Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди осъдителна присъда на САС срещу двама служители на ТБ „Инвестбанк“ АД, за присвояване в особено големи размери

С Решение № 115/04.07.2018 г., постановено по наказателно дело № 487/2018 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решение № 566/14.12.2017 г. по в.н.о.х.д. № 1102/ 2016 г. на Апелативен съд – София (САС). Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Петър Маринов – бивш главен счетоводител на клон „Централен“ на ТБ „Инвестбанк“ АД, и Владимир Владимиров – бивш изпълнителен директор и председател на УС на ТБ „Инвестбанк“ АД, срещу въззивното решение от 14.12.2017 г. по в.н.о.х.д. № 1102/2016 г. на САС, с което частично е изменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 5525/2014 г. на Софийския градски съд (СГС). С нея подсъдимият Маринов е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (длъжностно лице, което присвои чужди пари в големи размери, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява и за улесняване на присвояването е извършено друго престъпление), по чл. 316 вр. чл. 310, ал. 1 вр. чл. 308, ал. 1 от НК и по чл. 309 от НК (длъжностно лице, което в кръга на службата му състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ). Подсъдимият Владимиров е признат за виновен по обвинението за престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (длъжностно лице, което присвои чужди пари в големи размери, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява). С присъдата на подсъдимия Маринов е наложено наказание от 5 години „лишаване от свобода“, а на подсъдимия Владимиров е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 4 години.

С въззивното решение спрямо подсъдимия Петър Маринов престъплението за длъжностно присвояване е преквалифицирано в такова по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, като подсъдимият е оправдан по обвинението за престъплението по чл. 316 вр. чл. 310, ал. 1 вр. чл. 308, ал. 1 от НК и по чл. 309 от НК. Спрямо подсъдимия Владимир Владимиров въззивният съд преквалифицира извършеното от него престъпление, като променя качеството му от съизвършител в помагач. В гражданско-осъдителната част въззивната инстанция отменя присъдата, с която е отхвърлен предявеният от ТБ „Инвестбанк“ АД против Владимиров граждански иск и осъжда подсъдимия при условията на солидарност заедно с Маринов да заплатят сумата от 78 000 лв.

В касационните жалби на подсъдимите се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания да се отмени решението на Софийския апелативен съд и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Алтернативно се правят искания за оправдаване на подсъдимите и изцяло отхвърляне на предявения граждански иск.

Тричленният състав на ВКС приема, че въззивният акт е изготвен в пълно съответствие с изискванията на чл. 339 НПК, поради което и възражението срещу процесуалната издържаност на съдебния акт е неоснователно. Обстойно и детайлно са обсъдени доводите на защитата относно правилността на първоинстанционната присъда, като на всяко от тях е даден пространен и убедителен отговор. Част от възраженията на защитата са уважени, което е намерило израз в мотивите на въззивния акт. В решението пише, че липсва нарушение на чл. 13 НПК, тъй като по делото е събран изобилен доказателствен материал, а въззивният съд е провел и съдебно следствие, при което е постигнато изискването за изясняване на делото обективно, всестранно и пълно. Неоснователно се оспорва процесуалната годност на проведения от САС доказателствен анализ. Въззивният съд е изразил несъгласие с незначителна част от доказателствените изводи на първата инстанция, за което подробно се е мотивирал. Върховните съдии намират, че наред със споделените съображения на първата инстанция, във въззивния акт се съдържат собствени аргументи по оценката на доказателствената съвкупност. По делото поначало не е налице съществено различие между гласните доказателствени източници, но и малките различия, които съществуват между тях, са обсъдени от въззивния съд. Според състава на ВКС САС обстойно се е спрял на обстоятелствата, довели до извършване на инкриминираните деяния, като е посочил, че в банката е била създадена порочна практика да се работи в нарушение на нормативно установените изисквания и на вътрешно-банковите правила.

„Правилно е становището, че двамата подсъдими са действали съгласувано, за да постигнат общ престъпен резултат, а именно: неправомерното разходване на чужди финансови средства, извършено чрез банкова операция на 1.09.2009 г, когато сумата 40 273, 97 евро е изтеглен от сметката на дружеството и е получена от подсъдимия Маринов. Не могат да бъдат споделени доводите на защитата, че при посочената банкова операция не е настъпила вреда за банката, поради следните съображения: Изплатената сума не съответства по размер на нито един от двата варианта на лихвен процент, което подкрепя извода, че документът, въз основа на който е изтеглена сумата, е създаден, за да послужи като привидно основание за плащане. На следващо място, допуснатата от САС счетоводна експертиза е дала заключение, че сумата 40 273, 97 евро реално е изплатена на каса в банкноти от евро и лева. Вещото лице е проверило и е установило, че тази банкова операция не е сторнирана“, пише в мотивите на решението, като се уточнява, че възражението на защитата, че липсва реално плащане, а паричните средства са останали в патримониума на банката, е направено и пред въззивната инстанция, която правилно е отговорила, че то не може да бъде споделено.

Според върховните съдии САС вярно е приел, че признаците от състава на квалифицираното длъжностно присвояване са налице, тъй като е извършено неправомерно прехвърляне на суми от сметки на клиенти без тяхно съгласие, което не е дадено нито предварително, нито последващо, осъществено е в грубо противоречие с реда за оперирани на парични средства, а разходът представлява разпореждане в чужд интерес, осъществено с 45 деяния, в едното от които подсъдимият Маринов е действал в съучастие с подсъдимия Владимиров, улеснил извършване на престъплението по този пункт.

ВКС приема още, че не е допуснато нарушение на материалния закон и при решаване на въпросите, касаещи гражданската отговорност на подсъдимите Маринов и Владимиров.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура