Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Комисия от ВКС извърши проверка на АСпНС по повод на медийни атаки срещу съдебен състав по дело за разглеждане на мярка за неотклонение

На основание чл. 114, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 9 и ал. 5 от Закон за съдебната власт и съгласно Заповед № 868/08.05.2018 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на 09.05.2018 г. бе извършена проверка на организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд (АСпНС) от комисия в състав: председател – Лозан Панов, председател на ВКС, и членове – Татяна Кънчева и Румен Петров, съдии в Наказателната колегия на ВКС. Поставените със заповедта задачи на комисията са изследване, анализ и отговор на следните въпроси:

  1. Кога е постъпило в АСпНС и как е образувано в.н.ч.д. № 92/2018 г. по описа на същия съд, как са избрани докладчикът и членовете на съдебния състав, извършвани ли са промени и изключвания на съдии от същия, както и преразпределяне на делото?

  2. Кога е постъпило в АСпНС и как е образувано в.н.ч.д. № 136/2018 г. по описа на същия съд, как са избрани докладчикът и членовете на съдебния състав, извършвани ли са промени и изключвания на съдии от същия, както и преразпределяне на делото ?

  3. Изработени ли са в АСпНС вътрешни правила за случайно електронно разпределение на делата и спазени ли са същите при разпределението на в.н.ч.д. № 92/2018 г. и в.н.ч.д. № 136/2018 г.?

Докладът на комисията е представен на 14.05.2018 г. Изводите, посочени в документа, са:

Докладът за проверка на организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд е публикуван в страницата на ВКС в интернет – рубрика „За съда“, „Анализи и доклади“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура