Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС Георги Костадинов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години за причиняването при управление на МПС на смъртта на полицай през 2020 г. в землището на с. Радево, общ. Нова Загора

С Решение № 378/24.10.2023 г. по наказателно дело № 697/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 60/2023 г. на Апелативен съд – Бургас. Осъжда подсъдимия Георги Костадинов да заплати на адвоката на частните обвинители сумата от 10 800 лв., представляваща адвокатско възнаграждение за оказаната пред ВКС правна помощ и съдействие. Решението не може да се обжалва.

Делото е образувано по касационна жалба от конституираните частни обвинители срещу решението по в.н.о.х.д. № 60/2023 г. на Апелативен съд – Бургас.

С присъда от 09.12.2022 г. на Окръжен съд – Сливен Георги Костадинов е признат за виновен в това, че на 02.12.2020 г. в землището на с. Радево, общ. Нова Загора, при управление на лек автомобил нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) – управлявал със скорост от 109 км/ч при допустима скорост от 90 км/ч извън населено място, и чл. 20, ал. 1 от ЗДвП – не изпълнил задължението си да контролира непрекъснато пътното превозно средство, което управлява, и по непредпазливост причинил смъртта на 35-годишния Тодор Т. от гр. Нова Загора, като извършил деянието в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта 0,94 промила. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години. Лишен е и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 години.

С обжалваното въззивно решение първоинстанционната присъда е изменена, като подсъдимият е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото обвинение за нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

Тричленният състав на ВКС приема касационната жалба за неоснователна. Липсва явна и очевидна диспропорция между наложените на подсъдимия наказания и обществената опасност на деянието и дееца, която да произтича от несъответна и неизчерпателна преценка на отегчаващите отговорността обстоятелства, каквото оплакване е отправено в жалбата. Въззивният съд подробно е разгледал поведението на подсъдимия като водач на МПС и конкретно се е занимал с отделните нарушения, за които той е бил санкциониран по административен ред. Обсъдил е както тези, които не са свързани пряко с риск от поставяне в опасност живота и здравето на трети лица – например управление на МПС без застраховка „Гражданска отговорност“, без винетка, за неправилно паркиране и престой и пр., така и нарушения, които създават съществена опасност за движението – неспазване на пътен знак, маркировка или на светлинна сигнализация, превишаване на скоростта и др. „Преценявайки броя на административните нарушения, техните същностни характеристики и разположението им във времето, апелативният съд е изградил вярно заключение, че подсъдимият е недисциплиниран водач на МПС, у когото е изградено усещане за безнаказаност. Коментираните обстоятелства са били отчетени като отегчаващи отговорността и са намерили адекватно отражение при индивидуализацията на наказанията му. Тяхната действителна тежест е вярно оценена, като не се наблюдава неоправдано подценяване“, пише в мотивите на ВКС.

Върховните съдии констатират, че подсъдимият действително не е оказал помощ на пострадалия, но съобразно приетите от апелативната инстанция факти в резултат на удара той също е получил наранявания и макар да е излязъл сам от автомобила си, е останал да лежи на земята, като с втората пристигнала на мястото линейка е бил транспортиран до ФСМП – гр. Нова Загора, където му е била оказана медицинска помощ. Според съдебния състав на ВКС при това положение не може да се приеме, че подсъдимият е бил в състояние да извършва активни действия по оказване на помощ на пострадалото лице, поради което претенцията в касационната жалба за оценка на коментираното обстоятелство (неоказване на помощ) като отегчаващо е лишена от основание. Не се констатират и действия, насочени към създаване на пречки за нормалния ход на наказателното производство, а позицията на подсъдимия и свързаните с нея искания за събиране на доказателства са израз на правото му на защита, гарантирано от закона. Касационният съд не възприема тезата за това, че подсъдимият не е изразил съжаление за случилото се. Още в първия си разпит в качеството на обвиняем на досъдебното производство, както и в последващия, Георги Костадинов е изказал съжаление за случилото се. В хода на съдебно производство също е изразявал своето отношение към настъпилите трагични събития.

По делото не се установяват други отрицателни характеристични данни за личността на подсъдимия, с изключение на тези, изводими от характеристиките му като водач на МПС, които са били отчетени от апелативния съд. Точно обратното, налице е трудова характеристика, дала положителна оценка за Георги Костадинов във връзка с изпълнение на служебните му задължения.

Видно от мотивите на апелативната инстанция, тя се е занимала както с обществената опасност на деянието, която е намерила за завишена, така и с обществената опасност на дееца, която е счела за по-висока от обичайната с оглед налаганите му наказания по административен ред за извършени нарушения на правилата за движение по пътищата. Обсъдени са били и характеристиките на престъпленията против транспорта, като в контекста на генералната цел на наказанието по чл. 36 от НК правилно е отчетена тяхната честа проява в обществото, изискваща налагането на по-сериозна наказателноправна принуда. Според върховните съдии всички тези съображения са намерили адекватна преценка при отмерването както на наказанието „лишаване от свобода“ от 6 години, което подсъдимият следва да понесе, така и при определяне размера на кумулативното наказание „лишаване от правоуправление“ – също от 6 години. Строгостта на тези наказания е необходимата и достатъчна както за поправянето на дееца, така и за постигане на предупредително въздействие върху другите членове на обществото, категоричен е съставът на ВКС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура