Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди присъдата, с която на Райна Бачева е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца с изпитателен срок от 3 г. за извършени престъпления като прокурор в Районна прокуратура – Благоевград

С Решение № 253/06.07.2023 г. по наказателно дело № 200/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивната присъда на Софийския апелативен съд по в.н.о.х.д. № 830/2022 г. Решението е окончателно.

Делото е образувано по касационната жалба на Райна Бачева. С присъда по н.о.х.д. № 476/2021 г. на Специализирания наказателен съд тя е призната за виновна в това, че в периода от 27.01.2013 г. до 31.01.2013 г. склонявала младшия прокурор Анита Д. да наруши свое служебно задължение във връзка с правораздаването, като прекрати наказателно производство, по което е наблюдаващ прокурор. На подсъдимата е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца с изпитателен срок от 3 г. Оправдана е по другите повдигнати обвинения. С въззивната присъда е отменена частично първоинстанционната, като Райна Бачева е призната за виновна и в това, че на 25.06.2015 г. като орган на власт – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, осуетила наказателно преследване срещу Владислав Е. Наложено ѝ е наказание „лишаване от свобода“ за 6 месеца с изпитателен срок от 3 г. В останалата част присъдата е потвърдена. На Бачева е определено общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години.

Тричленният състав на ВКС приема касационната жалба за неоснователна. Твърдението, че единствен пряк доказателствен източник са показанията на свидетелката Анита Д., които са мултиплицирани в множество други производни доказателства, съдържащи се в показания на заинтересовани свидетели – небезпристрастен административен ръководител и зависими от него прокурори, е некоректно и не се подкрепя от материалите по делото. Възприетите от решаващите съдилища фактически данни, съдържащи се в показанията на свидетелката Г.-И. – че Анита Д. е споделила с нея в качеството ѝ на наставник за двата си телефонни разговора с подсъдимата и за тяхното съдържание, че Райна Бачева се е свързала с Г.-И. чрез мобилно приложение и е настоявала пред нея именно в битието ѝ на наставник на Анита Д., че наказателното производство срещу Николинка В. за измама следва да бъде прекратено, тъй като се касае за гражданско-правен спор, както и че на следващия ден пряко и непосредствено е възприела обаждането на подсъдимата и проведения от нея разговор с Анита Д. по същия въпрос, съдържат както преки и косвени, така и първични и производни доказателства. Съдилищата по фактите подробно са обсъдили показанията на свидетелките както поотделно, така и в тяхната взаимосвързаност, преценили са ги от гледна точка на тяхната последователност, логичност, устойчивост във времето, вътрешна и взаимна непротиворечивост, проследили са връзката им с писмените доказателства, установяващи фактите, че подсъдимата е била наблюдаващ прокурор по посоченото досъдебно производство преди командироването ѝ в СРП и че го е прекратила с постановление, което е било отменено при осъществения съдебен контрол от районния съд, и с основание са ги кредитирали като достоверни доказателствени източници.

В мотивите на ВКС се казва, че при установените по несъмнен начин с годни доказателствени средства фактически положения от двете инстанции материалният закон е приложен правилно. Съдържанието на разговорите, които Райна Бачева е провела с Анита Д., съответстват на изпълнителното деяние „склоняване“ по чл. 289 НК. С категоричност те са форма на психическо въздействие от страна на подсъдимата, насочено към мотивирането на Анита Д. като наблюдаващ прокурор по досъдебното производство да наруши служебните си задължения и да реши делото по начин, противен на вътрешното ѝ убеждение. „И след като всички наказателно отговорни лица следва да се въздържат от оказването на въздействие върху психиката на лицата, осъществяващи правораздавателна дейност при изпълнение на служебните им задължения, то това в още по-голяма степен се отнася за самите магистрати по отношение на делата, разглеждани и решавани от техните колеги“, категорични са върховните съдии.

По отношение на второто обвинение тричленният състав на ВКС констатира, че САС е извел нови фактически положения, с каквото правомощие разполага. Според тях Владислав Е., който причинил ПТП на пешеходна пътека с пострадала пешеходка, се обадил на колегата си К., за когото всички знаели, че е в близки отношения с Райна Бачева, обяснил му за случилото се, потърсил съдействие от него и след проведения разговор се успокоил. Според върховните съдии и за това престъпление САС не е допуснал нарушения на процесуалните правила във връзка със събирането, анализа и оценката на доказателствената маса.

В решението на ВКС се казва, че материалният закон е приложен правилно при установената по делото фактология – че Райна Бачева в качеството ѝ на дежурен прокурор, а следователно и на орган на власт, е разпоредила вместо да започне досъдебно производство с първо действие по разследване – оглед на местопроизшествие (каквато е трайно установената практика в Районната прокуратура – Благоевград в случаите на пътно-транспортни произшествия), да бъде ангажирана административно-наказателната отговорност на Владислав Е. за допуснато нарушение по ЗДвП след ходатайството в негова полза на свидетеля К. и преди да бъде изяснен видът на телесното увреждане на пострадалата чрез задължителната за това експертиза. Подсъдимата е осъществила формата на изпълнително деяние по чл. 288 НК – осуетяване на наказателното производство, защото е създала пречки за своевременното ангажиране на наказателната отговорност на Владислав Е., както и за обезпечаване на нужни за наказателното производство доказателства, които биха могли да бъдат събрани чрез оглед на местопроизшествието. Според върховните съдии установената от САС фактическа обстановка и най-вече фактите, от които решаващият съд е извел прекия умисъл и специалната цел на подсъдимата, не позволяват изобщо да се обсъжда хипотезата на извършено от нея дисциплинарно нарушение и оправдаването ѝ от касационния съд на това основание, още по-малко – защото извършеното от нея деяние не е престъпно поради обективна или субективна несъставомерност.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура