Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС предлага съдът да преустанови работата с Единната информационна система на съдилищата от 02.08.2021

На 28.07.2021 г. бе проведено чрез видеоконферентна връзка заседание на Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) за обсъждане на предложение от заместниците на председателя и ръководители на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии, свързано с използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Със 75 гласа „за“ от участвалите в заседанието 81 върховни съдии (при 6 гласа „против“) Пленумът на Върховния касационен съд прие решение, с което предлага на председателя на ВКС:

- да издаде заповед за преустановяване на използването на ЕИСС във ВКС, считано от 02.08.2021 г., и възобновяване на работата с Автоматизираната система за управление на делата от 02.08.2021 г.

- да издаде разпореждания на съдебната администрация за изпълнение на решенията на Пленума на Върховния касационен съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура