Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС изслуша предложените от председателя на ВКС кандидати за заместници на ръководителя на съда и изрази становище в подкрепа на кандидатурите

На свое заседание, проведено на 16.03.2022 г. чрез видеоконферентна връзка, Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС), при участието на 76 върховни съдии, изслуша предложените от председателя на съда кандидати за заместници на председателя и ръководители на колегии във ВКС (Лада Паунова – кандидат за заместник на председателя и ръководител на Наказателната колегия, Евгений Стайков – кандидат за заместник на председателя и ръководител на Търговската колегия, и Мими Фурнаджиева – кандидат за заместник на председателя и ръководител на Гражданската колегия) и изрази становище в подкрепа на кандидатурите.

Изслушани бяха и предложените от общите събрания на съдиите от Първо и Второ граждански отделения и Първо търговско отделение на ВКС кандидати за председатели на отделения: Бранислава Павлова – кандидат за председател на Първо гражданско отделение, Снежанка Николова – кандидат за председател на Второ гражданско отделение, и Тотка Калчева – кандидат за председател на Първо търговско отделение.

На заседанието бе изразено съгласие от съдиите от Върховния касационен съд да бъде предоставена Учебната и почивна база в с. Лозенец за настаняване на бежанци от Украйна.

Пленумът на ВКС не избра членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура