Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на Върховния касационен съд ще обсъди процедурата за избор на следващия председател на съда

Председателят на Върховния касационен съд свика Пленума на съда на 30 септември 2021 г. (четвъртък) от 14.00 ч., като заради епидемичната обстановка заседанието ще се проведе чрез видеоконферентна връзка.

Първата точка от дневния ред е „Обсъждане на процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд“. Целта е върховните съдии да се запознаят с приетия на 23.09.2021 г. от Пленума на Висшия съдебен съвет времеви график (хронограма) за провеждане на процедурата, като ще имат възможност да дискутират и да изложат позициите си по повод на изключително важната роля на Пленума на Върховния касационен съд в процеса на избиране на следващия административен ръководител на съда.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура