Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След окончателно решение на ВКС Цвета Таскова, предизвикала катастрофа с автобус през 2018 г. на магистрала „Тракия“, ще изтърпява наказание от 4 години „лишаване от свобода“

С Решение № 60158/15.10.2021 г. по наказателно дело № 564/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивно решение № 10007/22.01.2021 г. по в.н.о.х.д. № 657/2020 г. на Софийския апелативен съд (САС).

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационна жалба на защитника на Цвета Таскова срещу решението по в.н.о.х.д. № 657/2020 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда от 30.10.2019 г. на Софийския окръжен съд подсъдимата е призната за виновна в това, че на 13.04.2018 г. на автомагистрала „Тракия“ при управление на моторно превозно средство е нарушила правилата за движение по пътищата, регламентирани в Закона за движението по пътищата (ЗДвП), като по време на изпреварване не е осигурила достатъчно странично разстояние между управлявания от нея автомобил и изпреварвания автобус, вследствие на което е настъпил страничен удар и по непредпазливост е причинила смъртта на 6 лица и телесни повреди на 17 лица, като случаят е особено тежък. На подсъдимата е опредено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 г., което заради проведеното съкратено съдебно следствие и признаването от страна на Цвета Таскова на всички факти в обвинителния акт е намалено с една трета и е наложено за изтърпяване наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 г.

С решението на САС присъдата е изменена, като е преквалифицирано извършеното от подсъдимата престъпление и тя е оправдана по обвинението за „особено тежък случай“ на транспортно престъпление. В останалата част присъдата е потвърдена.

Изтъкнатият в жалбата единствен довод – за явна несправедливост на наложеното наказание, е неоснователен според състава на ВКС. При определянето на наказанието са били обсъдени и надлежно оценени съобразно тяхната тежест и значение всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Отчетените от въззивния съд в пълен обем налични смекчаващи отговорността на жалбоподателката обстоятелства, каквито са младата възраст, чистото съдебно минало, добрите характеристични данни, липсата на съществени нарушения по ЗДвП, оказаната помощ на пострадалите, както и разкаянието и страданието от извършеното, не обуславят предпоставките за последващо смекчаване на отговорността, тъй като законът изисква многобройността или изключителността на смекчаващите отговорността обстоятелства да е в кумулативна даденост с извода, че и най-лекото наказание, предвидено в закона, е несъразмерно тежко, с оглед степента на обществената опасност на дееца и деянието. Именно високата степен на обществена опасност на деянието, изводима от механизма на извършване на същото и от конкретните общественоопасни последици, не позволяват на ВКС да удовлетвори защитното искане за смекчаване обема на приложената по отношение на подсъдимата наказателна репресия, пише в съдебното решение.

Софийският апелативен съд правилно е откроил основните фактори със значителна тежест, които обективно обосноват определянето на наказание значително над минималната граница (но и значително под средната такава) на предвидената в чл. 343, ал. 4 във вр. с ал. 3, пр. 1 от НК санкция, а именно: характерът и конкретните параметри на допуснатото нарушение, от една страна, и изключително тежките вредни последици от деянието, от друга. Извън съмнение е обстоятелството, че степента на обществена опасност на деянието в конкретния случай е изключително висока. Според приетите за установени фактически констатации конкретният престъпен резултат се изразява в причиняване на смърт на 6 лица, в причиняване на различни средни телесни повреди на 17 лица и на леки (несъставомерни) телесни повреди на други 15 лица, както и в нанасяне на имуществени вреди на собственика на автобуса. Конкретните вредни последици няма как да не бъдат съобразени при индивидуализацията на основното наказание на подсъдимата като отегчаващо отговорността ú обстоятелство, доколкото същите неколкократно надвишават необходимите за съставомерността на деянието по приложената от въззивния съд правна квалификация. Наред с това САС обосновано е защитил заключението, че макар конкретният вредоносен резултат да е настъпил вследствие едно единствено допуснато нарушение на правилата за движение, съдържанието му се отличава с особена тежест и грубост. При изграждането на този извод въззивният съд аргументирано се е позовал на доказателствата по делото, очертаващи механизма на извършване на вмененото на жалбоподателката нарушение – т. е. на това, че то не е реализирано чрез еднократно действие по управление на ППС, а чрез поредица от хаотични неправомерни действия, при които управляваният от нея автомобил в рамките на предприетата и извършвана маневра „изпреварване“ двукратно е доближавал автобуса на критично близко странично разстояние, като при второто такова се е получило съприкосновението между тях. Така очертаната форма на проявление на инкриминираното поведение законосъобразно е приета като основание, завишаващо обществената опасност на извършеното деяние.

Утвърденият от въззивният съд размер на основното наказание „лишаване от свобода“ от 6 години съответства в пълна степен на основателно изтъкнатите от този съд отегчаващи отговорността на подсъдимата обстоятелства, които обосновават справедливостта на наложеното ú наказание. Допълнителното смекчаване на приложената спрямо подсъдимата наказателна репресия в исканата с жалбата посока би се явило прекомерно снизходително, с оглед установените отегчаващи отговорността ú обстоятелства, категорични са върховните съдии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура