Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След отговор от ИВСС, че искането на документи за извършените спрямо председателя на ВКС проверки е прието за заявление по ЗДОИ, той призовава „третите лица“ да дадат съгласие за достъп до информацията

Във Върховния касационен съд (ВКС) бе получен отговор от главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) по искането от председателя на съда от 13 януари 2021 г. за предоставяне на копие от цялата документация относно всички извършени спрямо него проверки.

В искането си председателят на ВКС тогава подчерта, че според съдебната практика винаги е налице надделяващ обществен интерес по отношение на информацията, получавана, създавана и съхранявана по повод на извършвани от Инспектората проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, накърняващи престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите.

Мотивирайки приемането на искането на Лозан Панов като заявление за достъп до обществена информация, главният инспектор казва в отговора си: „В Закона за съдебната власт не е предвиден специален ред за предоставяне на копия на документите от приключените проверки, извършвани по реда на глава девета, раздел Іб от ЗСВ. От друга страна, на основание чл. 175р, ал. 2 от ЗСВ лицата на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала, както и да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала и да опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица. Исканите от Вас документи съдържат информация, представляваща служебна тайна съгласно чл. 175р, ал. 3 от ЗСВ. Предоставянето й може да се извърши след изтичане на шестмесечния срок за защита, предвиден по чл. 34, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация. В чл. 34, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация изрично е регламентирано, че след изтичане на сроковете по ал. 1 нивото на класификация се премахва и достъпът до тази информация се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.“

От ИВСС уведомяват също, че „във връзка с необходимостта от получаване на съгласието на трети лица за предоставяне на исканата информация, на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация удължаваме срока за разглеждане на заявлението с 14 дни“.

Според публично изразяваната позиция на главния инспектор „същността на извършваните от Инспектората проверки по реда на глава девета, раздел Іб ЗСВ е специфична и с информацията от тях следва да се борави изключително внимателно, защото сама по себе си може да дискредитира и да накърни правата и репутацията на проверявания магистрат.“

След като това основание вече не е на дневен ред и като приема получения днес отговор от главния инспектор за опит отново да бъде осуетена възможността обществото да получи пълната и коректна информация за извършените проверки и за резултатите от тях, председателят на ВКС приканва третите лица, които и да са те, да дадат своето съгласие за предоставяне на информацията. Дори и при отказ от тяхна страна, Законът за достъп до обществена информация предвижда възможността информацията да бъде предоставена при заличаване на техните данни. Съгласно чл. 31, ал. 4 при изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице. Нормата на чл. 31, ал. 5 гласи, че не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ú.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура