Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди решението на Военно-апелативния съд за оправдаване на бившия министър на отбраната Николай Ненчев и бившия директор в МО Венислав Цанов

С Решение № 52/23.04.2018 г. по наказателно дело № 56/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивното решение от 11.12.2017 г. по в.н.о.х.д. № П-51/2017 г. на Военно-апелативния съд. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивното решение на Военно-апелативния съд, с което присъдата по н.о.х.д. № П-328/2016 г. на Софийския военен съд е изцяло потвърдена. С нея подсъдимите Венислав Цанов и Николай Ненчев са признати за невиновни за това, че в качеството им на лица, заемащи отговорно служебно положение и длъжностни лица – директор на Дирекция „Инвестиции в отбраната“ към Министерството на отбраната (МО) и министър на отбраната, Цанов като извършител и Ненчев като подбудител, са извършили в съизвършителство престъпление по служба, изразяващо се в неизпълнение на служебни задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в резултат на което са настъпили значителни вредни последици за МО – престъпление по чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК, поради което ги е оправдал.

В съдебно заседание представителят на ВКП не поддържа подадения касационен протест.

Съдебният състав на ВКС приема, че протестът е неоснователен. Върховните съдии не намират основание за уважаване на наведения от прокуратурата довод за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в проведени две тайни съвещания от въззивния съд. Като подчертават, че съдът е постановил въззивно решение, а не нова присъда, върховните съдии пишат: „Времето, продължителността за провеждане на тайно съвещание, не е ограничено с определен срок, поради което произнасянето на друга дата, различна от проведеното по делото последно заседание, в случая не би могло да се счете за нарушение на закона“. Различна е хипотезата при постановяване на присъда.

По отношение на твърденията за нарушения на материалния закон тричленният състав на ВКС уточнява в мотивите си, че чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.) предвижда, че възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията трябва да издаде мотивирано решение, с което обявява класирането и участника, определен за изпълнител на поръчката. Не е установено в периода от 19.12.2014 г. (когато комисията е прeдала протокола) до 05.01.2015 г. (когато според обвинението подсъдимият Цанов е следвало да издаде мотивирано решение) възложителят да е изпълнил предписанието на тази норма. С това си бездействие той обаче не е нарушил разпоредбата, поради което и не е налице неизпълнение на служебни задължения. Това е така, защото чл. 73, ал. 1 от ЗОП създава задължение за действие на възложителя в срок от 5 работни дни „след приключване на работата на комисията“. Съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП (изм. ДВ, бр. 93/2011 г., в сила от 26.02.2012 г.), действащ към инкриминирания период, комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. В ЗОП и в Правилника за приложение към него, действали към декември 2014 г., законодателят не е предвидил точно определен срок, в който възложителят да има задължението да се произнесе по представения му доклад от комисията, като го приеме или откаже да го приеме. Такъв срок не е регламентиран и във Вътрешните правила на МО. Подсъдимият на 26.01.2015 г. е приел протокола на комисията и ден по-късно е издал мотивирано решение за обявяване на класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. По този начин той не е бездействал умишлено, тъй като не само че не е имал задължение за действие съгласно чл. 72, ал. 3 и чл. 73 ал. 1 от ЗОП (отм.), но очевидно активно е действал, като е предприел предписаните от закона действия в срок, когато срокът е започнал да тече.

Подсъдимият Цанов не е извършил и нарушение на нормата на чл. 74, ал. 1 от ЗОП (отм.), според която възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. След като подсъдимият се е запознал с постъпилото на 23.01.2015 г. писмо от класираното от комисията на първо място еднолично дружество „Лортън“ с причините, поради които участникът се е отказал от процедурата за възлагане на обществена поръчка, и с окончателния протокол от 24.01.2015 г. на комисията за класиране на участниците, той правилно и в съответствие с разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от ЗОП (отм.) е определил за изпълнител и сключил договор със следващия класиран участник в процедурата – „Интендантско обслужване“ ЕАД (ИО).

Съдебният състав на ВКС пише в мотивите си, че за осъществяване на квалифицирания състав по чл. 282, ал. 2 от НК е необходимо от деянието реално да са настъпили значителни вредни последици, каквито в конкретния казус не са налице. Държавното обвинение е приело, че са причинени на МО вреди в размер на 259 773,78 лв., платени на „Интендантско обслужване“ ЕАД, изразяващи се в разликата в ценовите предложения на „Лортън“ и ИО. Според върховните съдии е факт, че „Лортън“ ЕООД са предложили оферта с най-ниска цена, но е и безспорно установено, че са се отказали от участие в процедурата. Разликата в цените не може да бъде приета като нанесена вреда на МО от възложителя, тъй като определянето на „Интендантски обслужване“ ЕАД за изпълнител по обществената поръчка е станало при спазване на нормите на ЗОП (отм.).

Неоснователни са твърденията на прокуратурата за наличието на извършено престъпление и от подсъдимия Ненчев в качеството му на длъжностно лице – министър на отбраната, който съзнателно да е допуснал подчинено нему лице да извърши престъпление по чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, свързано със службата или работата му. Престъплението по чл. 285 от НК е реализирано, когато длъжностното лице съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано с неговата служба или работа. От наличната доказателствена съвкупност по делото не е установено подсъдимият Цанов да е осъществил състава на повдигнатото му обвинение за престъпление по служба, следователно по отношение на подсъдимия Ненчев липсва престъпление по чл. 285 от НК, тъй като подчиненото нему лице не е реализирало признаците на инкриминираното престъпление.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура