Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

В Годишния доклад за дейността на ВКС през 2022 г. се констатира, че общият брой на делата за разглеждане в съда е най-големият за последните 5 години – 13 773 броя

В сайта на Върховния касационен съд (ВКС) – секция „За съда“, „Анализи и доклади“, са публикувани Годишният доклад за дейността на ВКС през 2022 г. (с приложения), приет от Пленума на съда на 26.04.2023 г., и Докладът за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2022 г., приет от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 18.05.2023 г.

В Годишния доклад за дейността на Върховния касационен съд през 2022 г. се посочва, че през отчетната година натоварването на съдиите от ВКС е изключително високо, като това логично оказва влияние върху бързината на правораздаването. Тази тенденция се наблюдава от 2021 г., което е видно от данните относно несвършените дела към 1 януари 2022 г., останали за разглеждане и решаване през годината. Броят на тези дела – 4983, е най-големият за последните 5 години (през 2021 г. останалите от предходната година несвършени дела са 4110 бр., през 2020 г. те са 4344 бр., през 2019 г. са 4181 бр., а през 2018 г. са 4024 броя).

Постъпилите през 2022 г. 8790 дела бележат намаление с 309 бр. в сравнение с постъпленията през 2021 г., когато тези дела са 9099 бр. През 2020 г. те са 7799 бр., през 2019 г. – 9244 бр., а през 2018 г. – 9483 броя.

Общият брой на делата за разглеждане през 2022 г. е най-големият за последните 5 години – 13 773 бр. Наблюдава се увеличение с 564 дела в сравнение с предходната 2021 г., когато делата за разглеждане са 13 209 бр. През 2020 г. тези дела са 12 143 бр., през 2019 г. са 13 425 бр., а през 2018 г. – 13 507 броя.

Въпреки по-високото натоварване обаче съдиите от Върховния касационен съд през 2022 г. са решили общо 8678 дела, като свършените дела са с 465 бр. повече в сравнение с 2021 г., когато те са 8213 дела. През 2020 г. решените дела са 8009 бр., през 2019 г. са 9046 бр., а през 2018 г. са 9145 броя.

Останалите несвършени дела към 31 декември 2022 г. са 5038 бр., докато в края на 2021 г. те са с 55 дела по-малко – 4983 бр. През 2020 г. несвършените дела са 4110 бр., през 2019 г. – 4344 бр., а през 2018 г. – 4181 броя. Тези данни показват, че и по отношение на останалите несвършени дела в края на годината е налице най-големият брой за последните 5 години.

В доклада се напомня, че при оценката за натовареността на върховните съдии не бива да се пропуска и фактът, че извън пряката правораздавателна дейност и тази, свързана с уеднаквяването на съдебната практика, те имат редица други ангажименти, които изискват експертен ресурс за продължителен период от време. Сред тях са: участия в работни групи и други междуинституционални формати; подготовка за изпращане на становища до Конституционния съд и такива в рамките на съгласувателни процедури; изготвяне на становища по законопроекти и участия в заседанията на комисиите на Народното събрание при тяхното обсъждане; членства в различни междуинституционални органи; участия в държавни изпитни сесии и в помощни атестационни комисии, както и в обучения като лектори и в семинари и конференции като представители на съда; анализиране на съдебната практика и подготвяне на отговори по въпросници от върховни съдилища от държави – членки на Европейския съюз, постъпили във ВКС в рамките на членството му в Мрежата на председателите на върховните съдилища в ЕС, както и на въпросници, изпратени от Асоциацията на върховните съдилища в страните – франкофони.

В документа се посочва, че причините за изключително високото натоварване на върховните съдии са представени и анализирани още в предходния годишен доклад. Основните са свързани с кадровата обезпеченост на съда и увеличението на броя на делата за разглеждане. По отношение на кадровата обезпеченост в отчета се отбелязва, че към края на 2022 г. в Гражданската колегия на ВКС са налице 11 вакантни длъжности „съдия“, в Търговската колегия са вакантни 6 длъжности, а в Наказателната колегия – 9 длъжности, 2 от които са резервирани за възстановяване на двама от членовете на действащия Висш съдебен съвет. Към момента на изготвяне на годишния доклад във ВКС са командировани 19 магистрати.

За попълване на състава на Гражданската колегия на ВКС е обявен конкурс с решение на Съдийската колегия (СК) на ВСС от 13.10.2020 г., който впоследствие е прекратен, като до края на 2022 г. решението на Съдийската колегия за прекратяване не е влязло в сила поради обжалване пред Върховния административен съд. Затова едва на 04.04.2023 г. с решение на СК на ВСС е прието предложението на председателя на ВКС за обявяване на конкурс за повишаване и заемане на 13 длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – Гражданска колегия, от които 11 свободни длъжности и 2 съдийски места, които предстои да се овакантят.

За попълване на състава на Търговската колегия на ВКС е обявен конкурс с решение от 11.06.2019 г. на СК на ВСС за повишаване и заемане на 4 длъжности „съдия“ във ВКС. С решение на Съдийската колегия от 12.07.2022 г. са назначени четирима съдии, а с решение от 27.09.2022 г. са назначени още четирима съдии. През настоящата година с решение от 11.04.2023 г. на Съдийската колегия е назначен още един съдия от същия конкурс по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като предстои обявяването на нов конкурс за заемане на останалите свободни длъжности в Търговската колегия.

За попълване на състава на Наказателната колегия на ВКС с решение на СК на ВСС от 11.05.2022 г. е обявен конкурс за повишаване и заемане на 6 длъжности „съдия“ във ВКС – Наказателна колегия.

„За отчетния период тежкото кадрово състояние и натовареността на ВКС, особено по отношение на Гражданската и Търговската колегии, не е подобрено съществено в сравнение с предходната година, поради което през 2022 г. са предприети допълнителни организационни мерки от страна на административното ръководство на съда. Проблемът с натовареността може да бъде разрешен със законодателни изменения, ограничаващи достъпа до касация по граждански и търговски дела, в каквато насока през 2022 г. от ВКС е изпратено до Народното събрание предложение за изменение на няколко разпоредби от ГПК, но то не е разгледано. През 2022 г. липсват и законодателни или регулаторни промени, свързани с режима на повишаване на съдиите“, отбелязва председателят на Върховния касационен съд.

В годишния доклад се отчита, че с цел уеднаквяване на съдебната практика за постигане на предсказуемо и качествено правосъдие през 2022 г. във Върховния касационен съд са образувани общо 13 тълкувателни дела и са постановени общо 17 тълкувателни решения. До Конституционния съд е отправено през 2022 г. едно искане от съдебен състав на ВКС за установяване на противоконституционност на разпоредба, отправени са и две преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз.

В съответствие със задълженията на ВКС по мерки от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка до края на 2022 г. в интернет сайта на съда са поддържани списъци на образуваните дела във ВКС и в апелативните съдилища, свързани с организирана престъпност и с корупционни престъпления. Публикувани са и постановените съдебни актове по тях.

Новите ангажименти на съда, свързани с докладите за върховенството на закона на Европейската комисия и със създадения в България Национален координационен механизъм за върховенство на правото, през 2022 г. налагат промяна относно наблюдението на този тип производства. За да бъде гарантирано коректното и точно проследяване на делата с предмет корупционно поведение и практики при ясно открояване на производствата с подсъдими лица, заемащи висши публични длъжности (наричани „дела за корупция по високите етажи на властта“), на производствата, свързани с организирана престъпност, както и на тези срещу журналисти и медии, е издадена заповед от 18.10.2022 г. на председателя на ВКС. С нея е наредено: въвеждането на Единен каталог на престъпленията, свързани с корупционно поведение и практики, по който да се води статистика във ВКС; създаването на Електронен регистър на производствата, водени срещу журналисти и медии, разгледани от ВКС; веднъж на тримесечие на страницата на съда в интернет да се публикуват списъци на предстоящите за разглеждане от ВКС и от съдилищата в страната дела с предмет организирана престъпност, производства, водени срещу журналисти и медии, както и такива за корупционно поведение и практики. В последния случай, когато подсъдимият е сред лицата, заемащи висши публични длъжности, това обстоятелство да се отбелязва по подходящ начин; незабавно на страницата на ВКС в интернет да се публикуват решенията на съда, постановени в този тип производства, при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Върховният касационен съд отчита и своевременно актуализиране през 2022 г. в сайта на съда на създадения през предходната отчетна година Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС, в изпълнение на ангажиментите на институцията по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. В него се публикува списък на предстоящите за разглеждане дела за трафик на хора, а след постановяването им се публикуват и решенията по наблюдавания тип дела.

В годишния доклад е отбелязан и приносът на формираното със Заповед № 853/16.11.2022 г. на председателя на съда Аналитично звено (състоящо се от четирима съдии от Наказателната и Гражданската колегии) към дейността на ВКС по правоприлагането и по отношение на качественото осъществяване на законодателната дейност в страната през 2022 г. През изминалата година представителите на Аналитичното звено са взели участие в множество работни групи за изготвяне на законопроекти в различни сфери на обществения живот, изготвили са проекти на становища по конституционни дела и по проекти за актове на Висшия съдебен съвет, представили са становища в съгласувателни процедури на Министерския съвет и на Комисията по правни въпроси на Народното събрание на Република България по редица законопроекти.

В Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2022 г. освен информацията за работата на Върховния касационен съд са представени и основните акценти от годишните доклади за 2022 г., изготвени от председателите на апелативните съдилища.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура