване от свобода. Съдът е определил едно общо най-тежко наказание за посочените престъпления в размер на 6 години лишаване от свобода.

Подсъдимият Владимир Е. е признат за виновен в извършването на престъпления по: чл. 117, ал. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК ( като извършител в съучастие с Радослав К. е подбуждал другиго – Мартин П., към извършване на убийство) и е осъден на 3 години лишаване от свобода; чл. 330, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НК (при условията на продължавано престъпление, като подбудител в съучастие с Радослав К. умишлено склонил Мартин П., Светлин С. и Петьо П. – последните трима като извършители, да запалят имущество на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на пострадалите, като е имало опасност пожарът да се разпростре и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди) и осъден на 7 години и 6 месеца лишаване от свобода; чл. 216, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 вр. ал. 1 от НК (умишлено склонил Светлин С. и Мартин П. противозаконно да повредят чужда движима вещ) и е осъден на 6 месеца лишаване от свобода. Съдът е определил едно общо най-тежко наказание за посочените престъпления в размер на 7 години и 6 месеца лишаване от свобода.

Подсъдимият Радослав К. е признат за виновен в извършването на престъпления по: чл. 117, ал. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (като извършител в съучастие с Владимир Е. е подбуждал другиго – Мартин П., към извършване на убийство) и е осъден на 3 години лишаване от свобода; чл. 330, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НК (при условията на продължавано престъпление, като подбудител в съучастие с Владимир Е. умишлено склонил Мартин П., Светлин С. и Петьо П. като извършители, да запалят имущество на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на пострадалите, като е имало опасност пожарът да се разпростре и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди) и осъден на 7 години лишаване от свобода; чл. 330, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 от НК (като подбудител в съучастие с Милко Д. – извършител, умишлено е склонил последния да запали сграда на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на намиращото се към момента на деянието в нея лице) и осъден на 3 години лишаване от свобода. Съдът е определил едно общо най-тежко наказание за посочените престъпления в размер на 7 години лишаване от свобода.

Подсъдимият Милко Д. е признат за виновен за извършване на престъпление по чл. 330, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (като извършител в съучастие с Радослав К. – подбудител, е запалил сграда на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на намиращото се към момента на деянието в нея лице) и е осъден на 4 години лишаване от свобода.

Подсъдимият Петьо П. е признат за виновен в извършването на престъпления по: чл. 330, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (като извършител в съучастие с Мартин П. и с Владимир Е. и Радослав К. – последните двама като подбудители, запалил имущество на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на четири лица и от деянието са последвали значителни вреди) и осъден на 4 години лишаване от свобода; чл. 195, ал. 2 вр. ал. 1, т. 3 и т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (при условията на продължавано престъпление, като извършител в съучастие с Мартин П. и Светлин С., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, и чрез използване на техническо средство е отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери) и осъден на 4 години лишаване от свобода. Съдът е определил едно общо най-тежко наказание за посочените престъпления в размер на 4 години лишаване от свобода.

Подсъдимият Валери Б. е признат за невиновен по повдигнатото обвинение по чл. 330, ал. 3 вр. ал. 2, т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК – като извършител в съучастие с Мартин П. и с Владимир Е. и Радослав К. – последните двама като подбудители, да е запалил имущество на значителна стойност, като от деянието са последвали значителни вреди и е имало опасност пожарът да се разпростре върху други имоти на значителна стойност.

С касационните жалби на Мартин П. и на защитника му се претендира намаляване на наложеното му наказание.

В касационните жалби на Светлин С. и на защитника му се твърди наличието на допуснати съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска намаляването му.

В касационните жалби на Владимир Е. и защитниците му са развити доводи за наличието на нарушение на закона, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наказанието, като при условията на алтернативност е направено искане за оправдаването му или за отмяна на присъдата и въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от Окръжен съд – Пловдив.

С касационната жалба на Радослав К. се ангажират трите касационни основания. Алтернативно се иска отмяна на въззивното съдебно решение и оправдаване на подсъдимия, връщане на делото за ново разглеждане от втората инстанция или изменение на решението с намаляване на наложеното му наказание.

В касационната жалба, подадена от защитника на Милко Д., се твърди допуснато нарушение на закона, като алтернативно се претендира за приложение на закон за по-леко наказуемо престъпление или за намаляване на наложеното наказание.

С касационната жалба от защитника на Петьо П. се ангажират всички касационни основания, като при условията на алтернативност се иска приложение на закон за по-леко престъпление по отношение на едно от деянията или намаляване на наказанията за всяко от извършените престъпления, респективно на общо определеното наказание, чието изтърпяване да бъде отложено с изпитателен срок по реда на чл. 66, ал. 1 от НК.

30.09.2019 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 681/2019 г. (срещу д-р Борис К. и д-р Христо К. за причиняване на смърт на пациентка през 2009 г.), І-во наказателно отделение, докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по протест на Апелативна прокуратура – Пловдив и жалба на гражданските ищци и частни обвинители Ангел В., Павлина В. и Николай В. против присъда от 15.10.2018 г. по в.н.о.х.д. № 118/2017 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С въззивната присъда е отменена присъда от 26.01.2015 г. по н.о.х.д. № 473/2014 г. на Окръжен съд – Пловдив, като подсъдимите д-р Борис К. и д-р Христо К. са признати за невинни по повдигнатото им обвинение за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1, пр. 2-ро от НК (причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност). С въззивната присъда са отхвърлени и предявените срещу подсъдимите и гражданския ответник – СБАЛАГ „Торакс д-р Сава Бояджиев“ ЕООД – гр. Пловдив, граждански искове.

В подадените касационен протест и жалба се твърди наличието на основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – допуснато от Апелативен съд – Пловдив нарушение на закона и съществени процесуални нарушения. В протеста е отправено искане за отмяна на обжалваната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на въззивната инстанция. Идентично е и искането на частното обвинение.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура