Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС изрази положително становище за съдия Галина Захарова, предложена от председателя на съда за негов заместник и ръководител на Наказателната колегия

На свое заседание, проведено на 2 ноември 2018 г., Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) изслуша по реда на чл. 111, ал. 2, т. 3 от Закона за съдебната власт“ съдия Галина Захарова – председател на Второ наказателно отделение, предложена от председателя на съда за негов заместник и ръководител на Наказателната колегия.

Върховните съдии изразиха своето положително становище за съдия Захарова с 60 гласа „за“ и 1 „против“ от присъствалите 61 съдии.

Съдия Захарова има над 30 години юридически стаж – изцяло в органите на съдебна власт. Тя започва кариерата си като стажант съдия в Софийския градски съд и е последователно младши съдия в този съд, районен съдия, а впоследствие и заместник-председател на Пети районен съд, съдия и заместник-председател на Софийския градски съд, съдия и заместник-председател на Софийския апелативен съд, а от 2013 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от една година е председател на Второ наказателно отделение. В периода 2007 – 2011 г. тя е член на Висшия съдебен съвет. Лектор е в редица обучения, организирани от Националния институт на правосъдието.

В предложението на председателя на ВКС до Пленума на съда се казва: „Убеден съм, че отличната професионална квалификация на съдия Захарова е предпоставка да бъдат запазени високото качество на работата и екипността, създадени в Наказателната колегия. Дългогодишният ú юридически опит като съдия и заместник-председател на три съдилища и като член на ВСС е свидетелство за нейните организаторски качества, отговорност, независимост и справедливост, както и умение да отстоява своите принципи и идеи, които ще ú позволят да продължи да развива дейността на Наказателната колегия на ВКС. Сигурен съм, че безспорният авторитет и професионализъм на съдия Галина Захарова ще мотивират колегите в стремежа им към прозрачно, справедливо и ефективно правосъдие.“

Нов заместник на председателя на Върховния касационен съд трябва да бъде назначен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (по мотивирано предложение на административния ръководител на съда след становище на Пленума на ВКС) поради избирането от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС на настоящия заместник на председателя Павлина Панова за съдия в Конституционния съд на Република България.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура