Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

На 17 юли 2018 г. Пленумът на ВКС ще проведе избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

За 17.07.2018 г. е свикан Пленум на Върховния касационен съд (ВКС) за избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и решенията на Съдийската колегия на ВСС по т. 18.3 от Протокол № 10/28.06.2016 г. и по т. 16.1 от Протокол № 28/04.07.2017 г. Пленумът на ВКС трябва да избере 9 съдии, отговарящи на условията по ал. 4 на чл. 37 от ЗСВ, които да се включат като членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС.

С решение на Пленума на ВКС от 28.06.2017 г. са приети Правила за избор на членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС. Председателите на апелативните и окръжните съдилища са уведомени с писма, изпратени на 12.06.2018 г., че съгласно Правилата срокът за подаване на писмени заявления за участие в процедурата е 06.07.2018 г. включително.

До изтичането на този срок във ВКС бяха получени заявления и предложения за следните съдии (по реда на постъпването):

 1. Заявление от Анелия Маркова – съдия от Софийския градски съд (СГС), гражданска материя;

 2. Заявление от Светлана Цанкова – съдия от Окръжен съд – Варна, гражданска материя;

 3. Предложение от съдия Светла Димитрова за съдия Любка Андонова от ВКС, гражданска материя;

 4. Предложение от съдия Светла Димитрова за съдия Жанин Силдарева от ВКС, гражданска материя;

 5. Предложение от съдия Светла Димитрова за съдия Диана Хитова от ВКС, гражданска материя;

 6. Заявление от Мая Христова – съдия от Окръжен съд – Варна, гражданска материя;

 7. Заявление от Веселка Узунова – съдия от Окръжен съд – Бургас, гражданска материя;

 8. Заявление от Иво Харамлийски – съдия от Окръжен съд – Благоевград, наказателна материя;

 9. Заявление от Десислава Джарова – съдия от Софийския районен съд, гражданска материя;

 10. Заявление от Елена Иванова – съдия от СГС, гражданска материя;

 11. Заявление от Албена Александрова – съдия от СГС, гражданска материя;

 12. Заявление от Женя Димитрова – съдия от Окръжен съд – Варна, търговска материя;

 13. Заявление от Румяна Илиева – съдия от Апелативния специализиран наказателен съд, наказателна материя.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура