Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни

08.06.2017 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 487/2018 г. (срещу П. М. и Вл. Вл. за присвояване в особено големи размери), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Блага Иванова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите П. М. – бивш главен счетоводител на клон „Централен“ на ТБ „Инвестбанк“ АД, и Вл. Вл. – бивш изпълнителен директор и председател на УС на ТБ „Инвестбанк“ АД, срещу въззивното решение от 14.12.2017 г. по в.н.о.х.д. № 1102/2016 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което частично е изменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 5525/2014 г. на Софийския градски съд (СГС). С нея подсъдимият П. М. е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (длъжностно лице, което присвои чужди пари в големи размери, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява и за улесняване на присвояването е извършено друго престъпление), по чл. 316 вр. чл. 310, ал. 1 вр. чл. 308, ал. 1 от НК и по чл. 309 от НК (длъжностно лице, което в кръга на службата му състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ). Подсъдимият Вл. Вл. е признат за виновен по обвинението за престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (длъжностно лице, което присвои чужди пари в големи размери, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява). С присъдата на подсъдимия П. М. е наложено наказание от 5 години „лишаване от свобода“, а на подсъдимия Вл. Вл. е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 4 години.

С въззивното решение спрямо подсъдимия П. М. престъплението за длъжностно присвояване е преквалифицирано в такова по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, като подсъдимият е оправдан по обвинението за престъплението по чл. 316 вр. чл. 310, ал. 1 вр. чл. 308, ал. 1 от НК и по чл. 309 от НК. Спрямо подсъдимия Вл. Вл. въззивният съд преквалифицира извършеното от него престъпление, като променя качеството му от съизвършител в помагач. В гражданско-осъдителната част въззивната инстанция отменя присъдата, с която е отхвърлен предявеният от ТБ „Инвестбанк“ АД против Вл. Вл. граждански иск и осъжда подсъдимия при условията на солидарност заедно с П. М. да заплатят сумата от 78 000 лв.

В касационните жалби на подсъдимите се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания да се отмени решението на Софийския апелативен съд и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Алтернативно се правят искания за оправдаване на подсъдимите и изцяло отхвърляне на предявения граждански иск.

14.06.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 485/2018 г. (срещу Д. Д. за убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Павлина Панова

Делото е образувано по касационни жалби от подсъдимия Д. Д., от частния обвинител и граждански ищец М. Пр. и протест на Апелативната прокуратура – Бургас срещу въззивното решение от 05.02.2018 г. по в.н.о.х.д. № 227/2017 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена изцяло присъда № 154 от 26.06.2017 г. по н.о.х.д. № 1086/2016 г. на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият Д. Д. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 119 от НК за убийство, при превишаване пределите на неизбежната отбрана, на Ив. П., извършено през 2015 г. в гр. Поморие, и по чл. 339, ал. 1 от НК (незаконно придобиване и държане на огнестрелно оръжие), като е осъден на общо най-тежко наказание от четири години „лишаване от свобода“, търпимо при първоначален общ режим. С присъдата е уважен предявеният от гражданския ищец иск за обезвреда на неимуществените вреди от престъплението по чл. 119 от НК в размер на 100 000 лв.

С подадената от защитниците на подсъдимия касационна жалба, при условията на алтернативност, се иска постановяване на оправдателна присъда или намаляване на наложеното наказание и приложение на института на условното осъждане, както и намаляване на размера на уважения граждански иск.

Поверениците на гражданския ищец и частен обвинител претендират наличието на допуснати нарушения на материалния и процесуален закон, като молят за отмяна на обжалваното решение и връщане на делото на въззивния съд за ново разглеждане и отмяна на оправдателната първоинстанционна присъда за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК.

В касационния протест са изложени съображения за допуснати съществени процесуални нарушения и нарушение на материалния закон. Отправеното към ВКС искане е за отмяна на въззивното решение в частта, с която е потвърдена първоинстанционната присъда, като подсъдимият е признат за виновен по чл. 119 от НК вместо по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК.

18.06.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 507/2018 г. ( срещу И. Г. и С. Г. за убийството на българския гражданин М. М., извършено в Република Украйна, и срещу подсъдимия Р. З., като подбудител и помагач), І-во наказателно отделение, докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите и на гражданския ищец и частен обвинител срещу въззивното решение от 13.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № П-40/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда от 14.03.2017 г. по н.о.х.д. № С-74/2014 г. на Софийския градски съд (СГС) подсъдимите И. Г. и С. Г. са признати за виновни като съизвършители в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 3-то и предл. 4-то, т. 7 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (предумишлено убийство с користна цел, извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост), а Р. З. е признат за виновен като подбудител и помагач в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК (предумишлено убийство с користна цел), като на тримата подсъдими са наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на по 20 години за всеки един от тях. По отношение на единия подсъдим – Р. З., присъдата е постановена задочно и за него по делото е издадена Европейска заповед за арест. С присъдата е уважен частично и предявеният граждански иск от страна на конституирания по делото граждански ищец и частен обвинител.

С въззивното решение на САС присъдата на СГС е потвърдена.

В касационните жалби подсъдимите заявяват всички касационни основания – допуснато нарушение на материалния закон, наличието на съществени процесуални нарушения по делото и явна несправедливост на наложените наказания, като се иска при условията на алтернативност – оправдаване на подсъдимите и отхвърляне изцяло на предявения граждански иск, отмяна на въззивното съдебно решение и връщане за ново разглеждане на делото от въззивния съд, поради твърдени допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, или намаляване на размерите на наложените наказания като явно несправедливи.

С касационната жалба на гражданския ищец и частен обвинител се иска увеличаване на размера на наложените наказания на подсъдимите и на присъденото обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура