Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди присъдата на Апелативен съд – Велико Търново по делото за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.

С Решение № 252/06.07.2023 г. по наказателно дело № 843/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила второинстанционната присъда № 5 от 11.04.2022 г. на Апелативен съд - Велико Търново по в.н.о.х.д. № 20214000600175/2021 г. по описа на Апелативен съд - Велико Търново.

Делото е образувано по касационни протест и жалби на подсъдимите Стоян Колев, Станислав Михайлов и Стоян Петров, както и на частните обвинители и граждански ищци срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 175/2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

Делото е за трети пореден път пред касационната инстанция след постановените решения по к.н.д. № 241/2019 г. и к.н.д. № 662/2020 г. на ВКС.

С присъдата по н.о.х.д. № 189/2015 г. на Окръжен съд – Бургас са признати за виновни Стоян Петров, Станислав Михайлов, Стоян Колев и Нено Стоянов по обвиненията за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 1, 2 и 7 вр. чл. 20 от НК (отвличане, като деецът е въоръжен и деянието е извършено от две или повече лица и е с користна цел) и по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 20, ал. 3 и 4 от НК (предумишлено убийство, извършено с користна цел). На Стоян Петров и Станислав Михайлов са им наложени общи най-тежки наказания от по 20 г. „лишаване от свобода“, на Стоян Колев – 18 г. „лишаване от свобода“, а на Нено Стоянов – 17 г. „лишаване от свобода“. Галин Костов е признат за невиновен и оправдан по същите обвинения.

С атакуваната сега нова въззивна присъда е отменена частично първоинстанционната, като Нено Стоянов е признат за невиновен и е оправдан по обвинението за отвличането и убийството на Стоян С. – управител на дружеството „Гранити“, както и Станислав Михайлов, Стоян Петров и Стоян Колев да са извършили деянието в съучастие с Нено Стоянов. Присъдата е отменена и в гражданско-осъдителната ѝ част по отношение на оправдания Нено Стоянов. Първоинстанционният акт е потвърден в останалата част, с която Стоян Петров, Станислав Михайлов и Стоян Колев са признати за виновни в извършването в съучастие на отвличане, извършено от две или повече въоръжени лица с користна цел и предумишлено убийство с користна цел, а Галин Костов е признат за невиновен и е оправдан изцяло.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание, след което решението е публикувано.

Според тричленния състав на ВКС не са допуснати твърдените съществени нарушения на процесуалните правила в процеса като цяло и по отношение на когото и да било от подсъдимите.

Направените изводи за виновността на осъдените подсъдими и обратното – за невиновността на оправданите, са съобразени с доказателствата по делото и в този смисъл не са допуснати претендираните нарушения на материалния закон.

Доказателствената съвкупност потвърждава в преобладаващата си част обстоятелствената част на обвинението, с изключение участието на подсъдимия Галин Костов и подсъдимия Нено Стоянов. Установено е по несъмнен начин подбуждането от подсъдимия Станислав Михайлов чрез посредническото подбудителство и подпомагане на подсъдимия Стоян Колев на преките извършители, подс. Стоян Петров и Манол Х. да извършат отвличането на пострадалия Стоян С. и непосредствено последвалото негово убийство.

Касационните съдии приемат, че двете деяния са последователно свързани, като отвличането е било подчинено на целта пострадалия да бъде убит, а за удовлетворяване на користните подбуди паричното възнаграждение на извършителите е било осигурено предварително от подсъдимия Станислав Михайлов. Правната квалификация на деянието е съобразена именно с тази последователност. В мотивите на постановеното от ВКС решение се сочи, че, ако отвличането беше извършено от други лица, с цел пострадалия да бъде предаден на убийците, би могло да се обсъжда наличието на идеална съвкупност, но казусът не е такъв.

Според тричленния състав на ВКС претенциите за по-тежка или за по-лека наказуемост не могат да бъдат удовлетворени, изминалият дълъг период на наказателното преследване безспорно трябва да бъде отчитан, но в случая има двояко значение. Наложените наказания за извършените престъпления са поначало снизходителни, предвид тежестта на извършеното и неговите общественоопасни последици, както и личността на подсъдимия Стоян Колев и подсъдимия Стоян Петров предвид техния негативен юридически статус, а за подсъдимия Станислав Михайлов качеството му на държавен служител и уронващ престижа на държавната служба като цяло – като напълно се споделят доводите на прокурора в касационния протест, но именно проявената снизходителност съвпада с необходимостта от това да бъде отчетен неразумно дългия срок на наказателното преследване.

Върховните съдии отбелязват, че е налично самопризнание на подсъдимия Колев, което съществено е допринесло за разкриване на обективната истина по делото. Според касационният състав това самопризнание само по себе си е важно смекчаващо отговорността обстоятелство, което не може да бъде пренебрегвано, независимо от последващото отричане на самопризнанието. Именно това самопризнание лежи в основата на разкриване на убийството и следва да бъде съответно ценено. Ако то бъде отхвърлено, което касационният състав не прави, то тогава подсъдимият Стоян Колев не би следвало да се ползва от това смекчаващо отговорността обстоятелство и би следвало да получи значително по-тежко престъпление – такова, каквото се иска от държавното обвинение.

Затова касационният състав приема, че наложените наказания в размера си удовлетворяват в пълна мяра изискванията за съразмерност и съответност и се явяват справедливи.

Според върховните съдии гражданските искове са уважени по справедливост и не се претендира тяхното увеличаване, ищците искат само солидарното осъждане на оправданите подсъдими, което искане съдът приема, че не може да бъде удовлетворено. Няма основание за намаляване на претенцията, тя е определена по справедливост, в съответствие с съдебната практика и напълно отчита болките и страданията, претърпени от загубата на убития пострадала. Дългия период, изминал от извършването на деликта, се компенсира от законната лихва, която се дължи.

По тези причини касационната инстанция намира, че не е възможно да удовлетвори касационните претенции и че атакуваната въззивна присъда следва да бъде изцяло потвърдена.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура