Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Смесен петчленен съдебен състав на ВКС и ВАС остави без уважение подадените две жалби срещу решения на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

С Решение № 1/29.12.2021 г. по гр. дело № 23/2021 г. петчленен съдебен състав (трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд) оставя без уважение жалбата с вх. № ВСС-14736/26.10.2021 г. на Марина Михайлова и Деян Денев – кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите, срещу решението от 17.10.2021 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, избрана с решение на Общото събрание на съдиите, свикано на основание чл. 29а, ал. 1 – 6 от ЗСВ и проведено на 09.10.2021 г. в гр. София. Решението е окончателно.

Пълният текст на Решение № 1/29.12.2021 г. е публикуван в уеб сайта на Върховния касационен съд.

С Решение № 2/29.12.2021 г. по гр. дело № 24/2021 г. петчленен съдебен състав (трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд) оставя без уважение жалбата с вх. № ВСС-14993/05.11.2021 г. на Марина Михайлова, кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, срещу решението от 01.11.2021 г. (допълнително) на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, избрана с решение на Общото събрание на съдиите, свикано на основание чл. 29а, ал. 1 – 6 от ЗСВ и проведено на 09.10.2021 г. в гр. София, като неоснователна. Решението е окончателно.

Пълният текст на Решение № 2/29.12.2021 г. е публикуван в уеб сайта на Върховния касационен съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура