Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ОСГК на ВКС отказа да отправи искане до КС за тълкуване на Конституцията по въпрос за правните последици от обявяването на закон с еднократно действие за противоконституционен

Тричленният състав на ВКС по гр. д. № 1475/2016 г. (образувано по касационни жалби на Мария – Луиза Х. и Симеон С. срещу въззивно решение, с което е признато правото на собственост на държавата върху поземлен имот в гр. Самоков, местност „Бистрица“) сезира Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) с предложение да бъде отправено искане до Конституционния съд за даване на тълкуване на чл. 150, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие и по-конкретно закон, с който е извършено отчуждаване на движимо и недвижимо имущество от персонално посочен в закона кръг от лица, без обезщетяване и без отчуждаването да е било поставено в зависимост от конкретни държавни и обществени нужди?“

На заседание на Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на ВКС, проведено на 03.04.2019 г., предложението не бе прието, като от присъстващите 39 съдии от Гражданската колегия „за“ гласуваха 18 върховни съдии, а „против“ – 21.

Общото събрание на Гражданската колегия обсъди и второ предложение от тричленния състав на ВКС по гр. д. № 1475/2016 г. – да бъде отправено искане до Конституционния съд за даване на тълкуване на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията по въпроса: „Допустимо ли е тричленен състав на ВКС да внесе в Конституционния съд на Република България искане за тълкуване на разпоредба от Конституцията в хипотеза, при която необходимостта от тълкуване на тази разпоредба е установена при разрешаването на конкретен правен спор?“

Това предложение също не бе прието, като от присъстващите 39 съдии „за“ гласуваха 15, а „против“ – 24 върховни съдии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура