Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Председателят на ВКС поиска от ИВСС доклада от проверката срещу него, свързана със заповедта му за проверяване на организацията на дейността на АСНС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати писмо до главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) по повод на полученото на 03.04.2019 г. писмо от инспектор Мария Нейкова, с което е уведомен, че на свое заседание ИВСС е взел решение да прекрати проверка срещу него, поради липса на данни за извършени нарушения по чл. 175к, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт.

В писмото си председателят на ВКС припомня, че става въпрос за проверката, извършена по негова Заповед № 2807/28.11.2018 г. на организацията на дейността на Апелативния специализиран наказателен съд по въззивни наказателни частни дела, образувани и разгледани по частни жалби, респективно частни протести, срещу определения на първоинстанционния съд, постановени по реда на чл. 270, ал. 1 от НПК по искания за промяна на изпълняваните спрямо подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Петрова мерки за неотклонение.

„Съгласно чл. 175о, ал. 3 от ЗСВ проверяваното лице се уведомява за резултатите от проверката и за решението на Инспектората към Висшия съдебен съвет по доклада. Като проверявано лице бих искал да се запозная и с акта, в който са отразени резултатите от цитираната проверка, както и с изготвения доклад по нея. Освен това трябва да подчертая, че поради характера на производството пред ИВСС, засягащо правомощията на председателя на по-горестоящия съд да извършва проверки на организацията на дейността на съдиите от по-долната инстанция, изводите от доклада са изключително важни“ – категоричен е председателят на ВКС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура