Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Председателят на Върховния касационен съд командирова в Търговската колегия на ВКС съдията от Софийския апелативен съд Мадлена Желева

От 26.02.2018 г. във Върховния касационен съд (ВКС) ще правораздава съдията от Софийския апелативен съд Мадлена Желева. Със Заповед № 336/22.02.2018 г. на председателя на ВКС тя е командирована в Търговската колегия на съда на мястото на съдия Мариана Костова, която е член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Заповедта е съобразена с писменото съгласие на съдия Желева да бъде командирована и със становището на председателя на Софийския апелативен съд.

В мотивите към заповедта се посочва, че отсъствието на съдия Мариана Костова – член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, затруднява работата на Търговската колегия на ВКС. В документа пише, че необходимостта от командироване е потвърдена от Общото събрание на Търговската колегия на ВКС, като съгласно Протокол 27/14.02.2018 г. всички присъствали върховни съдии единодушно са взели решение за предложение до председателя на ВКС да командирова съдия Мадлена Желева в Търговската колегия. Професионалното развитие на съдия Желева е преминало през всички съдебни инстанции – районен, окръжен и апелативен съд, а постановените от нея актове се характеризират с отлични правни познания и умения за прилагането им.

Сред аргументите за командироването е и натовареността на Търговската колегия. През 2015 г. са постъпили 3 712 дела, през 2016 г. – 2 468 дела, докато през 2017 г. броят им отново е нараснал и са постъпили 3 184 дела, което е със 716 броя повече в сравнение с предходната година.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура