Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС е насрочено заседание по делото срещу Бисер А. за причиняване по непредпазливост при управление на МПС на смърт на двама пешеходци на бул. „България“ до пл. „Ручей“

За 17.06.2020 г. (9.30 ч., зала № 24) във Върховния касационен съд е насрочено за разглеждане наказателно дело № 207/2020 г. срещу подсъдимия Бисер А. за причиняване през 2011 г. по непредпазливост при управление на МПС в нарушение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на смърт на две лица в гр. София, бул. „България“. Делото е образувано по жалби на подсъдимия и на четирима от частните обвинители срещу решението по в.н.о.х.д. № 250/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С решение от 30.03.2015 г. на САС е отменена присъда от 29.04.2014 г. на Софийския градски съд (СГС) и делото е върнато на Софийската градска прокуратура за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

С присъда от 10.01.2017 г. на СГС подсъдимият Бисер А. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 3-то, б. „б“, предл. 1-во вр. ал. 1 вр. чл. 342, ал. 1, предл. 3-то вр. чл. 54 от НК (причиняване по непредпазливост при управление на МПС на смърт на повече от едно лице – на две лица) и осъден на 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 5 години. Подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 години.

С решението от 14.11.2019 г. по в.н.о.х.д. № 250/2017 г. на Софийския апелативен съд първоинстанционната присъда е изменена, като деянието е преквалифицирано в по-леко наказуемо такова, а именно по чл. 343а, ал. 1, б. „г“, чл. 343, ал. 3, предл. 3-то, б. „б“, предл. 1-во вр. ал. 1 вр. чл. 342, ал. 1, предл. 1-во вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК (причиняване при управление на МПС на смърт на повече от едно лице – на две лица, като деецът е направил всичко, зависещо от него, за оказване на помощ на пострадалите) и наказанието е намалено на 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“, отложено по реда на условното осъждане с изпитателен срок от 3 години. Допълнителното наказание – „лишаване от право да управлява МПС“, е намалено на 4 години.

В касационната жалба на подсъдимия се твърди допуснато нарушение на материалния закон във връзка с приложението на ЗДвП, като се иска оправдаване.

В касационните жалби на частните обвинители се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – т. 3 от НПК и се иска отмяна на въззивното съдебно решение и връщане на делото на друг състав на САС за признаване на подсъдимия за виновен по първоначално повдигнатото му обвинение и увеличаване на наказанието.

По време на заседанието по делото ще бъдат допуснати в съдебната зала журналистите, заявили предварително желание да присъстват, при спазване на съответните здравни мерки.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура