Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС остави в сила присъдата на САС, с която Михаил Туцов, известен като Мишо Вандала, е признат за невиновен за убийство през 2014 г. в гр. Своге

С Решение № 206/15.07.2020 г. по наказателно дело № 795/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивната присъда от 21.03.2019 г. на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 1249/2018 г. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Делото е образувано по протест и касационна жалба от частния обвинител и граждански ищец срещу новата присъда на САС, с която е отменена първоинстанционната по н.о.х.д. № 876/2016 г. на Софийския окръжен съд. С въззивната присъда Михаил Туцов е признат за невиновен по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 вр. чл. 115 (по начин и със средство, опасни за живота на мнозина – произвел седем изстрела с автоматично огнестрелно оръжие в населено и оживено място, умишлено да е умъртвил през 2014 г. в гр. Своге Красимир Гочев – Шмид) и по чл. 339, ал. 1 от НК (да е държал огнестрелно оръжие, без да има надлежно разрешение).

Тричленният състав на ВКС приема касационния протест и касационната жалба за неоснователни.

За да оправдае подсъдимия по двете му повдигнати обвинения, въззивният съд ясно е заявил убеждението си, че не е преодоляна бариерата за осъждане по чл. 303, ал. 2 от НПК („съдът признава подсъдимия за виновен, когато обвинението е доказано по несъмнен начин“), като то не е произволно, а се базира на обективна, последователна и внимателна оценка на ангажираните в процеса доказателствени материали. В хода на въззивното производство решаващият съд е извършил внимателна проверка на показанията на анонимния свидетел, до преоценката на доказателствената тежест и значение на чиито показания се свеждат съществените възражения, като е допуснал неговия преразпит, а в мотивите си е анализирал подробно всички противоречия с възприятията на другите двама явни свидетели, които са били налични от началото на наказателното производство.

Според върховните съдии съдебният състав на САС е отделил сериозно внимание и на тезата за връзка на подсъдимия с оръжието, с което е бил прострелян пострадалият, която е останала доказателствено неподкрепена. Въззивният съд е провел задълбочено изследване, в резултат на което и е достигнал до извода за липсата на достатъчно и убедителни доказателства за авторството на престъпленията, в които Туцов е бил обвинен.

„С оглед изложеното не могат да бъдат споделени доводите в касационния протест и касационната жалба за процесуални пороци при проверката и оценката на доказателствените материали с обвинително значение, които да са довели до незаконосъобразно оправдаване на подсъдимия. В тази връзка следва да бъде припомнено, че преценките както за достоверността и надеждността на доказателствените източници, така и за тяхната достатъчност да обусловят един или друг извод, включително за липсата на доказателствена основа за осъждане, е суверенно правомощие на решаващия съд, стига да е ясно по какъв начин това е било постигнато“, пишат върховните съдии. Те допълват, че мотивите на САС съдържат ясна информация за приетите факти и доказателствените материали, от които са били изведени след открояване и надлежна оценка на противоречията в тях, при излагане на конкретни съображения в кои части едни от тях се кредитират, а други отхвърлят.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура