Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

На 17 юли 2018 г. Пленумът на ВКС ще проведе избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

За 17.07.2018 г. е свикан Пленум на Върховния касационен съд (ВКС) за избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и решенията на Съдийската колегия на ВСС по т. 18.3 от Протокол № 10/28.06.2016 г. и по т. 16.1 от Протокол № 28/04.07.2017 г. Пленумът на ВКС трябва да избере 9 съдии, отговарящи на условията по ал. 4 на чл. 37 от ЗСВ, които да се включат като членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС.

С решение на Пленума на ВКС от 28.06.2017 г. са приети Правила за избор на членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС. Председателите на апелативните и окръжните съдилища са уведомени с писма, изпратени на 12.06.2018 г., че съгласно Правилата срокът за подаване на писмени заявления за участие в процедурата е 06.07.2018 г. включително.

До изтичането на този срок във ВКС бяха получени заявления и предложения за следните съдии (по реда на постъпването):

 1. Заявление от Анелия Маркова – съдия от Софийския градски съд (СГС), гражданска материя;

 2. Заявление от Светлана Цанкова – съдия от Окръжен съд – Варна, гражданска материя;

 3. Предложение от съдия Светла Димитрова за съдия Любка Андонова от ВКС, гражданска материя;

 4. Предложение от съдия Светла Димитрова за съдия Жанин Силдарева от ВКС, гражданска материя;

 5. Предложение от съдия Светла Димитрова за съдия Диана Хитова от ВКС, гражданска материя;

 6. Заявление от Мая Христова – съдия от Окръжен съд – Варна, гражданска материя;

 7. Заявление от Веселка Узунова – съдия от Окръжен съд – Бургас, гражданска материя;

 8. Заявление от Иво Харамлийски – съдия от Окръжен съд – Благоевград, наказателна материя;

 9. Заявление от Десислава Джарова – съдия от Софийския районен съд, гражданска материя;

 10. Заявление от Елена Иванова – съдия от СГС, гражданска материя;

 11. Заявление от Албена Александрова – съдия от СГС, гражданска материя;

 12. Заявление от Женя Димитрова – съдия от Окръжен съд – Варна, търговска материя;

 13. Заявление от Румяна Илиева – съдия от Апелативния специализиран наказателен съд, наказателна материя.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура