Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС изрази категорично несъгласие с предложението за промени в ЗСВ, свързани с т. нар. кариерни бонуси за членовете на ВСС

На заседание, проведено на 5 ноември 2019 г., с 63 гласа „за“ и 0 „против“ Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) прие становище относно предложение вх. № 954-04-161/04.10.2019 г. за изменение в приетия на първо гласуване на 27.09.2019 г. законопроект и допълнение на Закона за съдебната власт № 902-01-49, внесен от Министерския съвет на 20.09.2019 г.

В него се казва:

„Категорично и единодушно съдиите от Върховния касационен съд на Република България възразяваме срещу предложеното с § 1 изменение на чл. 28, ал. 1 от устройствения закон на съдебната власт, по следните съображения:

  1. Предлаганата допълнително промяна, отново показваща конюнктурното отношение към проблемите на съдебната система и тенденциозно несъобразяване становището на върховните съдии за изменения в устройствения ú закон, накърняващи престижа на съдебната власт, е в пълно несъответствие и с прогласените в мотивите към настоящия законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт цели за максимално отстояване принцип за независимост на съдиите, прокурорите и следователите при контрола над дейността им.

  2. Създадената с допълващото изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) възможност членовете на Висшия съдебен съвет при изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията, да бъдат възстановявани на длъжност в органите на съдебната власт с една степен по-висока от заеманата преди избора е извънредна привилегия, несъвместима с принципите на една демократична и правова държава, изискващи тя да е обществено необходима и социално оправдана.

Лишен от разумна правна обосновка за изключване определена категория съдии, прокурори и следователи от установеното в ЗСВ конкурсно начало в кариерното развитие на магистратите и свързаното с него атестиране на кандидатите, предлаганият с изменението на чл. 28, ал. 1 ЗСВ „кариерен бонус“ нарушава баланса за справедливост сред магистратската общност, действа ú демотивиращо и поставя под съмнение персоналната независимост на привилегированите – предходна и бъдеща. В същността си така предлаганото наградно удостояване на членовете на ВСС с възстановяване на длъжност със степен по-висока от заеманата преди избора се явява и заобикаляне на основополагащия, за всяка демократична държава, принцип на разделение на властите, прогласен от Конституцията. Осигуряващо непрозрачен кариерен растеж и на избраните от парламентарната квота членове на ВСС, различен от установеното към този момент за всички магистрати конкурсно начало, визираното поощрение позволява пряко вмешателство на политическата класа при формиране персоналния състав на всички органи на съдебната власт и посяга на независимостта ú, какъвто не е смисълът, разумът и целта на чл. 130, ал. 3, във вр. с чл. 130а, ал. 3 и ал. 4 от Конституцията.

Затова и съобразявайки ясно разписаните в закона правила за избор на членове на ВСС и детайлизираните им правомощия Пленумът на ВКС счита за изцяло неприемливи и неприсъщи на законодателната власт на държава от ЕС мотивите на законодателно предложение № 945-04-161/04.10.2019 г., поради следното:

  1. Висококвалифицираните съдии, прокурори и следователи, всякога ноторни в магистратската общност, не се нуждаят от привилегирован кариерен бонус, който различаващ се по обективни критерии от приетия модел за кариерно развитие на магистрати, води до игнориране и обезличаване на доказаните им високи професионални качества.

  2. Като коректив на доброволно и временно отнетата им възможност за кариерно израстване изборните членове на ВСС, както многократно Пленумът на ВКС е подчертавал, получават най-високите възнаграждения в съдебната система – тези на председател на Върховен съд и на главен прокурор, но без да изпълняват техните конституционни и законови функции. Участват и в редица проекти, финансирани или съфинансирани от ЕС, за което свое участие получават съответното, значително по размер, възнаграждение. На идващите от друго населено място изборни членове на ВСС, за разлика от всички останали магистрати, се предоставят и безплатни квартири.

  3. Изборните членове на ВСС през времетраене на 5-годишния им мандат престават да бъдат магистрати и не правораздават. Като членове на орган, призван по Конституция да администрира съдебната власт през този период от време те не повишават професионалната си квалификация и за разлика от съпоставяните в предложението съдебни инспектори, чийто „кариерен бонус“ също беше отречен от съдиите от Върховния касационен съд като неприемлив, не извършват планови ревизии на съдилищата и нямат задължение да следят формираната задължителна съдебна практика.

Освен неследващ се по съображения, че с начина на въвеждането му, замисленият „кариерен бонус“ пряко посяга на независимостта на съдебната власт и генерира напрежение в магистратските среди, той би довел и крайно негативни последици за качеството на правораздаване, поставяйки на по-високите нива в съдебната йерархия магистрати без необходимата обективна атестационна оценка на техните професионални качества към момента на възстановяването.

Поради изложеното считаме за неприемливо Предложение вх. № 954-04-161/04.10.2019 г. за изменение в приетия на първо гласуване на 27.09.2019 г. законопроект и допълнение на Закона за съдебната власт № 902-01-49, което е и непредложено за обсъждане от магистратската общност.“

Пълният текст на документа е публикуван в страницата на ВКС в интернет – рубрика „За съда“, „Анализи и доклади“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура