Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди наказанието от 7 години „лишаване от свобода“ за Петър Здравков за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на МПС в гр. Варна през 2018 г.

С Решение № 208/28.01.2020 г. по наказателно дело № 849/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 25.06.2019 г. по в.н.о.х.д. № 83/2019 г. на Апелативен съд – Варна. Решението е окончателно.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационни жалби от подсъдимия Петър Здравков и от частния обвинител. С присъда на Окръжен съд – Варна подсъдимият е признат за виновен в това, че e нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на Мартин Чикалов, като деецът е избягал от местопроизшествието и е управлявал без да има необходимата правоспособност. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК (поради проведено съкратено съдебно следствие) е намалено с една трета до размер на 6 години. С решението по в.н.о.х.д. № 83/2019 г. Апелативен съд – Варна изменя присъдата, като увеличава наказанието на 10 г. и 6 м. „лишаване от свобода“, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК намалява с една трета до размер на 7 години „лишаване от свобода“.

С касационните жалби на подсъдимия се настоява за намаляване размера на наложеното наказание, а в жалбата на частния обвинител се иска увеличаването му.

Тричленният състав на ВКС приема жалбите за неоснователни. Апелативният съд ясно и аргументирано е обективирал изводите си за наличие на неотчетени от първостепенния съд отегчаващи вината обстоятелства и е направил обстойна и качествена съпоставка на обстоятелствата с действителна значимост за определяне на приложимото наказание. Според върховните съдии несъгласието на защитниците със съдебната преценка за превес на обстоятелства, обосноваващи отегчаване на наказателноправните последици за подсъдимия, не е в състояние да аргументира оплакване за липса на мотиви на съдебния акт. На всяка конкретна претенция за наличие на допълнителни смекчаващи вината обстоятелства – употреба на алкохол от пострадалия, това, че е бил облечен в тъмни дрехи и е бил трудно забележим, въззивният съд е отговорил, обосновавайки изводите си за невъзможност да цени такива обстоятелства в полза на подсъдимото лице, пишат върховните съдии. Те добавят, че обстоятелствата, влияещи върху отговорността на подсъдимия, са изяснени в пълнота от апелативния съд, като не се констатира подценяване или надценяване на едни за сметка на други. Не е налице претендираното несъответствие на наказанието на ниската степен на обществена опасност на дееца. Смекчаващите отговорността му обстоятелства на плоскостта на личността са били правилно изведени и са свързани с младата му възраст, наличието и на положителни характеристични данни (наред и с негативни такива), трудовата му ангажираност, изразеното съжаление за извършеното, чистото съдебно минало. Без основание е възражението, че не е било отчетено съпричиняването на резултата с поведението на пострадалия. Върховните съдии подчертават: „Обстоятелството, че той е пресичал пътното платно не на установеното за това място, в нарушение на правилата за преминаване на пешеходците, е отчетено от първоинстанционния съд и въззивната инстанция е споделила тези съображения, отчитайки го в насока смекчаване на отговорността на подсъдимия“. Съвкупната преценка на изложените обстоятелства, наред с преценените като отегчаващи такива, е обосновала верния извод на контролирания съд, че на тези смекчаващи отговорността обстоятелства не може да се отдаде приоритет и да обосноват налагане на по-леко като размер наказание. Още повече, правилно е съобразено извършеното от подсъдимия драстично нарушение на режима на скоростта, употребата на наркотични вещества, както и това, че квалифициращите деянието обстоятелства са два.

Според съдебния състав на ВКС заявеното от защитника на подсъдимия, че при определяне на наказанието апелативният съд се е ръководил от обществените настроения, е без основание. Никъде в мотивите на решението не е направен и намек за подобни съображения, които иначе биха насочили на липса на безпристрастност и независимост на съда, пишат върховните съдии. Аргументацията за завишаване на размера на наказанието на подсъдимия Здравков е само въз основа на обективно установени обстоятелства, без да се набелязва тяхното неглижиране или фаворизиране. Отчитането на възможността наказанието да служи за постигане и на целите на генералната превенция, което е сторил въззивният съд, в никакъв случай не е израз на съобразяване с „обществено мнение“, се отбелязва в окончателното решение на ВКС.

Върховните съдии приемат за неоснователни съображенията на частното обвинение за липса на смекчаващи вината обстоятелства, понеже такива правилно са установени във връзка с личността на подсъдимия. Сочените от този жалбоподател отегчаващи отговорността обстоятелства, видно от мотивите на въззивното решение, са откроени и им е отдадена правилно по-голяма тежест. Отричането на факта на съпричиняване на резултата от пострадалия е голословно и не намира опора в кориците на делото. Не са налице основания за допълнително влошаване на положението на подсъдимия, доколкото отегчаващите вината му обстоятелства са били аргументирано съотнесени към смекчаващите такива и това е довело до преценката за необходимост от увеличаване на размера на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ над средния, предвиден в закона за извършеното престъпление.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура