Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС остави в сила решението на АС – Бургас, с което е потвърдена присъда срещу бившия директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол за сключена неизгодна сделка

С Решение № 315/14.02.2018 г., постановено по наказателно дело № 686/2017 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решение № 3/27.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 272/ 2016 г. на Бургаския апелативен съд. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационна жалба на защитника на подсъдимия Любомир Маринов срещу въззивното решение по в.н.о.х.д. № 272/2016 г. на Апелативен съд – Бургас. С него е потвърдена изцяло присъдата от 27.10.2016 г. по н.о.х.д. № 237/2016 г. на Окръжен съд – Ямбол, с която подсъдимият е признат за виновен в това, че в качеството си на длъжностно лице – изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – гр. Ямбол, при условията на продължавано престъпление, съзнателно сключил неизгодна сделка – два договора за предоставяне на консултантски услуги (за кандидатстване по оперативна програма на ЕС) с „Лаган“ ЕООД, като от това са произлезли значителни вреди за МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – гр. Ямбол в общ размер на 46 800 лв. с ДДС – престъпление по чл. 220, ал. 1 НК. На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и четири месеца, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от три години. Подсъдимият е осъден и да заплати на болницата сумата от 46 800 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва.

Тричленният състав на ВКС приема касационната жалба за неоснователна. В мотивите на решението е посочено, че въззивната инстанция е извършила самостоятелен, задълбочен и подробен анализ на събраните по делото доказателства, като за кредитирането им в една част и отхвърлянето им в друга са изложени убедителни аргументи. Според върховните съдии твърдението в жалбата за липса на конкретика е несъстоятелно, тъй като действията на подсъдимия във връзка със сключването на инкриминираните два договора, обосновали извода за авторството на деянието, са изследвани детайлно в мотивите на обжалваното решение.

По отношение на направеното оплакване за необсъдени задължения на свидетеля Обрешков в качеството му на финансов директор на болницата, в мотивите на ВКС пише: „Качеството на финансов директор и предприетите от свидетеля действия по подготовка на инкриминираните договори не го правят страна по тях. Процесните сделки са сключени между подсъдимия Маринов, в качеството му на изпълнителен директор на болницата, и търговско дружество „Лаган“. Настойчивото искане на касатора за оценка на извършените от свидетеля Обрешков действия и „отговор дали същите осъществяват състав на престъпление“ е процесуално недопустимо при липсата на повдигнато срещу свидетеля обвинение“.

В мотивите на ВКС се посочва, че твърдението за нарушение на закона, подкрепено с доводи за субективна несъставомерност, е неоснователно. Според върховните съдии законосъобразните изводи на Бургаския апелативен съд по приложимия материален закон са направени при обстойно изследване на поведението на подсъдимия и неговия умисъл за извършване на продължавано престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК, при съобразяване с константната практика по критериите за „неизгодност на сделка“, при констатация за наличие на длъжностно качество на дееца, както и при отчитане на настъпилия вредоносен за МБАЛ „Свети Панталеймон“ резултат.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура