Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС връща за ново разглеждане на Апелативен съд – Варна делото срещу Веселин М. и Красимира К. за изнудване

С Решение № 203/01.06.2023 г. по наказателно дело № 178/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменява въззивната присъда от 10.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 271/2021 г. на Варненски апелативен съд и връща делото за ново разглеждане на същия съд, друг съдебен състав, от стадия на съдебното заседание.

Делото е образувано по касационни жалби от Веселин М. и Красимира К. срещу въззивната присъда на Апелативен съд – Варна, с която изцяло е отменена присъдата по н.о.х.д. № 733/2017 г. на Окръжен съд – Варна. С първоинстанционната присъда подсъдимите са признати за невиновни в извършването на престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2, т. 3, пр. 2, 3 и 4 вр. ал. 1 от НК за това, че за времето от 09.10.2014 г. до 16.11.2014 г. в гр. Варна с цел да принудят Асен М. да поеме имуществено задължение – да им заплаща ежемесечно парична сума в размер на 10 000 лева, го заплашили с увреждане на имущество – разрушаване на стопанисваното от него заведение, и с друго противозаконно действие с тежки последици за него – създаване на пречки и преустановяване на търговската дейност на заведението, като деянието е придружено с унищожаване и повреждане на имущество, извършено е от две лица, и са причинени значителни вреди в размер на 14 838,37 лева, поради което са изцяло оправдани.

С въззивна присъда от 14.09.2020 на Апелативен съд – Варна е отменена частично присъдата на първата инстанция и е постановена нова, с която и двамата подсъдими са признати за виновни по повдигнатото им обвинение, като на Веселин М. са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и „глоба“ в размер на 8000 лв., а на Красимира К. – „лишаване от свобода“ за 3 години и 6 месеца и „глоба“ в размер на 6000 лв. Красимира К. е оправдана по първоначално повдигнатото ѝ обвинение целта на упражнената принуда да е била Асен М. да поеме имуществено задължение към нея – да ѝ заплаща ежемесечно сумата от 10 000 лв. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена. С решение на ВКС по наказателно дело № 180/2021 г. въззивната присъда на Апелативен съд – Варна е отменена и делото е върнато за ново разглеждане.

С атакуваната сега въззивна присъда по в.н.о.х.д. № 271/2021 г. на Апелативен съд – Варна е отменена първоинстанционната, като вместо това двамата подсъдими са признати за виновни в извършването на престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 от НК. На Веселин М. са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и „глоба“ в размер на 8000 лв., а на Красимира К. – „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца и „глоба“ в размер на 6000 лв. Двамата подсъдими са осъдени да заплатят солидарно на Асен М. сума в размер на 30 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане.

​ Според тричленния състав на ВКС въззивният съд е допуснал нарушение на чл. 13, чл. 14 и чл. 107, ал. 5 от НПК, доколкото не е изпълнил задълженията си за обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, не е анализирал всички относими към предмета на доказване доказателства и доказателствени средства, а извършеният от него анализ е фрагментарен и частично неточен, като не са били обсъдени и наличните противоречия между отделните доказателствени материали. От съществено значение за обективната страна на престъплението по чл. 231а от НК е установяването на заплаха, отправена от страна на подсъдимия към изнудвания, която в конкретния случай съобразно диспозитива на обвинителния акт се е изразила с увреждане на имущество и с друго противозаконно действие. В основата на извода за наличие на заплаха от страна на подсъдимия Веселин М. към Асен М. при срещата им на 09.10.2014 г. и конкретното нейно съдържание, съдът е поставил показанията на свидетеля Асен М., доколкото той единствен лично я е възприел. Върховните съдии приемат за принципно вярно заключението на въззивния съд, че съобщеното в тази насока от свидетеля би могло да се провери чрез производни доказателства, каквито са данните, съобщени от посочените в касационното решение свидетели. Същевременно обаче тричленният състав на ВКС е категоричен, че в конкретния случай това не е така, тъй като нито един от тези свидетели не е предоставил информация за отправени от подсъдимия Веселин М. към св. Асен М. заплахи на 09.10.2014 г., с изключение на един свидетел, в разпита на който, проведен на досъдебното производство, са налице доказателствени факти за наличието на заплаха, но тези показания са били неправилно приобщени от първостепенния съд. Освен това, контролираният съд не е взел предвид надлежно приобщените показания на друг свидетел, в които е налице информация за отправени конкретни заплахи от страна на Веселин М. към св. Асен М. на обсъжданата дата. Като последица от необсъждането на част от свидетелските показания, въззивният съд не е констатирал наличието на противоречиви данни между заявеното от тях и това от св. Асен М. досежно обекта, за който Веселин М. е поискал наем, както и относно размера му.

Върховните съдии не споделят приетото от въззивната инстанция, че за достоверността на показанията на св. Асен М. следва да се съди от депозираната от него жалба в полицията, като сочат, че доктрината и съдебната практика не приемат за писмено доказателствено средство жалбата до полицейските органи, в която се съобщава за извършено престъпление. Приемането на жалбата за доказателствено средство би изключило необходимостта от разпит на подателя й в качеството на свидетел в рамките на досъдебното производство, тъй като тя би била достатъчна за приемане на достоверност на съдържащите се в нея фактически твърдения, което е абсолютно недопустимо.

Според тричленния състав на ВКС поради необсъждане на цялостния доказателствен материал в неговата логическа връзка и съвкупност, за някои от приетите от въззивния съд факти е невъзможно да се проследи тяхната доказателствена обоснованост. Не е изпълнено от страна на Варненския апелативен съд задължението му, като последен съд по фактите, да отрази в мотивите на съдебния си акт доказателствената обезпеченост на всички свои фактически констатации, за да може касационната инстанция да проследи и се произнесе по правилността на процеса на формиране на вътрешното му убеждение. Налице са и фактически изводи на съда, изведени в противоречие с доказателствата по делото. Касационният състав констатира редица противоречия и неясноти, допуснати от апелативния съд в мотивите към новата присъда, които също се явяват пречка за пълноценното проследяване на действителната му воля по фактите и правото, което освен, че затруднява инстанционната проверка, води и до нарушаване ефективното упражняване правото на защита на подсъдимите лица. Върховните съдии приемат също, че въззивният съд не е отговорил на редица възражения, направени от защитата, а относно коментара на някои от възраженията на защитата на подсъдимия констатират, че част от доводите на въззивния съд не почиват на правилното разбиране на закона.

​ В мотивите към отменителното решение е посочено и че не се установява да е налице твърдението на защитата за разглеждане на въззивното производство от пристрастен и предубеден съдебен състав. Доводът за наличие на предубеденост е изведен от съдържанието на мотивите по оценка на доказателствата и приетите фактически изводи. Касационните съдии са категорични, че неправилната оценка на доказателствените материали, пропуските в процесуалната му дейност и неточната интерпретация на доказателствата и данните, съдържащи се в средствата за тяхното установяване, не водят до извод за предубеденост на съдебния състав, освен ако при излагане на мотивите съдът си е послужил с неприемливи от гледна точка на правото обидни, позорящи или други носещи негативен смисъл квалификации, или съждения, поставящи в неблагоприятна светлина подсъдимите, непочиващи на материалите по делото (в този смисъл е установената практика на ВКС-НК).

Върховните съдии приемат за налично касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК (допуснато съществено нарушение на процесуални правила), поради което отменят атакувания съдебен акт и връщат делото за ново разглеждане от друг състав на Варненския апелативен съд, който да отстрани всички констатирани от касационната инстанция пропуски и недостатъци, като обсъди в пълнота доказателствените материали, имащи значение за фактите, подлежащи на доказване, а за неотносимите да посочи причината, поради която те са възприети за такива; направените от съда фактически изводи да бъдат доказателствено обезпечени и това да намери място в съдебния акт на съда; при наличие на противоречия в съдържанието на доказателствата и средствата за тяхното установяване - да бъдат анализирани и съдът да изложи ясни съображения кои от тях се кредитират и по какви причини, респективно отхвърлят, както и да се отговори на всички наведени от страните възражения; съдът да се съобрази с рамката на повдигнатото на подсъдимите обвинение, отразена в обвинителния акт, както и с това кога престъплението по чл. 213а от НК е довършено и да изложи ясни мотиви дали деянието е извършено от две лица, като се занимае с общността на умисъла между подсъдимите.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура