Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди присъдата на СГС по делото срещу бившия преподавател в Софийския университет Чавдар Стоянов

С Решение № 200/08.07.2020 г. по наказателно дело № 918/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъдата на Софийския градски съд (СГС) по в.н.о.х.д. № 863/2019 г. в протестираната част, с която подсъдимият Чавдар Стоянов е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 157, ал. 1 от НК. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

С присъда по н.о.х.д. № 6814/2017 г. на Софийския районен съд подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 143, ал. 1 – опит за принуда на Г. И., за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години, отложено за срок от 3 години, и по чл. 157, ал. 1, предл. 1-во, алт. 1-ва НК (извършил действия на полово удовлетворение с лице от същия пол – К. Л., като употребил за това сила), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 3 години, отложено за срок от 5 години.

С присъдата на СГС първоинстанционната е отменена в частта по отношение на второто обвинение (по чл. 157, ал. 1), като подсъдимият е признат за невиновен и оправдан.

Делото пред ВКС е образувано по касационен протест срещу присъдата на СГС в оправдателната ú част.

Тричленният състав на ВКС приема протеста за неоснователен. Върховните съдии посочват, че същественото затруднение при произнасянето на предходните съдебни състави по съставомерността на повдигнатото обвинение се корени в изначалната му неяснота и непълнота – нито в обстоятелствената част на обвинителния акт, нито в диспозитива му не са недвусмислено конкретизирани и разграничени инкриминираните на подсъдимия действия на полово удовлетворение от действията по упражняване на сила спрямо пострадалия. С оглед спецификата на установената фактическа обстановка не става ясно кои именно са сексуалните („развратни“) действия, с които е осъществено изпълнителното деяние на престъплението по чл. 157, ал. 1 от НК, и кои са действията на дееца, в които се е изразила употребата на сила, също като съставомерен признак на престъплението, или пък в разглеждания случай се касае за проява на садизъм… Неяснотата на обвинението е рефлектирала в това, че всеки от предходните съдебни състави е дал собствено субективно тълкуване на параметрите на обвинението. Тричленният състав на ВКС е категоричен, че описаното в обвинителния акт поведение на подсъдимия не очертава съставомерно по чл. 157, ал. 1, пр. 2 от НК деяние, поради което той правилно е оправдан по така повдигнатото му обвинение. Констатираните дефекти на обвинителния акт не биха могли да бъдат отстранени чрез отмяна на оправдателната присъда и връщане на делото. Прокурорът не може в качеството си на страна да се позовава на своето процесуално поведение на досъдебната фаза – по времето, когато е бил „господар на процеса“, и противно на принципа, че никой не може да черпи права от неправомерното си поведение, да претендира отмяна на присъдата за нарушения, свързани със собствената му процесуална фигура, с извършени от самия него незаконосъобразни действия и допуснати бездействия.

Тричленният състав на ВКС установява и друго основание за несъставомерност на инкриминираното на подсъдимия престъпление. В решението пише: „Следва да се изясни, че мастурбирането на дееца не представлява престъпно хомосексуално действие по удовлетворяване на полово желание по смисъла на чл. 157, ал. 1 от НК. И двете визирани в цитираната разпоредба съставомерни форми на изпълнителното деяние са контактни“. Всякакви действия, които не включват телесно съприкосновение, макар и със сексуален характер, не са съставомерни по чл. 157 от НК. Върховните съдии цитират в мотивите си практика на Върховния съд и на ВКС в този смисъл.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура