Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След окончателно решение на ВКС Венета Павлова е оправдана по обвинението за причинена по непредпазливост смърт на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия

С Решение № 497/28.12.2023 г. по наказателно дело № 269/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението по в.н.о.х.д. № 564/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС) и изменената с него присъда на Софийския градски съд (СГС) в частта, с която Венета Павлова е призната за виновна и осъдена на 1 година лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години, за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, и в частта за присъдените разноски, като я оправдава по обвинението за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. Решението е окончателно.

Делото е за трети път пред ВКС и е образувано по жалба на Венета Павлова. С присъда на СГС подсъдимата – управител на Дентален център „ЕО Дент“, Валентин Павлов – стоматолог, и Йоанна Филипова – анестезиолог, са признати за виновни и осъдени за причиняването по непредпазливост през 2016 г. на смъртта на момче при дентално лечение под обща анестезия. На В. Павлова е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишена е от право да извършва дейност по управление, ръководство и контрол на лечебни заведения за срок от 5 г. На В. Павлов е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишен е и от права. На Й. Филипова е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишена е и от права.

С присъда на САС Павлов е признат за невиновен и е оправдан. Наложеното на Павлова наказание „лишаване от свобода“ е намалено на 1 г. условно и е отменено лишаването от права. Изменена е присъдата на Филипова, като е призната за виновна за престъпление по чл. 123, ал. 4 вр. ал. 1 от НК, намалено е наказанието „лишаване от свобода“ на 1 г. условно и е отменено лишаването от права. С решение на ВКС присъдата на САС е отменена по отношение на Венета Павлова и делото е върнато за ново разглеждане в тази част. Отменена е присъдата и в частта, с която Йоанна Филипова е призната за виновна за това, че не е приложила на пострадалия антидот „Дантролен“, като е оправдана по това обвинение, а изпитателният срок, определен за престъплението по чл. 123, ал. 4 от НК, е намален на 4 години.

С ново решение на САС присъдата на СГС е изменена в частта, с която Венета Павлова е призната за виновна за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, като е намалено наказанието „лишаване от свобода“ на 1 г. с 3 г. изпитателен срок,отменено е лишаването от права. С решение на ВКС въззивното решение е отменено и делото е върнато за ново разглеждане.

С обжалваното сега решение по в.н.о.х.д. № 564/2022 г. на САС е изменена присъдата на СГС в частта, в която Венета Павлова е призната за виновна за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, като наказанието „лишаване от свобода“ е намалено от 3 на 1 година, а изпитателният срок – от 5 на 3 години. Отменено е наказанието „лишаване от права“.

Според мотивите в решението на ВКС по делото е установено, че Дентален център „ЕО Дент“ е лечебно заведение за извънболнична помощ. Там се прилагал инхалационен анестетик „Севоран“, в характеристиката на който е вписано, че при предразположени индивиди може да доведе до клиничния синдром, известен като „злокачествена хипертермия“ (малигнена хипертермия). Тя се диагностицира при наличие на съмнение (инцидент при анестезия на близък роднина) и осъществяване на мускулна биопсия при специални изисквания за доказване на генетична предиспозиция. Към момента на деянието в България не се е провеждало такова изследване и нямало разработен протокол и нормативни изисквания за адекватна реакция при проявата на това тежко усложнение по време на анестезия. Малигнената хипертермия се отключва внезапно и не може да се предскаже, а успешното овладяване включва задължително прилагането на „Дантролен“. В Регламент (ЕО) № 141/2000 г. на ЕП и Съвета активното вещество dantrolene sodium е с обозначение лечение на малигнена хипертермия. Регистрирано е в регистъра на лекарствените продукти – сираци в Общността. Продуктът не е разрешен за употреба в страната. Редът за лечение с него е уреден с Наредба № 10/17.11.2011 г. на министъра на здравеопазването, съгласно която с разрешение на Изпълнителната агенция по лекарствата само лечебни заведения за болнична помощ могат по специален ред да получават неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти.

По експертен път е установено, че причината за смъртта на момчето е остра дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност, настъпила в резултат на развилата се малигнена хипертермия. Неблагоприятният изход е настъпил от вродено генетично ензимно заболяване, провокирано от инхалационната анестезия. По делото е прието, че при пострадалото дете не са били налични данни за генетична предразположеност. Разпитаните експерти и свидетелите с опит в анестезията са категорични както в това, че използваният анестетик „Севоран“ е най-доброто средство („златен стандарт“) за поставяне под обща анестезия в детска възраст, така и че няма биохимично изследване, което да покаже предразположението на пациента към малигнена хипертермия и че заболяването е рядкост, което за България не е наложило създаването на организация за изследване и лечение.

„Така възприетата от съда фактология не е спорна. Същевременно осъщественият от апелативния съд правен анализ на включените в предмета на доказване факти относно пределите на отговорността на подсъдимата Павлова за немарливо изпълнение на задължения от организационен характер е незадълбочен, противоречив и несъобразен с рамките на инкриминираното с обвинителния акт нейно поведение“, пишат върховните съдии. Те са категорични, че подсъдимата не може да бъде упрекната за проявено бездействие, като не е подсигурила на разположение в клиниката лекарствения препарат „Дантролен“, защото за медицинския център, който е заведение за доболнична помощ, снабдяването с препарата е било обективно невъзможно. Това лишава търсената отговорност по чл. 123 от НПК от едно от най-важните ѝ основания – наличие на конкретно правило, чието нарушаване (неизпълнение) има характер на причина за смъртта на пострадалия. По отношение на останалите неизпълнени от подсъдимата Павлова действия, вменени ѝ с обвинителния документ, за създаване на организация – да се изпрати специалист, който да получи „Дантролен“ от друга болница, да бъде сключен договор в този смисъл с друго лечебно заведение, което разполага с антидота, очевидно, от една страна, не се вписват в създадения регламент с цитираната Наредба № 10/17.11.2011 г. А от друга, примерите за дължимо активно поведение от организационен характер, посочени в обстоятелствената част на обвинителния акт, също не държат сметка, че Дентален център „ЕО Дент“ е заведение за доболнична помощ, поради което и подсигуряване на условия за снабдяване с „Дантролен“ от друга болница по описания начин не са били възможни за изпълнение от подсъдимата. В решението на ВКС пише още, че въззивният съд, за да преодолее тази абстрактност при формулиране на обвинението срещу подсъдимата Павлова, си е позволил да го разшири, приемайки, че тя не е предприела действия „по друг начин“ да се сдобие предварително с информация къде и в кои болнични заведения имат наличен препарат „Дантролен“, за да има създадена организация за действие при необходимост. „Съдът се е въздържал да обоснове в контекста на вменената ѝ реална възможност за действие, какъв е този начин при приетото от него, че към датата на инцидента не е имало изградена републиканска, респективно каквато ѝ да е друга система за известяване на болничните заведения, които притежават „Дантролен“, констатират върховните съдии.

Според тях правните изводи, доколкото такива съществуват в проверявания съдебен акт, са резултат от неправилната интерпретация на апелативния съд на установените факти, включени в предмета на доказване, и има за последица неправилно приложение на материалния закон. В рамките на възприетите от съдилищата по същество фактически положения подсъдимата Павлова следва да се оправдае по повдигнатото ѝ обвинение за извършено престъпление по чл. 123 от НК.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура