Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди присъдата на АСНС, с която са оправдани подсъдимите за опит за убийство на Кирил Киров през 2003 г. и за участие в организирана престъпна група

С Решение № 195/12.02.2018 г. по к.н.д. № 999/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъда от 07.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 275/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по протест на Апелативната специализирана прокуратура срещу въззивната присъда по в.н.о.х.д. № 275/2016 г. на АСНС, с която е отменена частично присъдата от 16.05.2016 г. по н.о.х.д. № 828/2014 г. на Специализирания наказателен съд (СНС).

С първоинстанционната присъдата част от подсъдимите по делото за опит за убийство на Кирил Киров през 2003 г. са признати за виновни: Йосиф Йосифов – за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (опит за предумишлено убийство по начин и със средства, особено опасни за живота на мнозина), за което му е наложено наказание от 17 г. „лишаване от свобода“; Ивайло Симеонов – за опит за предумишлено убийство по начин и със средства, особено опасни за живота на мнозина и по чл. 348, б. „а“, пр. 2 от НК (държане на радиосредство – заглушител на сигналите на мобилните оператори, което излъчва в етера, без да има писмено разрешение за това), за които му е определено едно общо най-тежко наказание от 17 г. „лишаване от свобода“; Марян Атанасов – за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК (държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешение), за което му е наложено наказание от 2 г. „лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложено за срок от 4 г.

С първоинстанционната присъдата подсъдимите са признати за невиновни и са оправдани изцяло по повдигнатите им обвинения за следните престъпления: Йосиф Йосифов – за образуване и ръководене на организирана престъпна група (ОПГ), Ивайло Симеонов, Вергил Славов, Марян Атанасов и Александър Йорданов – за участие в организирана престъпна група.

С въззивната присъда на АСНС подсъдимите Йосиф Йосифов и Ивайло Симеонов са признати за невиновни и са оправдани по повдигнатото им обвинение за опит за предумишлено убийство по начин и със средства, особено опасни за живота на мнозина. Потвърдена е първоинстанционната присъда в останалата й част.

След окончателното решение на ВКС от 12.02.2018 г. наложените наказания по това дело са:

Съдебният състав на ВКС намира касационния протест за неоснователен. В мотивите е посочено, че АСНС е провел съдебно следствие и е допълнил доказателствената съвкупност, като е уважил направените искания в тази насока както на подсъдимите и техните защитници, така и на прокурора. Върховните съдии не приемат критиката към въззивния съд за липсата на процесуална активност и за игнориране или неоснователно неуважаване на направени искания от представителя на обвинението, с което той да е бил ограничен при изпълнение на функциите си.

Според състава на ВКС са неоснователни доводите в протеста срещу въззивната присъда, с която е потвърден първоинстанционният съдебен акт за признаване на подсъдимите за невиновни по обвиненията за организирана престъпна група. В мотивите пише, че СНС е установил доказателствен дефицит, необходим за установяване на лидерската роля на Йосифов като ръководител на ОПГ и на останалите четирима подсъдими като участници в нея, след като е подложил на внимателна проверка събраните в тази насока гласни доказателства, които е анализирал поотделно и съпоставил в тяхната съвкупност. В резултат на тази си дейност съдът е стигнал до изведеното заключение, че не са налице достатъчно доказателства, които по несъмнен, ясен и категоричен начин да установяват през инкриминирания от обвинението времеви период съществуването на въоръжена организираната престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 115 и чл. 142 от НК. По това обвинение АСНС е приел изцяло установените от първоинстанционния съд фактически положения, допълнително е направил собствен анализ на доказателствената съвкупност и е извел заключението за законосъобразност при оправдаването на подсъдимите поради неговата доказателствена необезпеченост.

Върховните съдии са категорични, че изложената от въззивната инстанция подробна аргументация обуславя несъстоятелност и на доводите на прокурора за грубо незачитане на процесуалните предписания при очертаване на фактическите положения за несъпричастност на Йосифов и Симеонов към опита за убийство на Кирил Киров и за пренебрежително отношение към значими обвинителни доказателствени източници.

В мотивите на решението на ВКС се подчертава: „Съгласно чл. 303, ал. 2 от НПК е недопустимо постановяването на осъдителна присъда при недоказаност на обвинението по несъмнен начин. Поради това само когато всички факти, включени в обсега на причинно-следствения процес на престъплението и неговото авторство бъдат напълно изяснени и установени, съдът може да обяви осъдителен съдебен акт, който не може да почива на несигурност, на предположения и колебливи изводи относно обективните и субективните признаци на престъпното деяние и участието на извършителя в него. Неизменна и последователна е правната теория и съдебната практика, че осъдителната присъда може да почива и само на косвени доказателства, стига по безспорен начин да е установена тяхната неразривна фактическа и логическа връзка, при която да не е възможен друг извод освен единствения – за извършеното деяние и неговото авторство. Тази връзка обаче в конкретиката на случая, не е налице“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура