Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания, решението по делото срещу Ев. Б. и С. К. е публикувано в страницата на ВКС в интернет

ВКС реши окончателно: 6 години „лишаване от свобода“ за Ев. Б. и 3 години „лишаване от свобода“ с 5-годишен изпитателен срок за С. К.

С Решение № 287/26.04.2018 г. по наказателно дело № 583/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя въззивната присъда от 17.03.2017 г. на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 478/2015 г., като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното на подсъдимия С. К. наказание в размер на 3 години „лишаване от свобода“ за престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК за срок от 5 години. ВКС оставя в сила въззивната присъда в останалата й част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Ев. Б. и С. К. и по касационен протест срещу новата въззивна присъда на САС, с която е отменена частично присъдата по н.о.х.д. № 1030/2010 г. на Софийския градски съд (СГС). С първоинстанционната присъда подсъдимият Ев. Б. е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, алт. 2, пр. 3, т. 2 от НК (участие в организирана престъпна група (ОПГ) с цел извършване на престъплението пране на пари) и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (квалифициран състав на пране на пари в изпълнение на решение на ОПГ, когато средствата или имуществото са в особено големи размери). Подсъдимите Д., Д. и К. са признати за виновни и осъдени за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 2, пр. 3, т. 2 от НК (участие в ОПГ с цел да вършат престъпления по чл. 253 от НК).

С новата въззивна присъда подсъдимият Б. е признат за невиновен и оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Оправдан е частично и за престъплението по чл. 321, ал. 3 от НК, като в останалата част за същото първоинстанционната присъда е потвърдена. С тази присъда подсъдимият К. е оправдан частично по обвинението по чл. 321 от НК, като спрямо него е отменено приложението на чл. 66 от НК. Подсъдимите Д. и Д. са признати за невиновни и са оправдани по повдигнатите им обвинения по чл. 321 от НК.

Касационното производство е второ поред, като с решение от 27.05.2015 г. по н. д. № 301/2015 г. на ВКС е отменена новата въззивна присъда на САС, с която е отменена присъдата на СГС, и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на САС от стадия на съдебното заседание поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Тричленният състав на ВКС приема за изцяло неоснователни доводите в протеста за допуснати процесуални нарушения, свързани с оценката на доказателствата, довели до неправилно приложение на закона поради оправдаването на подсъдимия Ев. Б. В мотивите на решението пише: „За да оправдае подсъдимия Б. по обвинението по чл. 253 от НК, въззивният съд ясно е заявил убеждението си, че отсъства причинна връзка между паричните средства, с които той е извършил общо 5 финансови операции и сочената от обвинението предикатна престъпна дейност на групата за трафик на наркотици в Испания, от която те да произхождат.“. Върховните съдии са категорични, че без съмнение сумите, с които подсъдимият е извършил инкриминираните му финасови операции, са в значителни размери, като не е било установено той или починалият К. Д. да са имали приходи, които да ги оправдаят. За да е налице състав на престъпление по чл. 253 от НК в разглежданата хипотеза обаче, не е достатъчно средствата да са с неустановен произход или да не съответстват на доходите на дееца. Необходимо е той да оперира с пари, които представляват облага от извършено престъпление. Въззивният съд внимателно е обсъдил възможните данни, които биха могли да обусловят връзка между генерирането на такива значителни парични средства от наркотрафик и ползваните от Б. при операциите. Според мотивите в решението на ВКС съставът на САС с основание е констатирал, че простото познанство между Б. и Х., включително това, че са били засечени да пътуват заедно в автомобил в Италия, както и откриването на договор за назначаването на Х. като съветник в дружеството Pissen Finance Corporation са явно недостатъчни да обусловят извод за връзка между предмета на престъплението по чл. 253 от НК и средствата от твърдяната предикатна дейност, с която се е занимавал Х. и е бил осъден за това. По делото не е имало нито твърдения, а още по-малко доказателства, за връзка между посочената офшорна компания и някоя от онези, свързани с Б. и други участници с обвинение по чл. 321 от НК, респективно с прехвърляне на паричен ресурс към тях, който да е възможно да се обвърже с трафика на наркотици в Испания. „Всъщност, най-съществените аргументи, които въззивният съд е откроил като опровергаващи тезата за причинната връзка между облаги от предикатното престъпление и средствата, с които са извършени операциите от Б., се свързват с разследването в Испания, при което въпреки предприетите продължителни и интензивни мерки за наблюдение на участниците, не са били установени данни за връзка между дейността на групата и подсъдимия Б.“ – пише в решението на ВКС. Според върховните съдии некоректно в протеста е заявено, че обстоятелствата за възможна връзка на Б. с участниците от групата в Испания не е била изследвана поради непровеждане на разпит на всички осъдени, а само на тези с български произход. Преди всичко следва да се подчертае, че прокуратурата съвсем не е била лишена да стори това още на ДП, а не да заявява такива претенции след повече от 13 години пред последната съдебна инстанция.

По отношение на престъплението по чл. 321 от НК тричленният състав на ВКС приема, че касационният протест и касационните жалби са неоснователни с изключение на тази на подсъдимия К. относно отмяната на приложението на чл. 66, ал. 1 от НК.

Върховните съдии са категорични, че за да потвърди осъждането на подсъдимите Б. и К. по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК (за участие в организирана престъпна група, действала в периода 17.10.2002 г. – 30.05.2005 г., създадена с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК), респективно да оправдае подсъдимите Д. и Д. като участници в тази група, въззивният съд е извършил подробна оценка на доказателствената съвкупност и на тази основа е извел съществените факти, относими към състава на посоченото престъпление, разграничавайки го от същинското пране на пари по чл. 253 от НК. Съдът правилно е приел, че макар по делото категорично да не е бил установен престъпният произход на паричните средства, с които са били зареждани сметките на закупените офшорни дружества, то в контекста на установените по делото други данни (основно онези, свързани с приложения специфичен механизъм за прикриване на първоначалния източник на парични капитали и привидната законност на трансферите, използвана за легализирането им) това не е пречка да се счете, че групата е била организирана с цел пране на пари.

Според върховните съдии неоснователен е касационният протест по отношение на оправдаването на подсъдимите Д. и Д., тъй като изложените аргументи за установено доверие на двете със съпрузите им очевидно не води до еднозначния извод за знание и информация за развитието на престъпното сдружение и преследваната цел.

Доводът за явна несправедливост на наказанието на подсъдимия К. поради отмяна на приложението на чл. 66, ал. 1 от НК, мотивирано с активната му роля в ОПГ, съдебният състав на ВКС приема за основателен, тъй като неговата роля в никакъв случай не би могла да се определи за активна. Имайки предвид добрите характеристични данни за този деец, както и отчитайки голямата продължителност на наказателното производство, което приближава по време срока на изтичане на абсолютната давност за престъплението по чл. 321, ал. 3 от НК, ВКС намира, че за поправянето му липсва каквато и да е необходимост същият да изтърпява ефективно наложеното му наказание от 3 години „лишаване от свобода“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура