Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Председателят на ВКС командирова шестима съдии от районни съдилища в страната да правораздават в Софийския районен съд

Със свои заповеди от 15.01.2018 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) комадирова шестима съдии от районни съдилища в страната на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд (СРС) за разглеждане на граждански дела. Срокът на командироването е до заемането на свободните щатни длъжности от титуляр по надлежния ред след провеждане на конкурс от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Трима съдии от районните съдилища в Свищов, Червен бряг и Нова Загора ще бъдат командировани в СРС от 01.02.2018 г., един съдия от Районен съд – Плевен – от 05.02.2018 г., а от 12.02.2018 г. – двама съдии от районните съдилища в Златоград и Сливен.

Според справка, предоставена от председателя на Софийския районен съд, към 15.01.2018 г. вакантните места за съдия в СРС са 17.

Заповедите на председателя на ВКС са мотивирани с необходимостта от спешно решаване на проблема с натовареността в Софийския районен съд. Проблемът е обсъден по време на заседание на Комисията „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (Протокол № 33/22.11.2017 г.). По този повод в края на м. ноември 2017 г. в страниците в интернет на ВСС, ВКС и СРС е обявено, че всеки съдия от страната, който желае да бъде командирован в гражданско отделение на Софийския районен съд до заемане на съответните незаети щатни длъжности чрез конкурс, може да подаде молба в срок до 20.12.2017 г. Командированите със заповедите от 15.01.2018 г. съдии са сред подалите такива молби и отговарящи на утвърдените със заповед на председателя на ВКС критерии за командироване на съдии в районните, окръжните, апелативните и специализираните съдилища.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура