Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Председателят на Върховния касационен съд командирова в Търговската колегия на ВКС съдията от Софийския апелативен съд Мадлена Желева

От 26.02.2018 г. във Върховния касационен съд (ВКС) ще правораздава съдията от Софийския апелативен съд Мадлена Желева. Със Заповед № 336/22.02.2018 г. на председателя на ВКС тя е командирована в Търговската колегия на съда на мястото на съдия Мариана Костова, която е член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Заповедта е съобразена с писменото съгласие на съдия Желева да бъде командирована и със становището на председателя на Софийския апелативен съд.

В мотивите към заповедта се посочва, че отсъствието на съдия Мариана Костова – член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, затруднява работата на Търговската колегия на ВКС. В документа пише, че необходимостта от командироване е потвърдена от Общото събрание на Търговската колегия на ВКС, като съгласно Протокол 27/14.02.2018 г. всички присъствали върховни съдии единодушно са взели решение за предложение до председателя на ВКС да командирова съдия Мадлена Желева в Търговската колегия. Професионалното развитие на съдия Желева е преминало през всички съдебни инстанции – районен, окръжен и апелативен съд, а постановените от нея актове се характеризират с отлични правни познания и умения за прилагането им.

Сред аргументите за командироването е и натовареността на Търговската колегия. През 2015 г. са постъпили 3 712 дела, през 2016 г. – 2 468 дела, докато през 2017 г. броят им отново е нараснал и са постъпили 3 184 дела, което е със 716 броя повече в сравнение с предходната година.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура