Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни

08.06.2017 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 487/2018 г. (срещу П. М. и Вл. Вл. за присвояване в особено големи размери), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Блага Иванова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите П. М. – бивш главен счетоводител на клон „Централен“ на ТБ „Инвестбанк“ АД, и Вл. Вл. – бивш изпълнителен директор и председател на УС на ТБ „Инвестбанк“ АД, срещу въззивното решение от 14.12.2017 г. по в.н.о.х.д. № 1102/2016 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което частично е изменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 5525/2014 г. на Софийския градски съд (СГС). С нея подсъдимият П. М. е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (длъжностно лице, което присвои чужди пари в големи размери, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява и за улесняване на присвояването е извършено друго престъпление), по чл. 316 вр. чл. 310, ал. 1 вр. чл. 308, ал. 1 от НК и по чл. 309 от НК (длъжностно лице, което в кръга на службата му състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ). Подсъдимият Вл. Вл. е признат за виновен по обвинението за престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (длъжностно лице, което присвои чужди пари в големи размери, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява). С присъдата на подсъдимия П. М. е наложено наказание от 5 години „лишаване от свобода“, а на подсъдимия Вл. Вл. е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 4 години.

С въззивното решение спрямо подсъдимия П. М. престъплението за длъжностно присвояване е преквалифицирано в такова по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, като подсъдимият е оправдан по обвинението за престъплението по чл. 316 вр. чл. 310, ал. 1 вр. чл. 308, ал. 1 от НК и по чл. 309 от НК. Спрямо подсъдимия Вл. Вл. въззивният съд преквалифицира извършеното от него престъпление, като променя качеството му от съизвършител в помагач. В гражданско-осъдителната част въззивната инстанция отменя присъдата, с която е отхвърлен предявеният от ТБ „Инвестбанк“ АД против Вл. Вл. граждански иск и осъжда подсъдимия при условията на солидарност заедно с П. М. да заплатят сумата от 78 000 лв.

В касационните жалби на подсъдимите се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания да се отмени решението на Софийския апелативен съд и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Алтернативно се правят искания за оправдаване на подсъдимите и изцяло отхвърляне на предявения граждански иск.

14.06.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 485/2018 г. (срещу Д. Д. за убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Павлина Панова

Делото е образувано по касационни жалби от подсъдимия Д. Д., от частния обвинител и граждански ищец М. Пр. и протест на Апелативната прокуратура – Бургас срещу въззивното решение от 05.02.2018 г. по в.н.о.х.д. № 227/2017 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена изцяло присъда № 154 от 26.06.2017 г. по н.о.х.д. № 1086/2016 г. на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият Д. Д. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 119 от НК за убийство, при превишаване пределите на неизбежната отбрана, на Ив. П., извършено през 2015 г. в гр. Поморие, и по чл. 339, ал. 1 от НК (незаконно придобиване и държане на огнестрелно оръжие), като е осъден на общо най-тежко наказание от четири години „лишаване от свобода“, търпимо при първоначален общ режим. С присъдата е уважен предявеният от гражданския ищец иск за обезвреда на неимуществените вреди от престъплението по чл. 119 от НК в размер на 100 000 лв.

С подадената от защитниците на подсъдимия касационна жалба, при условията на алтернативност, се иска постановяване на оправдателна присъда или намаляване на наложеното наказание и приложение на института на условното осъждане, както и намаляване на размера на уважения граждански иск.

Поверениците на гражданския ищец и частен обвинител претендират наличието на допуснати нарушения на материалния и процесуален закон, като молят за отмяна на обжалваното решение и връщане на делото на въззивния съд за ново разглеждане и отмяна на оправдателната първоинстанционна присъда за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК.

В касационния протест са изложени съображения за допуснати съществени процесуални нарушения и нарушение на материалния закон. Отправеното към ВКС искане е за отмяна на въззивното решение в частта, с която е потвърдена първоинстанционната присъда, като подсъдимият е признат за виновен по чл. 119 от НК вместо по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК.

18.06.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 507/2018 г. ( срещу И. Г. и С. Г. за убийството на българския гражданин М. М., извършено в Република Украйна, и срещу подсъдимия Р. З., като подбудител и помагач), І-во наказателно отделение, докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите и на гражданския ищец и частен обвинител срещу въззивното решение от 13.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № П-40/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда от 14.03.2017 г. по н.о.х.д. № С-74/2014 г. на Софийския градски съд (СГС) подсъдимите И. Г. и С. Г. са признати за виновни като съизвършители в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 3-то и предл. 4-то, т. 7 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (предумишлено убийство с користна цел, извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост), а Р. З. е признат за виновен като подбудител и помагач в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК (предумишлено убийство с користна цел), като на тримата подсъдими са наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на по 20 години за всеки един от тях. По отношение на единия подсъдим – Р. З., присъдата е постановена задочно и за него по делото е издадена Европейска заповед за арест. С присъдата е уважен частично и предявеният граждански иск от страна на конституирания по делото граждански ищец и частен обвинител.

С въззивното решение на САС присъдата на СГС е потвърдена.

В касационните жалби подсъдимите заявяват всички касационни основания – допуснато нарушение на материалния закон, наличието на съществени процесуални нарушения по делото и явна несправедливост на наложените наказания, като се иска при условията на алтернативност – оправдаване на подсъдимите и отхвърляне изцяло на предявения граждански иск, отмяна на въззивното съдебно решение и връщане за ново разглеждане на делото от въззивния съд, поради твърдени допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, или намаляване на размерите на наложените наказания като явно несправедливи.

С касационната жалба на гражданския ищец и частен обвинител се иска увеличаване на размера на наложените наказания на подсъдимите и на присъденото обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура