Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След отговор от ИВСС, че искането на документи за извършените спрямо председателя на ВКС проверки е прието за заявление по ЗДОИ, той призовава „третите лица“ да дадат съгласие за достъп до информацията

Във Върховния касационен съд (ВКС) бе получен отговор от главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) по искането от председателя на съда от 13 януари 2021 г. за предоставяне на копие от цялата документация относно всички извършени спрямо него проверки.

В искането си председателят на ВКС тогава подчерта, че според съдебната практика винаги е налице надделяващ обществен интерес по отношение на информацията, получавана, създавана и съхранявана по повод на извършвани от Инспектората проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, накърняващи престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите.

Мотивирайки приемането на искането на Лозан Панов като заявление за достъп до обществена информация, главният инспектор казва в отговора си: „В Закона за съдебната власт не е предвиден специален ред за предоставяне на копия на документите от приключените проверки, извършвани по реда на глава девета, раздел Іб от ЗСВ. От друга страна, на основание чл. 175р, ал. 2 от ЗСВ лицата на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала, както и да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала и да опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица. Исканите от Вас документи съдържат информация, представляваща служебна тайна съгласно чл. 175р, ал. 3 от ЗСВ. Предоставянето й може да се извърши след изтичане на шестмесечния срок за защита, предвиден по чл. 34, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация. В чл. 34, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация изрично е регламентирано, че след изтичане на сроковете по ал. 1 нивото на класификация се премахва и достъпът до тази информация се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.“

От ИВСС уведомяват също, че „във връзка с необходимостта от получаване на съгласието на трети лица за предоставяне на исканата информация, на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация удължаваме срока за разглеждане на заявлението с 14 дни“.

Според публично изразяваната позиция на главния инспектор „същността на извършваните от Инспектората проверки по реда на глава девета, раздел Іб ЗСВ е специфична и с информацията от тях следва да се борави изключително внимателно, защото сама по себе си може да дискредитира и да накърни правата и репутацията на проверявания магистрат.“

След като това основание вече не е на дневен ред и като приема получения днес отговор от главния инспектор за опит отново да бъде осуетена възможността обществото да получи пълната и коректна информация за извършените проверки и за резултатите от тях, председателят на ВКС приканва третите лица, които и да са те, да дадат своето съгласие за предоставяне на информацията. Дори и при отказ от тяхна страна, Законът за достъп до обществена информация предвижда възможността информацията да бъде предоставена при заличаване на техните данни. Съгласно чл. 31, ал. 4 при изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице. Нормата на чл. 31, ал. 5 гласи, че не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ú.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура