Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив по делото срещу Любен Уйчев, ударил през 2018 г. с микробуса си на тротоар в гр. Златоград 13-годишно момче и причинил по непредпазливост смъртта му

С Решение № 60136/13.10.2021 г. по наказателно дело № 528/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивно решение № 260063/02.12.2020 г. на Апелативен съд – Пловдив по в.н.о.х.д. № 461/2020 г. Решението не подлежи на обжалване.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Любен Уйчев и на частните обвинители срещу решението на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда на Окръжен съд – Смолян. С нея подсъдимият е признат за виновен в това, че на 31.07.2018 г. в гр. Златоград при управление на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на 13-годишно момче. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, лишен е и от право да управлява МПС за срок от 5 години.

По отношение на касационната жалба на Любен Уйчев в мотивите на ВКС се напомня, че производството по делото е протекло при условията на съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК – подсъдимият е дал изричното си съгласие доказателства да не се събират, да се ползват тези от досъдебното производство, отказал се е от провеждане на съдебно следствие по общия ред, признавайки изцяло и напълно фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Според върховните съдии последващи възражения за неясноти на обвинителния акт и допуснати неточности, които са формулирани абстрактно, не могат да бъдат основание за осъществяване на касационна проверка. „Пределно ясно са описани признатите от подсъдимия факти и коректно са пресъздадени в мотивите към съдебните актове, като е намерена и адекватната материалноправна форма при формулиране на обвинението, поради което и не търпи критика дейността на апелативния съд в търсената от защитата насока. Правно издържани са изводите, че движението на подсъдимия със скорост, надвишаваща повече от два пъти разрешената в посочения пътен участък, е причина той да загуби управлението на автомобила и да се стигне до отклонението на пътното превозно средство вдясно, преминаването му на тротоара и сблъсъка с пострадалото дете, довел и до фаталния изход“, категоричен е тричленният състав на ВКС.

Върховните съдии не приемат и доводите в касационната жалба за предубеденост на съдебния състав и в частност на председателя на въззивния съд, постановил атакуваното решение, което да е повлияло на обективността и безпристрастността на съда при формиране на волята му.

По отношение на жалбата на частните обвинители в мотивите на тричленния състав на ВКС се казва, че не е допуснато нарушение на материалния закон във визираната от тях насока. Съдът не би могъл да се произнесе по по-тежката правна квалификация „особено тежък случай“, при условие че не е имало повдигнато обвинение срещу Любен Уйчев за това.

Върховните съдии приемат, че при определянето на наказанието са спазени необходимите законови правила и то не съдържа характеристиките на явна несправедливост. След осъществен собствен анализ на обстоятелствата, относими към определяне на наказанието, апелативната инстанция е преценила, че то следва да се определи при баланс на смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства –при лек превес на вторите, и е потвърдила първоинстанционната присъда, с която след редукцията по чл. 58а от НК (заради съкратеното съдебно следствие определеното наказание се намалява с една трета) е определено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“ и 5 г. „лишаване от право да управлява МПС“.

Касационната инстанция намира, че не са налице основания, които да налагат корекция на наказанието, което да се постигне чрез отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане, за да се постигне по-сурова санкция на подсъдимия. Не се констатира игнориране на определени обстоятелства, нито фаворизиране на други при индивидуализиране на наказателната отговорност. Съдействието, оказано от подсъдимия на органите на разследването, е преценено в негова полза, без да е фаворизирано от съдебните инстанции по същество и без да се дублира със самопризнанието, направено в рамките на съкратеното съдебно следствие. Добросъвестното упражняване на процесуалните права на която и да е от страните не може да се третира като неблагоприятно за нея обстоятелство.

Не биха могли да се споделят и доводите на защитата на Любен Уйчев в търсене на по-снизходително отношение към подсъдимия, обективирано с прилагане на института на условното осъждане. Подробно въззивният съд е анализирал аргументите, имащи отношение към превъзпитанието на дееца и личността му. Акцентирайки на грубото нарушение на правилата за движение, довели до пътното произшествие, на поставените в непосредствена опасност други граждани, на данните за множество административни нарушения на ЗДвП, апелативният съд правилно е обобщил, че целите на наказанието ще се постигнал с ефективното изтърпяване на определеното наказание „лишаване от свобода“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура