Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Председателят на ВКС обжалва решениeто на Съдийската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу председателя на АСНС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) подаде до Върховния административен съд (чрез Висшия съдебен съвет) жалба срещу решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 4 от Протокол № 7/26.02.2019 г., с което е прието да не се образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Георги Ушев – председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

Предложението на председателя на ВКС за образуване на дисциплинарно производство срещу административния ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд бе мотивирано с данните, съдържащи се в доклад от 10.12.2018 г. на комисия от ВКС, извършила проверка на дейността на АСНС на основание Заповед № 2807/28.11.2018 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура