Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април

18.04.2019 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 241/2019 г. (известно като делото „Гранити“, по което подсъдими са Стоян К., Стоян П., Станислав М, Нено С. и Галин К. за отвличането и убийството на бургаски бизнесмен), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Лада Паунова

Касационното производството е инициирано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас, по жалби на подсъдимите Стоян К., Стоян П. и Станислав М. и по жалба на гражданските ищци и частни обвинители срещу присъда от 30.11.2018 г. на Апелативен съд – Варна (АСВн) по в.н.о.х.д. № 316/2018 г. С нея е отменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 189/2015 г. на Окръжен съд – Бургас (ОСБс) в частта по отношение на подсъдимия Нено С. – с въззивната присъда той е признат за невиновен и оправдан по обвиненията за извършени престъпления по чл. 142 и чл. 116 от НК. Присъдата е изменена в осъдителната ú част по отношение на подсъдимите Станислав М., Стоян П. и Стоян К., като съдът ги оправдава за престъпленията по чл. 142 и чл. 116 от НК, в съучастие с Нено С. В останалата ú част присъдата на ОСБс е потвърдена.

С първоинстанционната присъда съдът признава за виновни подсъдимите Стоян П., Станислав М., Стоян К. и Нено С. по чл. 142, ал. 2, т. 1, 2 и 7 вр. чл. 20 от НК (който отвлече другиго, като деецът е въоръжен и деянието е извършено от две или повече лица и с користна цел) и по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 20, ал. 3 и 4 от НК (предумишлено убийство, извършено с користна цел). На основание чл. 23 от НК на Стоян П. и Станислав М. им е наложено наказание от по 20 г. „лишаване от свобода“, на Стоян К. – 18 г., и на Нено С. – 17 г. „лишаване от свобода“. Подсъдимият Галин К. е признат за невиновен и оправдан по същите обвинения.

В касационния протест се правят възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на част от наложените наказания на подсъдимите с оглед на тяхното увеличаване, като се прави искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане.

В касационните жалби се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания, като се прави искане да се отмени в цялост обжалваната присъда на АСВн. Правят се искания в условията на алтернативност за отмяна на въззивната присъда и оправдаване на подсъдимите, прилагане на закон за еднакво или по-леко наказание или намаляване размера на наложените им наказания.

В касационната жалба на гражданските ищци и частни обвинители се правят възражения относно оправдаването на подсъдимите Нено С. и Галин К., както и за увеличаване на наказанията на останалите трима подсъдими.

18.04.2019 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 244/2019 г. (срещу Юлия П. – бивш началник на Общинска служба „Земеделие и гори“ в Берковица, обвинена за бездействие, причинило щети на Министерството на земеделието и храните в особено големи размери), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Даниела Атанасова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимата и на нейния защитник срещу осъдителна присъда от 17.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 1345/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС), с която е отменена в наказателната ú част присъдата от 24.11.2016 г. по н.о.х.д. № 140/2015 г. на Окръжен съд – Монтана.

С първоинстанционната присъда подсъдимата е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 219, ал. 4 вр. ал. 1 от НК (за това, че не е осъществила представителството на общинската служба пред съда по образувано гражданско дело, свързано с възстановяване на земеделски земи). Осъдена е на 6 месеца „лишаване от свобода“, като изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 3 години. Призната е за невиновна и е оправдана по обвинението за престъпление по чл. 219, ал. 4 вр. ал. 3 вр. ал. 1 от НК. Съдът отхвърля изцяло гражданския иск на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) като погасен по давност.

С въззивната присъда подсъдимата е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 219, ал. 4 вр. ал. 3 вр. ал. 1 от НК (длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за възложената му работа и от това са последвали значителни щети на стопанството – на МЗХ – Държавно лесничейство – Берковица и Община Берковица, като деянието е извършено умишлено, в особено големи размери и представлява особено тежък случай – 4 640 000 лева). САС осъжда подсъдимата Юлия П. на 6 месеца „лишаване от свобода“, отлага наказанието за срок от 3 години и потвърждава присъдата в останалата ú част.

В касационните жалби се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на подсъдимата или за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

19.04.2019 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1045/2018 г. (срещу Кирчо К. – бивш директор на Националната разузнавателна служба, по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по протест на Военно-апелативната прокуратура и две касационни жалби на подсъдимия срещу решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС), с което частично е изменена присъдата по н.о.х.д. № 00160/2013 г. на Военен съд – София.

ВКС ще гледа делото за втори път, след като с решение от 07.11.2016 г. по к.н.д. № 776/2016 г. отменя решение от 19.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 0031/2015 г. на ВнАС и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

С присъда от 07.08.2015 г. по н.о.х.д. № 00160/2013 г. Военен съд – София признава подсъдимия Кирчо К. за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, като престъплението е продължавано) и го осъжда на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 203, ал. 2, пр. 2 вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 съдът лишава подсъдимия от право да заема длъжност „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати на конституирания по делото граждански ищец – Националната разузнавателна служба (сега – Държавна агенция „Разузнаване“), сумата от 4 720 196,53 лева за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху нея.

С второто си решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. въззивният съд частично изменя първоинстанционната присъда, като извършеното от подсъдимия е преквалифицирано в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, като престъплението е продължавано). Подсъдимият е оправдан по първоначалното му обвинение. Наложените наказания „лишаване от права“ също са намалени на по 13 години. Подсъдимият е признат за невиновен за длъжностно присвояване чрез посредствен извършител, като е оправдан в тази му част. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание и при условията на алтернативност – да бъде изменено въззивното решение в частта относно квалификацията на деянието, като се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция.

С касационните жалби на защитниците на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания при условията на алтернативност въззивно решение да се отмени и подсъдимият да бъде оправдан или делото да се върне за ново разглеждане.

19.04.2019 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 195/2019 г. (срещу Петко П. за причиняване през 2014 г. на смърт поради бездействие), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Петко П. против решение от 22.11.2018 г. по в.н.о.х.д. № 1032/2018 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъда от 15.05.2018 г. по н.о.х.д. № 3501/2016 г. на Софийския градски съд (СГС). С нея подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (в качеството си на работник по транспорта нарушил правилата за експлоатация на съоръжения – електрически, ръчно управляеми бариери, находящи се на ж.п. прелез „Обеля“, ж.п. трасе „Волуяк – София“, като не изпълнил своевременно служебните си задълженията в качеството си на ръководител движение на ж.п. гара „Волуяк“ и с бездействието си причинил смърт другиму).

С жалбата са развити доводи за допуснати от САС нарушения на закона, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост. Претендира се отмяна на въззивното решението и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно се иска намаляване на наложените наказания и прилагане на чл. 66 от НК.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура