Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив по делото срещу Любен Уйчев, ударил през 2018 г. с микробуса си на тротоар в гр. Златоград 13-годишно момче и причинил по непредпазливост смъртта му

С Решение № 60136/13.10.2021 г. по наказателно дело № 528/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивно решение № 260063/02.12.2020 г. на Апелативен съд – Пловдив по в.н.о.х.д. № 461/2020 г. Решението не подлежи на обжалване.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Любен Уйчев и на частните обвинители срещу решението на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда на Окръжен съд – Смолян. С нея подсъдимият е признат за виновен в това, че на 31.07.2018 г. в гр. Златоград при управление на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на 13-годишно момче. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, лишен е и от право да управлява МПС за срок от 5 години.

По отношение на касационната жалба на Любен Уйчев в мотивите на ВКС се напомня, че производството по делото е протекло при условията на съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК – подсъдимият е дал изричното си съгласие доказателства да не се събират, да се ползват тези от досъдебното производство, отказал се е от провеждане на съдебно следствие по общия ред, признавайки изцяло и напълно фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Според върховните съдии последващи възражения за неясноти на обвинителния акт и допуснати неточности, които са формулирани абстрактно, не могат да бъдат основание за осъществяване на касационна проверка. „Пределно ясно са описани признатите от подсъдимия факти и коректно са пресъздадени в мотивите към съдебните актове, като е намерена и адекватната материалноправна форма при формулиране на обвинението, поради което и не търпи критика дейността на апелативния съд в търсената от защитата насока. Правно издържани са изводите, че движението на подсъдимия със скорост, надвишаваща повече от два пъти разрешената в посочения пътен участък, е причина той да загуби управлението на автомобила и да се стигне до отклонението на пътното превозно средство вдясно, преминаването му на тротоара и сблъсъка с пострадалото дете, довел и до фаталния изход“, категоричен е тричленният състав на ВКС.

Върховните съдии не приемат и доводите в касационната жалба за предубеденост на съдебния състав и в частност на председателя на въззивния съд, постановил атакуваното решение, което да е повлияло на обективността и безпристрастността на съда при формиране на волята му.

По отношение на жалбата на частните обвинители в мотивите на тричленния състав на ВКС се казва, че не е допуснато нарушение на материалния закон във визираната от тях насока. Съдът не би могъл да се произнесе по по-тежката правна квалификация „особено тежък случай“, при условие че не е имало повдигнато обвинение срещу Любен Уйчев за това.

Върховните съдии приемат, че при определянето на наказанието са спазени необходимите законови правила и то не съдържа характеристиките на явна несправедливост. След осъществен собствен анализ на обстоятелствата, относими към определяне на наказанието, апелативната инстанция е преценила, че то следва да се определи при баланс на смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства –при лек превес на вторите, и е потвърдила първоинстанционната присъда, с която след редукцията по чл. 58а от НК (заради съкратеното съдебно следствие определеното наказание се намалява с една трета) е определено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“ и 5 г. „лишаване от право да управлява МПС“.

Касационната инстанция намира, че не са налице основания, които да налагат корекция на наказанието, което да се постигне чрез отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане, за да се постигне по-сурова санкция на подсъдимия. Не се констатира игнориране на определени обстоятелства, нито фаворизиране на други при индивидуализиране на наказателната отговорност. Съдействието, оказано от подсъдимия на органите на разследването, е преценено в негова полза, без да е фаворизирано от съдебните инстанции по същество и без да се дублира със самопризнанието, направено в рамките на съкратеното съдебно следствие. Добросъвестното упражняване на процесуалните права на която и да е от страните не може да се третира като неблагоприятно за нея обстоятелство.

Не биха могли да се споделят и доводите на защитата на Любен Уйчев в търсене на по-снизходително отношение към подсъдимия, обективирано с прилагане на института на условното осъждане. Подробно въззивният съд е анализирал аргументите, имащи отношение към превъзпитанието на дееца и личността му. Акцентирайки на грубото нарушение на правилата за движение, довели до пътното произшествие, на поставените в непосредствена опасност други граждани, на данните за множество административни нарушения на ЗДвП, апелативният съд правилно е обобщил, че целите на наказанието ще се постигнал с ефективното изтърпяване на определеното наказание „лишаване от свобода“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура