Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС връща на Апелативен съд – Пловдив за ново разглеждане делото срещу бившия служител на сектор „Борба с организираната престъпност“ Владимир П., блъснал момиче на пешеходна пътека и причинил смъртта му

С Решение № 192/25.05.2023 г. по наказателно дело № 55/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението по в.н.о.х.д. № 216/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив и връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Делото пред ВКС е образувано по протест и по касационни жалби на частния обвинител.

С присъда на Окръжен съд – Пазарджик Владимир П. е признат за виновен в това, че на 19.07.2021 г. в с. Братаница при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на 7-годишно момиче. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за 4 г. и 8 м., лишен е и от право да управлява МПС за 6 г. С въззивното решение присъдата е изменена, като е отменена в частта, с която Владимир П. е признат за виновен за извършени нарушения по чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 6, т. 1, чл. 116 и чл. 119, ал. 1 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и по чл. 119, ал. 1 и ал. 2 и чл. 196 от Правилника за прилагане на ЗДвП, оправдан е по тези обвинения, намален е размерът на наказанието „лишаване от свобода“ на 3 години и изпълнението е отложено за 4 години, наложена е пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ и е намален размерът на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ на 4 години. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

Съдебният състав на ВКС приема протеста и жалбите за основателни. Производството пред първата инстанция е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие, подсъдимият е признал изцяло фактите в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тях. В решението на ВКС се подчертава: „Несъмнено е, че в рамките на надлежно проведената процедура по чл. 372, ал. 4 във вр. с чл. 371, т. 2 от НПК съответният съд (първоинстанционен или въззивен) не може по свой почин или по искане на страните да събира доказателства за факти, несъвместими с обстоятелствената част на обвинителния акт. В рамките на признатите от подсъдимия фактически положения по обвинителния акт могат да се установяват и противопоставят „правопроменящи и правопогасяващи обстоятелства, свързани с приложението на материалния закон и с предпоставките и съдържанието на наказателната отговорност“. Задължително условие за доказателствена дейност в коментираната насока е обстоятелствата от посочения кръг да са съвместими с фактологията по обвинителния акт и да не внасят „съществени изменения в нейните очертания“ (ТР № 1/06.04.2009 г. по т. д. № 1/2008 г., т. 8.1)“. Защитата на Владимир П. е направила искане за разпит на подсъдимия и на свидетели за установяване на обстоятелства, свързани със събития, предшестващи инкриминирания инцидент, по изпълняваната от Владимир П. служебна задача, наложила бързото му придвижване с автомобила, предпоставили превишаване скоростта на движението. Въззивният съд е откликнал на искането, като не е изложил никакви съображения нито в съдебното заседание, нито в постановения акт дали и доколко с оглед на обвързващите указания в цитираното тълкувателно решение това е било допустимо.

Страните по обвинението поддържат доводи и срещу оправдаването на подсъдимия по обвинението за нарушение на чл. 119, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП (ал. 1 гласи, че при приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре, а съгласно ал. 2 при заобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци). Въззивната инстанция е приела, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила с осъждането на Владимир П. за нарушение на коментираната разпоредба, без същият да е имал обвинение за това. В обвинителния документ чл. 119, ал. 1 и ал. 2 е посочен не като разпоредба от закона, а като такава, съдържаща се в подзаконовия акт относно неговото приложение. Според върховните съдии принципно незаконосъобразно от процесуална гледна точка е осъждане на подсъдим по непредявени факти, за които не е имало повдигнато обвинение и това в определени случаи би довело до оправдаването му изцяло или поне частично. Подходът, приложен от апелативния съд, към обсъждането на съзрения от него процесуален проблем обаче е ограничен. Констатацията за осъждане по „непредявено обвинение“ е изисквала задълбочено проучване от съда, който е следвало първо да съобрази дали в обвинителния инструмент се съдържа съставомерна фактология по повод на правилото за движение по чл. 119, ал. 1 от ЗДвП и за действията на подсъдимия, с които го е нарушил. Отделно от това с обвинителния акт измежду вменените на подсъдимия нарушения на специалното законодателство, попълващи бланкетния състав на престъплението по чл. 343 от НК, присъства и разпоредбата на чл. 196 от ППЗДвП, в която е предвидено идентично по съдържание правило за поведение на водачите към пешеходците, в частност при приближаване на управляваното МПС към пешеходна пътека. Така посоченото не е било предмет на обмисляне от апелативния съд, а е трябвало да получи съдебно внимание, преди да се направи заключението, че подсъдимият е осъден по „непредявено обвинение“, пишат върховните съдии.

Във връзка с индивидуализацията на наказанието в решението на ВКС се подчертава, че в хода на досъдебното производство подсъдимият не е депозирал обяснения по повдигнатото му обвинение. Във въззивното решение съдът е причислил към смекчаващите обстоятелства и „доброто процесуално поведение, демонстрирано от подсъдимия през цялото време на процеса… същият е дал обяснения... и с тези обяснения е спомогнал за разкриване на обективната истина“. Според върховните съдии от цитираното не става ясно как с обяснения, каквито не присъстват в досъдебното производство, подсъдимият е улеснил разследването, даващо основание това съдействие да се третира като допълнителен смекчаващ фактор при индивидуализация на наказанието. Пропуснато е да се съобрази и механизмът на инкриминираната дейност, който се характеризира със сериозно нарушаване на правилата за безопасност, предвидени да гарантират живота и здравето на най-уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура