Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври

17.10.2018 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 823/2018 г. (срещу Илиан Г., придобило обществена известност като „делото срещу военен прокурор при Военно-окръжна прокуратура – София за набедяване на негови колеги“), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Бисер Троянов

Касационното производство е образувано по протест на Апелативна прокуратура – София, жалби на подсъдимия и на тримата частни обвинители и граждански ищци срещу въззивно решение от 06.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 063/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда от 11.11.2015 г. по н.о.х.д. № 76/2015 г. на Военен съд – Пловдив подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 286, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК – при условията на продължавано престъпление, пред надлежен орган на властта е набедил магистрати – прокурори, в извършването на престъпления, като е знаел, че са невинни, чрез депозиране на искане за отвод и жалби до главния прокурор на Република България. Подсъдимият е осъден на една година и шест месеца „лишаване от свобода“ и обществено порицание, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание е отложено за срок от три години. Осъден е да заплати на гражданските ищци – Веселин С. сумата от 6 000 лв., и Данчо Д. – 3 000 лв., представляващи обезщетение за причинените им неимуществени вреди, като разликата до пълния предявен размер на исковете, както и искът на гражданския ищец Димо Б. за 10 000 лв. са отхвърлени като неоснователни. С присъдата на ВСПд подсъдимият е оправдан за част от деянията, включени в продължаваното престъпление.

С въззивна присъда от 14.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 049/2016 г. САС изменя първоинстанционния съдебен акт, като при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК намалява размера на наказанието на Илиан Г. на десет месеца „лишаване от свобода“. Потвърждава присъдата в гражданско-правната ú част, както и в частта относно разноските.

ВКС ще гледа делото за втори път, след като с решение от 21.12.2017 г. по наказателно дело № 1092/2017 г. отменя въззивната присъда и връща делото на Софийския апелативен съд за ново разглеждане.

Въззивното решение от 06.06.2018 г. на САС, което е предмет на настоящото касационно обжалване, частично изменя първоинстанционната присъда, като увеличава размера на присъденото обезщетение на гражданския ищец Веселин С. от 6 000 лв. на 9 000 лв. и този на гражданския ищец Данчо Д. от 3 000 лв. на 6 000 лв. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

С касационния протест и жалбите на частните обвинители и граждански ищци се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на САС поради допуснати съществени процесуални нарушения, неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Въззивният съдебен акт е атакуван от двама от гражданските ищци в частта относно присъдените обезщетения, като се иска увеличаване на размерите им, а третият граждански ищец иска уважаването в пълен размер на изцяло отхвърления негов граждански иск.

С касационната жалба подсъдимият иска при условията на алтернативност постановяване на изцяло оправдателна присъда или връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

18.10.2018 г., 9.00 часа, зала № 23 – наказателно дело № 629/2018 г. (срещу Георги Г. и Радослав В., придобило обществена известност като „делото за фабриката за убийства в Благоевград“), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Георги Г. и Радослав В. срещу въззивно решение от 27.02.2018 г. по в.н.о.х.д. № 1318/2017 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда от 04.08.2017 г. по н.о.х.д. № 391/2017 г. на Окръжен съд – Благоевград подсъдимият Георги Г., като подбудител и помагач (чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК), и Радослав В., като извършител (чл. 20, ал. 2 от НК), са признати за виновни в извършването в съучастие на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 115 от НК – предумишлено убийство с користна цел, за което са осъдени при съкратено съдебно следствие, като и на двамата са наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на по тринадесет години и четири месеца.

Подсъдимите са признати за виновни като съизвършители на още две престъпления: по чл. 354а, ал. 2, изр. 1-во вр. ал. 1, изр. 1, предл. 4-то вр. чл. 20, ал. 2 от НК – държане на наркотични вещества (хероин) с цел разпространение без надлежно разрешително, за което на Радослав В. е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на шест години и „глоба“ в размер на 30 000 лева, а на Георги Г. – пет години и четири месеца „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 20 000 лева; и престъпление по чл. 339, ал. 1, предл. 2-ро вр. чл. 20, ал. 2 от НК – държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях без разрешение, за което и на двамата подсъдими са наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от по четири години.

Първоинстанционният съд признава подсъдимия Георги Г. за виновен и в извършването самостоятелно на още две престъпления: по чл. 354а, ал. 1, изр. 1-во, предл. 4-то от НК – държане на наркотични вещества (марихуана) с цел разпространение без надлежно разрешително, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на три години и четири месеца и „глоба“ в размер на 2 000 лева; и престъпление по чл. 339, ал. 1, предл. 2-ро от НК – държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без разрешение, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на една година и четири месеца.

С присъдата на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК наложените наказания са групирани и е определено общо най-тежко наказание в размер на тринадесет години и четири месеца, което на основание чл. 24, ал. 1 от НК e увеличено на двадесет години „лишаване от свобода“ за всеки от подсъдимите.

САС изменя първоинстанционния акт в частта относно мястото и режима на изтърпяване на наложените наказания.

С касационните жалби се иска намаляване на размера на наложените наказания като явно несправедливи и отмяна на приложението на чл. 24 от НК.

23.10.2018 г., 9.00 часа, зала № 23 – наказателно дело № 956/2018 г. (срещу Виктор Т., придобило обществена известност като „делото за двойното убийство край язовир Въча“), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Лада Паунова

Касационното производство е образувано по жалби на подсъдимия, както и на частните обвинители и граждански ищци, срещу въззивно решение от 28.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 506/2018 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда от 16.11.2017 г. по н.о.х.д. № 793/2013 г. на Софийския градски съд (СГС) подсъдимият Виктор Т. е признат за виновен в извършването на четири престъпления: по чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. 3-то вр. чл. 115 от НК – убийство на повече от едно лице, за което му е наложено наказание в размер на двадесет години „лишаване от свобода“; по чл. 339, ал. 1, предл. 1-во и 2-ро от НК – придобиване и държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси, за което му е наложено наказание в размер на две години „лишаване от свобода“; по чл. 216, ал. 5, предл. 3-то вр. ал. 1 от НК – противозаконно повреждане на чужда движима вещ – лек автомобил, като деянието е извършено от лице по чл. 142, ал. 2, т. 6, предл. 2-ро от НК – служител в организация, която извършва охранителна дейност, за което му е наложено наказание в размер на две години „лишаване от свобода“; по чл. 346, ал. 2, т. 2, предл. 1-во, т. 1, предл. 1-во и 2-ро, ал. 6, предл. 1-во вр. ал. 1 от НК – противозаконно отнемане на чуждо моторно превозно средство, като деянието е извършено в пияно състояние, за което му е наложено наказание в размер на три години „лишаване от свобода“. Подсъдимият е оправдан по обвинението, че убийството е извършено предумишлено – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9 от НК.

Съдът, на основание чл. 23, ал. 1 от НК, групира наложените наказания и определя общо най-тежко наказание в размер на двадесет години „лишаване от свобода“, което на основание чл. 24, ал. 1 от НК увеличава с пет години – на двадесет и пет години „лишаване от свобода“.

С присъдата са уважени частично и предявените граждански искове на конституираните по делото граждански ищци и частни обвинители в размер на по 150 000 лв.

САС изменя първоинстанционния съдебен акт, като намалява наложеното на подсъдимия наказание за три от четирите престъпления, а именно: за придобиване и държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси – на една година „лишаване от свобода“; за противозаконно повреждане на чужда движима вещ – лек автомобил – на шест месеца „лишаване от свобода“; за противозаконно отнемане на чуждо моторно превозно средство – на две години „лишаване от свобода“. Въззивното решение намалява и увеличението на наказанието по реда на чл. 24 от НК от пет на две години и определя общо най-тежко наказание в размер на двадесет и две години „лишаване от свобода“.

С касационната жалба подсъдимият иска при условията на алтернативност връщане на делото за ново разглеждане поради допуснати съществени процесуални нарушения или намаляване на размера на наложеното наказание, както и намаляване на размера на присъдените обезщетения.

С едната подадена касационна жалба от частните обвинители и граждански ищци се иска връщане на делото за ново разглеждане и отстраняване на нарушения на материалния закон, допуснати при оправдаването на подсъдимия по чл. 116, ал. 1, т. 9 от НК – предумишлено убийство, а с другата касационна жалба, подадена от друг частен обвинител и граждански ищец, се иска връщане на делото за ново разглеждане и увеличаване на наложеното наказание.

23.10.2018 г., 9.00 часа, зала № 23 – наказателно дело № 812/2018 г. (срещу Христо Т., известно като „делото за железопътната катастрофа на гара Калояновец“), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Милена Панева

Касационното производството е образувано по жалби на подсъдимия Христо Т. срещу решение от 27.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 525/2017 г. на Пловдивския апелативен съд (ПАС), с което частично, по отношение размера на наложеното наказание, е изменена първоинстанционна присъда от 01.02.2017 г. по н.о.х.д. № 204/2016 г. на Окръжен съд – Стара Загора, с която подсъдимият е признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4 вр. ал. 3, б. „б“ вр. ал. 1 вр. чл. 342, ал. 1 от НК, т. 1 – който при управление на подвижен железопътен състав наруши правилата за движение, като допуска причиняването на смърт на едно или повече лица и телесна повреда на едно или повече лица. С въззивното решение наложеното на подсъдимия наказание е намалено от 6 на 5 години „лишаване от свобода“.

В касационните жалби се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Иска се отмяна на обжалваното решение, подсъдимият да бъде оправдан или алтернативно – делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на ПАС. Алтернативно се иска да бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление и наказанието да се намали до размер, позволяващ приложението на института на условното осъждане.

24.10.2018 г., 9.00 часа, зала № 24 – наказателно дело № 753/2018 г. (срещу Бейсим Ш., бивш кмет на община Исперих, обвинен за опит за убийство), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Татяна Кънчева

Във ВКС е образувано к.н.д. № 753/2018 г. по протест на прокурор от Апелативна прокуратура – Варна срещу определение от 21.06.2018 г., с което е прекратено производството по в.н.о.х.д. № 164/2018 г. на Апелативен съд – Варна, образувано по протест на Окръжна прокуратура – Разград срещу присъда от 30.06.2015 г. по н.о.х.д. № 396/2014 на Окръжен съд – Разград. С присъдата подсъдимият Бейсим. Ш. е признат за невинен, че на 23.02.2013 г. е извършил деяние по чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 2 вр. чл. 18, ал. 1 от НК – опит за убийство на длъжностно лице, извършен от длъжностно лице.

Производството по в.н.о.х.д. № 164/2018 г. е трето поред пред Апелативен съд – Варна, след като с решение от 10.05.2018 г. по к.н.д. № 113/2018 г. Върховният касационен съд отменя въззивна присъда от 26.10.2017 г. по в.н.о.х.д. № 94/2017 г. в частта, с която подсъдимият е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, както и в частта относно приложението на чл. 23, ал. 1 от НК, и връща делото за ново разглеждане в отменителната му част от друг състав на въззивния съд. В останалата ú част присъдата е оставена в сила.

В касационния протест се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Отправя се искане за отмяна на атакуваното определение и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на второинстанционния съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура