Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС остави в сила присъдата на САС, с която Михаил Туцов, известен като Мишо Вандала, е признат за невиновен за убийство през 2014 г. в гр. Своге

С Решение № 206/15.07.2020 г. по наказателно дело № 795/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивната присъда от 21.03.2019 г. на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 1249/2018 г. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Делото е образувано по протест и касационна жалба от частния обвинител и граждански ищец срещу новата присъда на САС, с която е отменена първоинстанционната по н.о.х.д. № 876/2016 г. на Софийския окръжен съд. С въззивната присъда Михаил Туцов е признат за невиновен по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 вр. чл. 115 (по начин и със средство, опасни за живота на мнозина – произвел седем изстрела с автоматично огнестрелно оръжие в населено и оживено място, умишлено да е умъртвил през 2014 г. в гр. Своге Красимир Гочев – Шмид) и по чл. 339, ал. 1 от НК (да е държал огнестрелно оръжие, без да има надлежно разрешение).

Тричленният състав на ВКС приема касационния протест и касационната жалба за неоснователни.

За да оправдае подсъдимия по двете му повдигнати обвинения, въззивният съд ясно е заявил убеждението си, че не е преодоляна бариерата за осъждане по чл. 303, ал. 2 от НПК („съдът признава подсъдимия за виновен, когато обвинението е доказано по несъмнен начин“), като то не е произволно, а се базира на обективна, последователна и внимателна оценка на ангажираните в процеса доказателствени материали. В хода на въззивното производство решаващият съд е извършил внимателна проверка на показанията на анонимния свидетел, до преоценката на доказателствената тежест и значение на чиито показания се свеждат съществените възражения, като е допуснал неговия преразпит, а в мотивите си е анализирал подробно всички противоречия с възприятията на другите двама явни свидетели, които са били налични от началото на наказателното производство.

Според върховните съдии съдебният състав на САС е отделил сериозно внимание и на тезата за връзка на подсъдимия с оръжието, с което е бил прострелян пострадалият, която е останала доказателствено неподкрепена. Въззивният съд е провел задълбочено изследване, в резултат на което и е достигнал до извода за липсата на достатъчно и убедителни доказателства за авторството на престъпленията, в които Туцов е бил обвинен.

„С оглед изложеното не могат да бъдат споделени доводите в касационния протест и касационната жалба за процесуални пороци при проверката и оценката на доказателствените материали с обвинително значение, които да са довели до незаконосъобразно оправдаване на подсъдимия. В тази връзка следва да бъде припомнено, че преценките както за достоверността и надеждността на доказателствените източници, така и за тяхната достатъчност да обусловят един или друг извод, включително за липсата на доказателствена основа за осъждане, е суверенно правомощие на решаващия съд, стига да е ясно по какъв начин това е било постигнато“, пишат върховните съдии. Те допълват, че мотивите на САС съдържат ясна информация за приетите факти и доказателствените материали, от които са били изведени след открояване и надлежна оценка на противоречията в тях, при излагане на конкретни съображения в кои части едни от тях се кредитират, а други отхвърлят.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура