Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Висшият адвокатски съвет публикува своя позиция във връзка с публично изразеното от адв. Михаил Екимджиев становище относно работата на ВКС и ВАС

На 06.02.2023 г. в сайта на Висшия адвокатски съвет е публикувана позиция във връзка с изразеното от адвокат Михаил Екимджиев становище относно работата на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Тя гласи:

„Във връзка с публично изразеното от адвокат Михаил Екимджиев становище относно работата на Върховния касационен съд и Върховния административен съд Висшият адвокатски съвет заявява следната позиция:

При упражняване на правото си на свободно изказване, адвокат Михаил Екимджиев е изразил свои лични мнения и оценки във форма, която показва негативното му отношение към работата на върховните съдилища. Тези мнения и оценки не изразяват вижданията на Висшия адвокатски съвет по поставените проблеми и отношението на адвокатурата към Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Висшият адвокатски съвет счита за необходимо да напомни, че подкрепя изразяването на мнения по въпроси от обществен интерес, в това число – на критични оценки за работата на органите на съдебната власт, на съдържанието на съдебните актове и приложението на Конституцията, когато те изхождат от принципни юридически позиции в интерес на защитата на правата на човека, на справедливия процес и независимостта на съда.

Висшият адвокатски съвет обаче, винаги е изразявал становище, че критиката следва да почива на добре мотивирани правни мнения, на взаимно уважение между институциите, на колегиалността и на добрия тон, така че да съдейства за решаването на проблемите, без да подравя авторитета на органите на съдебната власт. Изразяването на мнения по неподходящ за професията начин или в оскърбителна форма, компрометира дискусията, ерозира самата идея за независим съд и за високата отговорност на адвоката за защита на правата на хората и на върховенството на правото. Така се измества фокуса на общественото внимание от значимите въпроси и се губи обществено време – вместо да се решават съществени проблеми, се осуетява намирането на отговорните решения, в което безусловно всеки адвокат и всеки съдия следва да участва съобразно своето призвание и назначение.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ“

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура