Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС одобри списък със съдии във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

С решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, прието на заседание, проведено на 20.06.2023 г., е одобрен списък по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт. В него са включени 22 съдии, отговарящи на законовите изисквания:

​ - Теодора Стамболова – съдия във Върховния касационен съд;

​ - Веселина Вълева – съдия в Апелативен съд – София;

​ - Георги Ушев – съдия в Апелативен съд – София;

​ - Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд – София;

​ - Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд – София;

​ - Весислава Иванова – съдия в Апелативен съд – София;

​ - Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна;

​ - Христина Иванова – съдия в Софийския градски съд;

​ - Вилислава Ангелова – съдия в Софийския градски съд;

​ - Даниела Борисова-Райчинова – съдия в Софийския градски съд;

​ - Иван Коев – съдия в Софийския градски съд;

​ - Петър Сантиров – съдия в Софийския градски съд;

​ - Петя Крънчева-Тропчева – съдия в Софийския градски съд;

​ - Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд;

​ - Петър Стоицев – съдия в Софийския градски съд;

​ - Мирослава Тодорова – съдия в Софийския градски съд;

​ - Андрей Ангелов – съдия в Софийския градски съд;

​ - Даниела Талева – съдия в Софийския градски съд;

​ - Асен Попов – съдия в Окръжен съд – Варна;

​ - Светлозар Георгиев – съдия в Окръжен съд – Варна;

​ - Александър Иванов – съдия в Окръжен съд – Русе;

​ - Пепа Чиликова – съдия в Окръжен съд – Ямбол.

Съгласно § 40 от обнародвания в бр. 48/02.06.2023 г. на „Държавен вестник“ Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от влизането в сила на закона Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд одобрява списък (по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт) от действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела, измежду които, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписката в случаите по чл. 411а и сл. от НПК (наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или от негов заместник). Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие.

Списъкът по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, е публикуван в сайта на съда, секция „Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник“. В нея ежемесечно ще бъде публикуван актуален списък на получените от ръководителя на Наказателната колегия на ВКС материали по реда на чл. 411а и сл. от НПК/Глава тридесет и първа „а“ от НПК „Особени правила за разглеждане на дела за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура