Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

На принципа на случайния подбор на съдията от СГС Даниела Талева е разпределена първата преписка, образувана по новия ред в НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

На 07.07.2023 г. във Върховния касационен съд (ВКС) в присъствието на представители на медиите е извършено разпределението на Преписка № ГП – 1/2023 г. на принципа на случайния подбор измежду съдиите, включени в списъка по чл. 112, ал. 6 от ЗСВ, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС във връзка с реда по НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

Чрез модула за случаен избор в Единната информационна система на съдилищата преписката е разпределена на съдията от Софийския градски съд Даниела Талева.

Уведомление за извършеното на случаен принцип разпределение е изпратено от заместник-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в чиито правомощия е назначаването на съдия Талева за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

Преписка № ГП – 1/2023 г. е образувана, след като на 07.06.2023 г. с писмо от прокурор при Софийската градска прокуратура (СГП) до ръководителя на НК на ВКС са изпратени материалите по преписка на СГП, съдържащи сигнал срещу директора на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването. На 14.06.2023 г. с писмо от прокурор при СГП са изпратени допълнителни материали, имащи отношение към изпратения вече сигнал. По тях е образувана Преписка № ГП – 10/2023 г. и материалите по нея са присъединени към Преписка № ГП – 1/2023 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура